Byrom og helse i Trondheims middelalder

Byrom og helse i Trondheims middelalder


Middelalderen blir gjerne omtalt som en mørk tidsalder hvor menneskene lykkelig uvitende om andre muligheter vasset rundt i skitt og lort og sykdommer. Senere forskning har vist at middelaldermenneskene ikke var upåvirket av sitt miljø, men agerte i henhold til sine situasjoner og behov. Bildet av den illeluktende, skitne middelalderen virker å være et rykte fra Victoriatiden, og ser ikke ut til å være reflektert i det historiske eller arkeologiske materialet.

Denne doktorgradsavhandlingen er en del av NTNU Vitenskapsmuseet sitt prosjekt MedHeal600. Hovedproblemstillingen er å undersøke spor etter en mulig endring fra et privat til et offentlig helsevesen i middelalderen, med Trondheim som studieobjekt. Prosjektet er sterkt tverrfaglig, med aktører innen arkeologi, historie, molekylær biologi, paleobotanikk, osteoarkeologi og dendrokronologi.

Avhandlingen skal forsøke å kaste et lys på sammenhengen mellom de fysiske forholdene i byrommet og middelalderbefolkningens helse i Trondheim. Sentralt er middelalderens oppfatning av helse og hvordan dette manifesterer seg som praksiser som kan spores i det arkeologiske materialet. Sporene vil være fysiske konstruksjoner som kan ha vært årsaken til smitteoverføringer, samt konstruksjoner som kan ha bidratt til å redusere muligheten for overførbare sykdommer (som for eksempel dreneringsrenner).

Studien vil ta utgangspunkt i utgravingsdokumenter fra Folkebibliotekstomten, og andre godt dokumenterte byutgravinger vil også bli en del av materialgrunnlaget. Funn fra prosjektets andre aktører vil integreres i en arkeologisk analyse for å belyse prosjektets hovedproblemstilling. Trondheim har aldri før blitt brukt som et slikt studieobjekt, og resultatene vil forhåpentligvis bidra til en bedre forståelse av Trondheims (og også kanskje Nordens) middelalder.​
17 okt 2018

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stipendiat Elisabeth Forrestad Swensen

Veiledere:

Professor Axel Christophersen
Førsteamanuensis Roos van Oosten

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektets varighet: 08.2017-05.2021