Humlebuzz topp

Humlebuzz Humle som flyr


Humlebuzz i 2017

 

Humlebuzz tar sikte på å gjennomføre skolebesøk i deler av mai og juni 2020, frem til skoleslutt før sommerferien. På høsten planlegger vi å besøke flere skoler fra midten av august til utgangen av september. Vi er i ferd med å lage en mer detaljert timeplan og oppfordrer skoler som ønsker besøk til å melde sin interesse (se menyen for kontakter). Humlebuzz er blitt løftet til et nasjonalt prosjekt der vi i tillegg til å besøke skoler flere steder i landet også gjennomfører kurs for studenter som skal bli naturfaglærere. Vi utarbeider dessuten et kurs i arealskjøtsel for ansatte i kommuner, fylker og landbruk. Muligheter for påmelding til disse kursene vil bli annonsert i mai.

Humlebuzz er et rullende kunnskapsprosjekt fra NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratet. Vi besøker barneskoler, foreninger, organisasjoner, biblioteker, gårdsbruk, hagelag og slåttelag. Humlebuzz er et undervisningstilbud innen pollineringsbiologi og artsmangfold der vi blant annet bruker levende humler som studieobjekter. Vi bruker også nærmiljøenes ressurser, verneområder, truede naturtyper og rødlistede arter, og bygger kunnskap om sammenhengen mellom lokalt naturmangfold, insekter og produksjonen av mat.

Humlebuzz har vært på landevegen i fire sesonger (2016-2019) og gjennomført heldags naturfagundervisning for i alt 3196 skolebarn (samt 313 lærere og assistenter) i 170 store og små skoleklasser ved 91 skoler.
 
I tillegg er det gjennomført 42 dager med kurs og arrangementer for minst 7275 deltakere og besøkende. Totalt har Humlebuzz gitt undervisning og presentasjoner om pollineringsbiologi, insekter og pollinatorenes viktighet til minst 10 800 personer, - kanskje nærmere 15 000, fordi effekten av større utstillinger og messer er vanskelig å måle. I tillegg kommer mediedekningen. Prosjektet har hatt god mediedekning og fått formidlet innhold om pollinering og insektenes situasjon gjennom både riksdekkende media (NRK1 og TV2) og regionalt (aviser, riksdekkende og lokal radio).

Humlebuzz på besøk ved Hunn skole i Namsos 4. mai 2017. Foto: Tor Bollingmo.Oppgaver og læringsmål

Skolebarn og deltagere får oppgaver som de kan løse både i forkant, under Humlebuzz-besøket og i etterkant. For skolebarn legges undervisningen opp i samsvar med klassetrinnets læringsmål i naturfag. Opplevelsen av levende dyr og planter er et helt vesentlig element i Humlebuzz-besøket.

Forarbeid og årets buzzruter

 I menyen kan du finne lenker til oppgaver og stoff som elevene kan arbeide med før Humlebuzz kommer på besøk. Under "Buzzrute" i menyen vil du etter hvert finne prosjektets reiserute og program for 2020.

Ring og spør

Hvis du har faglige spørsmål om prosjektet, insekter eller blomster, ringer du til Tor Bollingmo. 
Hvis du har spørsmål angående påmelding eller organisering av Humlebuzz-besøket, ringer du til Solbjørg Pedersen. Se kontaktsiden for mer informasjon.