Dateringsmetodikk og utvikling av kronologier

Forskningsområder ved NTNU Vitenskapsmuseet:

Dateringsmetodikk og utvikling av kronologier

Dateringer og kronologisk rekkefølge av hendelser er grunnlag for å kunne trekke konklusjoner både innenfor forskning og forvaltning. Innenfor forskning vil datering av funnmateriale være av betydning i arkeologi, geologi og biologi. Innenfor forvaltningen vil presise dateringer være viktig for å ta avgjørelser basert på Kulturminneloven.

Prosjekter

Prosjekter

Stavkirkeprogrammet ble ledet av Direktoratet for Kulturminneforvaltning (Riksantikvaren) og hadde som formål å sette i stand de norske stavkirkene. Gjennom prosjektet ble det også utført supplerende dokumentasjon som grunnlag for forskning som inkluderte dendrokronologiske analyser. Alle resultater og dokumentasjoner fra prosjektet ble i 2016 publisert.

Kontaktpersoner:
Anne Nyhamar og Kristin Bakken, Riksantikvaren.

Ved å studere områder som tidligere var dekket av innlandsis, er det mulig å lære mer om hvordan innlandsisen interagerer med blant annet langsiktige klima og havnivåendringer. For å kunne kople lokale endringer i innlandsisens posisjon eller dynamikk med regionale eller globale variasjoner, kreves kjennskap til når endringene vi er interessert i skjedde. I dette prosjektet anvendes kosmogendatering for å bestemme alderen på landformer som dannes ved kanten av innlandsisen.

Eksterne deltagere:
Ggeologene Eiliv Larsen og Johanna Anjar, NGU

14C-dateringer brukes til å spore karbon i miljøet eller i en kunstig prosess. Laboratoriet driver forskning på nye rengjøring- og isolasjonsmetoder for å utvide dateringsmetoden til nye materialer og forskningsfelt. Prosjektet ble påbegynt i 2015 og vil fortsette på ubestemt tid.

Prosjektet ble påbegynt i 2016 og vil fortsette på ubestemt tid.

Sammenhengen mellom stabile isotoper (d15N og D13C) i reingevir påviser kostholdet gjennom våren og sommeren. På et veldig tidlig stadium kan dette prosjektet markere endringer i spisevaner av rein kombinert med 14C-datering. Endringene kan sammenlignes med regionale og supra regionale klimaendringer.

Prosjektet ble påbegynt i 2015 og vil fortsette på ubestemt tid.

Rismarker er åpne systemer med tilgang på mineraler og organisk material. 13C og 14C isotoper i organiske forbindelser kan benyttes til å spore transporten til karbon i jordsmonnet.

Ekstern deltaker:
Pieter M. Grootes, Universitetet i Kiel.

Prosjektet ble påbegynt i 2015 og vil fortsette på ubestemt tid.

Dannelsen av innsjøsedimenter og morener på Jan Mayen dateres med 14C og kosmogendateringer og sammenstilles med endringer i havsirkulasjon for å belyse klimaendringene og hva som var styrende for disse. 

Samarbeid mellom NTNU, NGU og universitetene i Stockholm, Lund og Bern.

Finansiering: Norges forskningsråd, programmet for fri klimaforskning.

Varighet: 4 år med start i 2015.

Ekstern deltager: Eiliv Larsen, NGU.

NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) prosjekt med prosjektnummer: 1020752-35. Formålet er å dokumentere variasjoner i byggeaktivitet gjennom de siste 1000 år og påvise hvordan menneskelig aktivitet kan ha blitt påvirket av klimavariasjoner, epidemier og naturkatastrofer. Rådataene kommer fra dendrokronologiske undersøkelsene.

Prosjektet startet i 2016, og må fornyes for hvert år.

Kontaktperson:
Jan Michael Stornes, NIKU.

Vitaliseringsprosjektet ved Trondheim kommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune har som formål å gjøre området langs Kjøpmannsgaten i Trondheim mer attraktivt. Laboratoriet er engasjert for å foreta dendrokronologiske dateringer av bygningsdeler i bryggene.

Prosjektet er planlagt å gå i tre år, fra 2015 til 2017.

Kontaktperson:
Arkitekt Elisabeth Kahrs, Byantikvaren i Trondheim.

Etter brannen på hovedbygningen tilhørende Ringve Musikkmuseum, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Ringve Musikkmuseum og NTNU Vitenskapsmuseet på å utføre dendrokronologi og 14C-dateringer på bygningsdeler i bygget, og på gjenstander som tilhører museet.

Prosjektet ble påbegynt i 2016 og planlegges avsluttet i 2017.

Samarbeidspartner:
Arkitekt Lars Erik Brustad Melhus.

I den nordlige delen av Skandinavia og Finland er det utviklet flere lange temperatursensitive årringkronologier som har gitt viktige bidrag til den kunnskapen vi har om klimaets utvikling. Målet for dette prosjektet er å rekonstruere temperaturen i sørlige deler av Norge, for slik å bedre vår kunnskap om fortidens klima. Prosjektet forventes avsluttet i 2019.

PhD.-prosjekt:
Stipendiat Helene Løvstrand Svarva

De arkeologiske undersøkelsene av Ørland hovedflystasjon har avdekket flere funn fra jernalder til vikingtid. Undersøkelsene omfatter flere 14C-dateringer av funn fra kokegroper, stolpehull og ildsteder. Vedanatomisk analyse fra disse funnene kan avdekke artssammensetning av busker og trær på Ørlandet i denne perioden, og eventuelle endringer i artssammensetning som kan skyldes klima eller menneskelig aktivitet.

Samarbeidspartner: Thomas S. Bartholin, Nasjonalmuseet, København

Prosjektet er påbegynt i 2016, og forventes avskluttet i 2018.

Avsluttede prosjekter dateringsmetodikk