Terms of use

– For English, see below

 

Vilkår for bruk av WebCRF.

Brukerkonto er strengt personlig og må ikke deles med andre.

Brukernavn og passord skal huskes og må ikke noteres ukryptert. Passord bør skiftes regelmessig. Ved mistanke om at et passord er på avveie skal det forandres fortest mulig. AKF kan aldri kreve at en bruker oppgir passordet sitt.  

Det er ikke tillat å registrere studiedeltagers fødselsdato, personnummer, navn, adresse eller andre opplysninger som kan identifisere deltagerne.

I eventuelle felter med fritekst skal teksten begrenses til kun det absolutt nødvendige. Liming av tekst fra pasientjournaler er ikke tillatt.

All informasjon lagret i WebCRF er sensitiv og underlagt taushetsplikt. Drift, tilgang og bruk av WebCRF reguleres i henholdt til Helseforskningsloven, Helseregisterloven, Personopplysningsloven og Personopplysningsforskriften.

Ved mislighold, brudd eller mistanke om brudd på krav til informasjonssikkerhet skal det meldes til webcrf@medisin.ntnu.no

WebCRF lagrer noe informasjon på maskinen din. Dette er nødvendig for å få WebCRF til å fungere. Ved å logge inn samtykker du til en slik lagring og du bekrefter at du har lest og akseptert bruksvilkårene.

 

Terms of use

User Account is strictly personal, account sharing is not allowed.

Username and password must be kept confidential.

Password should be changed on a regular basis or immediately if you suspect it might have been compromised. We never ask users for their passwords.

It is not allowed to register study participants' date of birth, social security number, name, address or other identifying information.

Entered text information about a study participant should be limited to the necessary minimum.

Direct copying and pasting of text from electronic health records is not allowed.

All information stored in the WebCRF is confidential. Operation, access and use of WebCRF are regulated under the Norwegian legislation.

An existing or suspected loss of confidentiality or data breach must be reported to  webcrf@medisin.ntnu.no .

In order to function properly, WebCRF needs to store certain information on your computer. To comply with regulatory requirements, WebCRF also gathers some information on users' activity and the associated Internet connection. Whenever you log in to WebCRF, you agree to such functionality and acknowledge that you have read and accepted the terms of use.