Strategi og årsrapporter

Strategi og årsrapporter

Vitenskapsmuseets strategi

Vitenskapsmuseets strategi

NTNUs strategi 2018-2025 «Kunnskap for en bedre verden» er overbygget for NTNU Vitenskapsmuseets strategi.

Strategien består av tre deler.

  • Del 1 inneholder visjon, verdier, samfunnsoppdrag, utfordringer og overordnet målbilde. NTNUs og museets visjon og verdier er identiske.
  • Del 2 omhandler NTNU Vitenskapsmuseets kjerneoppgaver. Disse er vitenskapelige samlinger, utdanning og læringsmiljø, forskning og formidling.
  • Del 3 handler om innsatsområder med tema som går på tvers av kjerneoppgavene. Disse er arbeidsmiljø og utviklingsevne, bærekraft, campusutvikling, digitalisering, innovasjon og nyskaping samt regional rolle. Disse står i alfabetisk rekkefølge.

Vårt samfunnsoppdrag

NTNU Vitenskapsmuseet utvikler og deler kunnskap om natur, kultur og vitenskap som grunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling. Museet sikrer og forvalter de vitenskapelige samlingene og aktiverer dem gjennom forskning, formidling og undervisning.

Vårt generelle oppdrag

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven):
§ 1-4.Særlig ansvar for enkelte institusjoner
(2) Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Stavanger har et særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger.

NTNUs samfunnsoppdrag (utdrag fra strategi 2018-2025):
«Vi har også et ledende universitetsmuseum med unike vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger.»
En av universitetets, og dermed også våre, oppgaver er å delta i en kunnskapsbasert offentlig debatt. Vi bruker vår viten til beste for samfunnet. Vi engasjerer oss i å løse globale utfordringer og i å oppfylle FNs bærekraftmål.

Vårt spesielle oppdrag

NTNU Vitenskapsmuseet er en av Norges ledende institusjoner innenfor sikring, bevaring, tilgjengeliggjøring og forskning på natur- og kulturhistoriske samlinger. Vitenskapsmuseet har profesjonsrettet utdanning innenfor arkeologi, og har som landsdelsmuseum omfattende forvaltningsoppgaver i henhold til kulturminneloven. Dette medfører arkeologiske undersøkelser marint og på land i vårt forvaltningsområde, samt ansvaret for konservering og bevaring av gjenstander som er regulert av loven.

Museet drar fordel av å være del av et teknisknaturvitenskapelig universitet og av å være et universitetsmuseum. Dette sikrer god integrasjon mellom forskning, forvaltning og formidling.

NTNU Vitenskapsmuseet er NTNUs sentrale utstillingsvindu midt i Trondheim, og har fått et spesielt ansvar av NTNU for allmennretta formidling. Vitenskapsmuseet bidrar til dette med vår natur- og kulturhistoriske profil, og med stor vekt på tverrfaglige perspektiver og samarbeid.

Last ned strategier for perioden 2018-2025 (pdf)

Andre lenker

Vitenskapsmuseets styringsdokumenter og NTNUs strategier

Vitenskapsmuseets årsrapporter

Vitenskapsmuseets årsrapporter

Det er ikke laget årsrapport etter 2018. NTNUs årsrapporter finner du her.