Randomisering

Randomisering

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (KlinForsk) tilbyr løsninger for randomisering av pasienter

Kontaktperson: Berit Marianne Bjelkåsen

Hva er randomisering og når er det nødvendig?

I studier hvor hensikten er å sammenligne to eller flere behandlinger (hvorav den ene kan være placebo) betyr randomisering at det skal være tilfeldig (avgjøres ved "loddtrekning") hvilken av de aktuelle behandlinger pasienten får. I tillegg skal randomisering sikre jevn fordeling av demografiske og kliniske faktorer som kan tenkes å ha betydning for utfall.  Hensikten med randomiseringen er å unngå skjevheter i anslagsverdier for effekt av behandling, beregnet på grunnlag av statistisk analyse av data. Antallet pasienter inkludert i studien må være av en viss størrelse for å forhindre skjevheter i estimater som følge av seleksjon eller effektforveksling. Et tilstrekkelig antall studiedeltagere vil også gi mer presise resultat fra analyse av data, slik at man kan trekke sikrere slutninger vedrørende effekt av behandling. I studier hvor det er vanskelig å inkludere tilstrekkelig mange pasienter, kan stratifisering være en løsning for å sikre jevn fordeling av kliniske og demografiske faktorer mellom grupper som skal sammenlignes.  Randomisering bør foretas i alle intervensjonsstudier for å sikre pålitelighet i resultat fra studien.

Randomiseringen må gjennomføres med en pålitelig og lett tilgjengelig metode og bør være uavhengig av studieledelsen, såvel som den/de som behandler pasienten. Det er en stor fordel at både pasient og behandler er blindet for hvilken gruppe pasient er tilordnet til. Dataløsninger for randomisering er sikrere enn manuell randomisering.

Hvordan fungerer KlinForsk's randomiseringsløsning?

Vi tilbyr en nettbasert randomiseringsløsning tilpasset hver enkelt studie. Databasen kan nås via vanlig Internett-forbindelse hele døgnet, hvilket er en stor fordel i internasjonale multisenterstudier og når pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp skal delta i studien.

For hver potensiell studiedeltager, må spørsmål knyttet til inklusjonskriteriene besvares før pasienten blir randomisert til behandlings- eller placebo-gruppe.  Hvis pasienten ikke fyller inklusjonskriteriene blir inklusjonen stoppet. Pasienten blir ikke registrert. Videre identifiseres pasienten delvis ved at initialer og alder/fødselsår legges i en studiedel for pasientID. Disse opplysningene vil forhindre ombytting av pasienter hvis databasen bare brukes til randomisering. Før randomisering kan utføres må også stratifiseringsspørsmål besvares hvis disse er definert for studien.

Randomiseringsresultatet kommer opp på skjermen. I tillegg sendes randomiseringskvittering på mail sammen med svar på de spørsmålene som er besvart om pasienten i løpet av randomiseringen. Meldingen går til den som inkluderer pasienten og til faglig ansvarlig for studien. Data for identifikasjon og stratifisering som legges inn i databasen ved randomiseringen kan ikke endres. Dette tiltaket eliminerer ombytting av pasienter med vilje.

Løsningen benytter blokkrandomisering. Blokker sørger for at behandlingsalternativer blir tildelt til omtrent like mange pasienter. Behandlingene som legges inn for studiene kan vektes hvis det er behov for det. Antall behandlinger er ikke begrenset. Størrelsen på blokkene vil stå i forhold til antall deltagere i studien, men skal være ukjent for brukerne for å gjøre muligheten for å gjette neste resultat så liten som mulig. Størrelsen på blokkene varierer i løpet av studietid for å minske forutsigbarhet ytterligere.

Når man antar at noen prognostiske faktorer har markert innvirkning på behandlingseffekt kan statistisk databehandling få hjelp av stratifisering. Dette gjelder små og mellomstore studier. Stratifiseringsvariabler skal velges i samsvar med de statistiske metoder man planlegger å bruke. Slike variabler skal også innrapporteres ved publisering. Ved stratifisering får hver stratagruppe egne blokker noe som sikrer jevn fordeling av behandlingene innenfor et stratum. Ved valg av stratifiseringsoppsettet er det viktig å forstå at fullstendig balanse kun oppnås ved fulle blokker. Mange strata i små studier kan føre til flere halvfulle blokker og i verste fall til generelt dårlig datagrunnlag for statistisk analyse.  

Datainnsamling (utfylling av CRF) kan også gjøres med den samme løsningen. Denne modulen er fordelaktig i store multisenterstudier ved at data samles i den samme databasen fra alle sykehusene.

Blinda studier

Løsningen kan også brukes til blinda studier hvor pakkelister lages til apotek og pakkenummer er det som vises på skjerm og sendes på mail. Kobling mellom pakkenummer og medikament finnes på apotek og/eller et annet sted sånn at det er mulig å bryte koden ved behov.

KlinForsk kan også bidra med forhåndsrandomiserte lister uten at de legges inn i databasen.

Hva må du gjøre selv?

Det er nødvendig å ha klart hvilken fordeling man ønsker mellom de forskjellige behandlingsalternativene, hvor mange personer man regner med å inkludere i studien, om det kan være nødvendig å stratifisere for f.eks. sykehus, alder, kjønn, eller sykdomsgrupper, og hvilken fordeling det forventes å bli mellom de forskjellige strata. Vi må ha navn, sykehustilhørighet og mail-adresse til alle som skal ha tilgang til databasen.

Randomiseringsløsninger kan som regel gjøres ferdig i løpet av få dager, men tiden vil avhenge av hvor mange senter og hvor mange personer som skal ha tilgang til databasen. Store multisenterstudier tar lenger tid.

Er løsningen sikker?

Løsningen er tilrettelagt av AV/IT-seksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) som har det tekniske ansvaret og står for driften av systemet. Datasikkerheten er den samme som for den WebCRF.

Hva koster det?

For forskningsprosjekter utenfor regionen tar vi betalt for vår service, men ellers er det gratis for forskere ved MH og Helseforetakene i Helse Midt-Norge.

07 nov 2019

Kontaktinformasjon Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

Kontaktinformasjon Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

 

E-mail:

kliniskforskningsenhet@stolav.no

 

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres g. 10

Trondheim

 

Ansatte