Guovdageaidnun luvhtie Kalvskinnen gåajkoe

Guovdageaidnun luvhtie Kalvskinnen gåajkoe

– Kammerespïele akten saemien gujnen vaassjegeajnoen bïjre Tråanten Pliktegåetesne.

 
Elen Aslakdaktere Skum lea ajve 18 jaepien båeries gosse Mathis Hættine pruvrie Guovdageaidnun gærhkosne. 

Muvhti jaepiej mænngan 5 maanah baersieldamme, juvleme 4 dejstie, seamma tïjjen goh Mathis vaassjegeajnoem juaka gelliej jeatjah saemiejgujmie jïh alkohovleste jiene-jienebe smualkoe.    

Giesien 1851 – jaepien aarebi dïhte stoere Guovdageaidnu-stujmie heannede,  dle dïhte jïh jienebh jeatjebh Guovdageaidnun åålmegisnie  læjhkan buektiehtamme sprïjhtine orrijih, dan tjeejehtihks svïenske hearra Lars Levi Laestadiusen saerniedimmien gaavhtan, 

Jienebi jeatjah saemiejgujmie ektine Elen jïh Mathias akte dåehkie sjidtieh man nomme «Doh gåhtsajamme». Idtjin gaajhkesh dåehkesne maehtieh lohkedh, men Elen lea akte dejstie. Sov vïjvine ektine Aslak Hætta, dïhte åvtehkinie sjædta dåehkien bijpelelohkemisnie jïh gïrredimmine dej sveerjen-nöörjen åejvieladtji gïetedimmien vööste saemijste. Snjaltjen dan jaepien aktem aksjovnem Skjervøy-gærhkosne utnieh, jïh staate aktem reakta-aamhtesem aksjovnen mænngan tjïrrehte gusnie Elen jïh Mathis gåabpatjahkh dööpmesuvvieh faangkegåatan.  

Elen idtji faangkegåatan båetieh jïh dan mietie ohtsedieh. Pollisen dåaroenïerh Elenem bïjre jarkan vaeresne dåalvoeh, men altese jaahkoeguejmieh satnem vaarjelieh jïh akte martyriume dan bïjre jïh altese minngemes jielije maanan bïjre, onne Aslak, sjïdtedeminie, Dïhte nommem åådtje Nïejte Maarja, jïh doh bijpelen viertiestimmieh altese baataræmman lea gellieh. 

Tjaktjen 1852 deadtove fer stoerre sjïdti dåahkan «Doh gåhtsajamme!» mij pollisem sijjen minngesne åtneme mahte aktem jaepiem. Gålkoen 8.b. Guovdageaidnun gåajkoe vuelkieh juktie aksjovnem tjïrrehtidh – akte «minngemosth ræjhtoe». Daate akte vïrrijes draama sjïdti mij annje daan biejjien tjarke domtesh sjugniedieh. Dah tjeapohkem Elenen vïjve Aslakistie jïh Mons Sombyste tjoehpestin, jïh.  jïh jeenjesh tjoerin guhkiem faangkegåetesne tjahkasjidh

Aktine dåehkine ektine jeatjah gujnigujmie Elen seedtesåvva Tråanten Pliktegåatan. Daesnie edtja bysvehtsbarkoem darjodh ihkuven aajkan.

Hospitaalehearra Frederik Storm dïedtem åtna bysvehtsfaangki sealoen åvteste. Dïhte stoerre ïedtjem åådtje dan noere Elenasse, jïh dej gaavnesjimmieh leah våarome mijjen kammerespïelese. Buertiegærjaj jïh notaati mietie Elen lea tjarke skuapmah jïh Frederikem pruskehte, men ånnetji ånnetji Frederike hijven gaskesen bïjre tjaala dej gaskemsh. Dïhte tjuara gulmh syökedh lutniestimmien bïjre Elenen åvteste, åvtelen dïhte maahta gåetide vuelkedh 13 jaepieh minngelen, goh dïhte minngemes dejstie mah lin meatan Guovdageaidnu-stujmesne.

Gaavnesjimmieh dej gaskem lin Pliktegåetien gærhkoerommesne, daan biejjien Lagmannreaktasavkesne Kalvskinnesne.

Mij sjugniehtovvi dej soptsestimmine mij darjoeji guktie sïjhti gåetide vuelkedh? Ussjedi dejtie 4 maanakroeptide Guovdageaidnun gærhkoegaertienisnie, jïh dan akten baarnan mij satnem vuertieji desnie bijjene?

Ibie gåessie gih åadtjoeh dam daejredh, men fantasijem, musihkem jïh teateren viehkievierhtieh nuhtjebe gosse mijjen kammerespïele göökte almetjh vuesehte mah sinsitnien lïhke böötigan.

Hovedrolle Elen Aslakdatter Skum: Anna Sundström Otervik . Foto: Ricardo Foto.Hovedrolle Frederik Storm, sogneprest: Per VolestadKomponist: Terje BjørklundManus: Marit Eline Selfjord

09 des 2016

Fra Kautokeino til Kalvskinnet språkversjon

Tråante logo

Tråante 2017

Spilleplan

Spilleplan

Kammerspillet ble spilt 5. - 8. februar 2017. Alle forestillingene var utsolgt.

BÏEVNESH VUASAHTALLEMEN BÏJRE

BÏEVNESH VUASAHTALLEMEN BÏJRE

Vuasahtallemen gåhkoe : Medtie 75 minudth, aalkoe meatan.

Musihke : Terje Bjørklund
Musihkekonsulente : Frode Fjellheim

Teekste jïh hammoedimmie : Marit Selfjord

Råålline :
Elen : Anna Sundström Otervik
Frederik : Per Vollestad

Musihkerh : Trio Luna - Trondheim Symfoniorkester
Plïjhtjehtahke : Annika Nordström
Bratsj : Jan Petter Hilstad
Harpe : Ruth Potter

Tjoevkese : Sune Schjelderup 

Tjoeje : Harald Soltvedt

Scenahammoedimmie jïh gaarvoeh: Toril Skipnes
Saemien gaarvoe : Eiva Marita Sara

Saemien faagekonsulente : Kristin Sara
Væhtagïeletoelhkestimmie aalkoste: Kristin Sara

Prosjekten aajhtere : NTNU Vitenskapsmuseet, beagkoehtimmien seksjovne / Randi Wenche Haugen

PREMIERE :

Aejlegen goeven 5. b. ts. 16.00
Vuasahtallemh:
Aejlegen goeven 5. b. ts. 19.00
Måantan goeven 6. b. ts 18.00
Dæjstan goeven 7. b.  kl. 18.00
Gaskevåhkoen goeven 8. b. ts. 18.00

Visningssted:

Den gamle lagrettsbygningen i Trondheim (2010). Knut A. Rosvold. fri