Pressekontakter

Pressekontakter

I NTNUs ekspertlister kan du søke etter en ekspert eller et tema. Under finner du  dessuten en oversikt over forskere fra ulike fagområder ved NTNU Vitenskapsmuseet, som gjerne kan kontaktes av journalister for kommentarer.

Se også forskningsprosjekter, pågående doktorgradsarbeid og fylkesansvarlige for arkeologiske utgravinger for kontaktpersoner.

Savner du en ekspert på listen? Ta kontakt med kommunikasjonskoordinator Frid Kvalpskarmo Hansen.

Forskerne står oppført alfabetisk, etter etternavn.

 

Kaare Aagaard

Sommerfugler (også andre insekter)

Førsteamanuensis emeritus

 

Reidar Andersen

Museumspolitikk

Museumsdirektør

 

Jo Vegar Arnekleiv

Ferskvannsøkologi, fisk og bunndyr i ferskvann

Forsker emeritus

 

Gunnar Austrheim

Bevaringsbiologi, planteøkologi i ulike naturtyper

Professor

 

Torkild Bakken

Biologisk mangfold i havet, fisk, bunndyr i grunne og dype havområder

Førsteamanuensis

 

Mika Bendiksby

Artsavgrensning, biogeografi, DNA-strekkoding, evolusjon, karplanter, lav, molekylær systematikk

Førsteamanuensis

 

Hein Bjartmann Bjerck

Steinalder, pionerbosetning, sjøfangst og marine fangstkulturer, hulemalerier, samtidsarkeologi

Professor

 

Heidi Mjelva Breivik

Eldre steinalder: relasjoner mellom mennesker, klima og naturmiljø; flintredskaper og -teknologi; kystbosetning; bosetning og mobilitet. Eldre jernalder: keramikk

Førsteamanuensis

 

Terje Brattli

Museologi og kulturarvstudier, teoretiske perspektiver.

Førsteamanuensis

 

Axel Christophersen

byhistorie, middelalder, internasjonal kulturarv i konfliktområder

Professor

 

Jan Grimsrud Davidsen

Anadrome fisk (sjøørret, laks), vandringsatferd, fiskeøkologi

Forsker

 

Dag Dolmen

Amfibier, reptiler, snegler og muslinger i ferskvann

Førsteamanuensis emeritus

 

Torbjørn Ekrem

Insekter, evolusjonsbiologi, DNA-strekkoding, genetikk, biosystematikk

Professor

 

Kristian Hassel

Moser, alger, kalkalger, botanikk, økologi, biosystematikk og bevaringsbiologi

Professor

 

Merete Moe Henriksen

bronsealder: rituell praksis (graver, kultplasser, depotfunn/offerfunn), bosetning, sosial organisasjon, landskapsutnyttelse. Jernalder: bosetning (hus og boplassorganisering), ferdsel, graver og gravskikk.

Senioringeniør-prosjektleder

 

Birgit Maixner

Arkeologi, jernalder og vikingtid, vikingtidens materielle kultur, handel og vareutveksling, handelsplasser, metallsøkerfunn, samlingsforvaltning på museum

Førsteamanuensis

 

Ole Risbøl

arkeologisk metodeutvikling, fjernmåling, LIDAR (luftbåren laserskanning) / flybåren laserskanning, forvaltning av kulturminner, landskapsarkeologi, utmarksarkeologi, kulturminner i skog

Førsteamanuensis

 

Jon Anders Risvaag

Numismatikk (mynter og andre betalingsmidler). Mynt- og pengehistorie fra ca. år 1000 til ca.1650. Utmyntingsteknikk i middelalderen

Førsteamanuensis, dr.philos.

 

Birgitte Skar

Jeger-samlere i landskapet, stein- og bronsealder, stein teknologi, kulturmiljøanalyser, miljøovervåking, kulturarvsstudier.

Førsteamanuensis

 

Fredrik Skoglund

Marinarkeologi, skilting av skipsvrak, dypvannsarkeologi

Forsker

 

Arne Anderson Stamnes

Geofysiske metoder i arkeologien, bosetning i jernalderen

Stipendiat

 

Hans K. Stenøien

Evolusjonsbiologi, menneskets historie, biosystematikk

Professor

        

Terje Thun

Dendrokronologi, årringsanalyse

Førsteamanuensis

 

David Berg Tuddenham

Kulturminnevern i vann/ferskvann, verneteori, forskningshistorie

Forsker

 

Vibekke Vange

Hageplanter

Førstelektor

 

Frode Ødegaard

insekter (biller, bier, veps, maur, teger mm), artsmangfold, tropisk entomologi, bevaringsbiologi, fremmede arter, rødliste, kartlegging og overvåking

Førsteamanuensis

 

Øyvind Ødegård

marinarkeologi, dypvannsarkeologi, undervannsrobotikk, skipsvrak, kulturminner under vann i Arktis.

Marinarkeolog