Kongsvoll fjellhage delområder bilde

Kongsvoll fjellhage Panorama Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Hagens delområder

Naturlig hage i vakre omgivelser

Hagens delområder

Kongsvoll fjellhage gir deg muligheten til å utforske Dovrefjells flora. Hagen er delt opp i områder med forskjellig terreng og tilhørende planter.  

 

Høgstaudeeng, bed og rasmark

Ved inngangen ligger et lite felt med høgstaudeeng med flerårige, storvokste urter og breiblada gras som krever næringsrik og fuktig jord. Tyrihjelm er den som gjør mest av seg i enga. Høgstaudeenger er vanlige i liene nedover Drivdalen, nord for Kongsvoll.
 
I steinbedet og i den kunstige "rasmarka" er noen arter som vil ha mye rom og lys plantet inn. Her finner dere blant annet fjellnøkleblom, bergveronika, norsk malurt og dovrerublom.
 

Grasrike områder - bergvegg - bekk

Langs stien vokser lyselskende planter som blåklokke, setermjelt, marinøkkel og flekkmure sammen med planter som følger med menneskers aktivitet (geitrams, løvetann og hundekjeks). I små, grasrike områder vokser arter som krever djup og god jord.
 
I en nordøstvendt bergvegg og ved bekken vokser planter som trives i skyggefulle og/eller fuktige omgivelser. Disse partiene er spesielt artsrike.
 

Fjellhei og knauser

De øvre delene av hagen er dominert av tørr og artsfattig fjellhei med dvergbjørk, einer, lyng, lav og mose. Fjellheia er også voksestedet for mogop. På eksponerte rabber dominerer gule lav som gulskinn, gulskjerpe og rabbeskjegg. Andre lav der er grå og kvite arter av reinlav. I stien er det en del bar, hardtrampet jord og planter som tåler slitasje og tørr jord.
 

Myrflekker og vierkratt

Et par små myrflekker er særlig artsrike. Her vokser fuktighetskrevende starr og siv som ikke finnes ellers i fjellhagen. De fuktige søkkene dekkes i stor grad av vierkratt. I hagen vokser alle vierne som kjennetegner fjellet: de buskforma, grå vierne, de grønnbladete og dvergvierne - de små som ligger langs bakken.
 

Snøleier

Snøleier finnes på steder med langvarig og stabilt snødekke. Her er vekstperioden kort. Plantene krever mest mulig stabil vanntilførsel fra smeltevatn. Moselyng, musøre og polarvier er blant artene dere finner i snøleiene.