Effekter av rotenonbehandling på ferskvannsøkosystemer

Effekter av rotenonbehandling på ferskvannsøkosystemer

Rotenonbehandling er et av tiltakene som benyttes for å bekjempe fremmede arter. I Norge er rotenon i hovedsak blitt brukt mot fremmede fiskearter og lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I tillegg til de artene som en rotenonbehandling er spesifikt rettet mot kan også andre vannlevende organismer, som bunndyr, bli negativt påvirket.

Dette prosjektet vil undersøke hvordan bunndyr i innsjøer og elver responderer på den direkte virkningen av rotenon, på fjerning av fisk og andre rotenonsensitive arter, samt i hvilken grad bunndyrsamfunnet blir rekolonisert. Feltarbeidet blir gjennomført i følgende områder: Ogna i Steinkjer, Fustavassdraget i Vefsn og Bymarka i Trondheim. Det vil bli benyttet ulike innsamlings- og analysemetoder som sparkeprøver, surberprøver, morfologisk identifisering, miljøstrekkoding og stabile isotoper.


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stipendiat Gaute Kjærstad

Veiledere:

Professor Anders G. Finstad
Professor Torbjørn Ekrem
Vitenskaplig rådgiver Antti Eloranta

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektets varighet: 01.2018 - 06.2021