Studiedesign og forskningsmetodikk

 

Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF) innehar spesiell kompetanse innen alle trinn av klinisk forskning, dvs. fra ide og helt fram til publisering av forskningsresultatene.

Det å ha/få en virkelig god ide/hypotese er både det viktigste og det vanskeligste innen klinisk forskning. Dersom du har en problemstilling kan AKF være med i en diskusjon omkring hvordan dette kan omsettes til en god klinisk studie. Og dersom du har en forskningsproblemstilling som du på et eller annet tidspunkt ønsker å diskutere med AKF bør du ta kontakt så tidlig som mulig for å unngå/redusere dobbeltarbeid. Derfor er det alltid en fordel å diskutere grundig gjennom så mange sider av et prosjekt så tidlig som mulig og gjerne mens det fortsatt bare foreligger en skisse eller et protokollutkast på stikkordsnivå.

AKF kan gi råd omkring alle sider av utarbeiding av en forskningsprotokoll. Stikkordsmessig nevnes utforming av selve protokollen, overordnet forskningsdesign (randomisert kontrollert studie, kasus-kontroll studie osv.), studievarighet, inklusjons- og eksklusjonskriterier, valg av primære og sekundære endepunkt, styrkeberegning, statistisk bearbeiding, presentasjon av resultater og utarbeidelse av artikkel. Alle som har erfaring fra klinisk forskning vet hvor irriterende det er på et senere tidspunkt å oppdage at ting burde vært gjort annerledes. Og alle som har drevet med klinisk forskning og er ærlige med seg selv har opplevd dette i større eller mindre grad. Dette skyldes som regel at man initialt ikke har gjort grundig nok arbeid, men kan selvfølgelig også skyldes ny kunnskap som blir tilgjengelig under forskningsprosjektets forløp.

AKF kan også bidra som diskusjonspartner ved utarbeidelse av større prosjekter og søknader (Forskningsrådet, EU-prosjekter og lignende). I slike tilfeller stilles store krav til den vitenskapelige standard og ved kliniske prosjekter er det alltid en fordel at noen med god kompetanse inne forskningsmetodikk og utenfor det aktuelle forskningsmiljøet går gjennom prosjektet og peker på alle mulige svakheter og potensielle utfordringer ved prosjektet. Og det er viktig at AKF involveres før det bare er noen dager igjen til søknadsfristen utløper.

Mon, 08 Jun 2015 12:28:23 +0200