Grupper

Medieforskerkonferansen 2014

Grupper

Om arbeidsgruppene:

Arbeidet i gruppene var i hovedsak innrettet mot å organisere diskusjoner rundt skriftlig fremlagte papers. Gruppelederne stod fritt til å organisere gruppens arbeid, dele gruppen inn i flere parallelle sesjoner, osv. Deltakere med innsendte paper presenterte sitt arbeid og mottok konstruktiv respons fra arbeidsgruppens deltakere.

Gruppene i medieforskerkonferansen 2014:

(Trykk på gruppenummer for å lese mer om arbeidsgruppa og gruppeledere.)


Midlertidige arbeidsgrupper

Midlertidige arbeidsgrupper:

De midlertidige gruppene hadde ett møte under konferansen og var åpne for alle interesserte. 


Gr 1: Digitale medier

Gruppe 1

Digitale medier

Gruppeledere:

Hendrik Storstein Spilker og Svein Høier, NTNU

Om gruppen:

De siste tjue års framvekst av WWW har reist en rekke medievitenskaplige problemstillinger av både humanistisk og samfunnsvitenskapelig art. Gruppa "Digitale medier" er åpen for et mangfold av faglige perspektiver, men ønsker denne gangen særlig aktuelle og historiserende bidrag om utviklingen av Internett og WWW. Noen relevante stikkord for utviklingen så langt er eksperimentering og kommersialisering, delekultur og eierskapskultur, innholdsmessig profesjonalisering og brukeres bidrag, overvåkning og regulering, nye muligheter for fellesskap og identitetsskaping, ny infrastruktur og økt mobilitet, alminneliggjøring og trivialisering. Hvordan har vi kommet dit vi er i dag? Hva vil prege den videre utviklingen?


Gr 2: Journalistikk og politisk kommunikasjon

Gruppe 2

Journalistikk og politisk kommunikasjon

Gruppeledere:

Turid Øvrebø og Paul Bjerke HVO

Om gruppen:

Journalistikkforskningen er i vekst. Den tar for seg journalistikk både som samfunnsfenomen, som profesjon/yrke og som tekst. Forskningsfeltet er bredt, og metodene er mangfoldige. En viktig tradisjon innenfor feltet grenser mot politisk kommunikasjon i videre forstand.  Arbeidsgruppa ønsker derfor velkommen alle papers som handler om "journalistikk" og alle som handler om "politisk kommunikasjon".


Gr 3: Mediebruk og medieerfaring: Medienes publikum, bruk og erfaringer

Gruppe 3

Mediebruk og medieerfaring: Medienes publikum, bruk og erfaringer

Gruppeledere:

Ingunn Hagen, NTNU, Elise Seip Tønnesen, UiA

Om gruppen:

Den aktive brukeren står sentralt i medieforskningen. Nye medier setter brukeren i en ny posisjon. Studier av brukeraktivitet kan også aktualisere spørsmål om kultur og kontekst, om mediets og medietekstens egenart. Publikums og brukernes roller er i endring, og dette henger sammen med teknologiske og samfunnsmessige endringer. Brukergenerert innhold spiller en stadig mer omfattende rolle i dagens medier og dette aktualiserer nye perspektiv på brukeren som 'prosument'.

De nye mediene reiser nye spørsmål, samtidig som en rekke spørsmål vedrørende tradisjonell mediebruk stadig er ubesvarte. Dette skaper stort behov for begrepsavklaringer, metodediskusjoner og teoriutvikling. Det er ønskelig at en fornyet metodedebatt inkluderer både kvalitative og kvantitative undersøkelser.

Gruppen ønsker å legge vekt på relasjonen mellom brukerne og mediene både når det gjelder tradisjonelle og nye medier, og konvergens i mediebruk. Relevante teoretiske perspektiver kan belyse teknologi og brukergrensesnitt, uttrykksformer og brukskontekster, brukeridentitet og motivasjon, og kognitive og emosjonelle aspekter ved medieerfaringer.


Gr 4: Mediehistorie

Gruppe 4

Mediehistorie

Gruppeledere:

Gunnar IversenNTNU og Mona Pedersen, Høgskolen i Hedmark

Om gruppen:

Gruppeledere Gunnar Iversen, NTNU og Mona Pedersen, Høgskolen i Hedmark. I denne gruppen vil temaene og problemstillingene knyttes til ulike mediehistoriske perspektiver og uttrykksformer: mediehistorieteori, mediehistoriske linjer og tendenser, mediehistoriske temaer eller mediehistoriske "cases" fra like tidsrom og med ulike medier. Det overordnede tema for Medieforskerkonferansen 2014 er forholdsvis åpent og er formulert slik: "perspektiver og konsekvenser".


Gr 5: Lokal, global og flerkulturell

Gruppe 5

Lokal, global og flerkulturell

Gruppeleder:

Carol Azungi Dralenga, Vestlandsforskning

Om gruppen:

Gruppen tar imot teoretiske og empiriske bidrag som kritisk diskuterer ulike aspekter ved globalisering, internasjonalisering, og spenningene mellom de globale og de lokale nivåer i medier og kulturer. Sentrale begreper er etnisitet, rasisme, identitetsdannelse, annerledeshet og kulturkonflikt, kjønn og stereotypier, utenriksdekning og tredje verden. Teoretiske tilnærminger vil kunne være globaliseringsteorier, postkolonial teori, interkulturell kommunikasjon, utviklingskommunikasjon, osv. Dette vil kunne studeres i mediene på ulike nivå både på mikro og makroplan, for eksempel med hensyn til struktur, eierskap, tekstanalyser, samt studier av lesere eller mediebrukere. Paperne vil kunne være empirisk basert i Norge eller i resten av verden. Komparative perspektiver er velkomne.


Gr 6: Massemedias struktur og økonomi

Gruppe 6

Massemedias struktur og økonomi

Gruppeleder:

Johan Roppen, HVO

Om gruppen:

Økonomiske perspektiv har dei siste åra vorte stadig viktigare for alle deler av verksemda for alle typer media. Nye aktørar kjem inn på mediemarknaden ut frå eksplisitte økonomiske motiv og utfordrar dei etablerte aktørane si rolleforståing.

Endringane reiser spørsmål som: Korleis blir mediedebatten påverka av utviklinga, korleis responderer medieinstitusjonane, korleis blir produksjonsvilkåra for redaksjonelt og kreativt arbeid endra, kva konsekvensar får dette for synet på publikum og korleis blir handlingsromet for for mediepolitikk og -regulering. Endringane utfordrar også medieforskinga som no blir avkrevd større innsikt i økonomiske perspektiv.


Gr 7: FIksjon

Gruppe 7

Fiksjon

Gruppeleder:

Anne Gjelsvik, NTNU

Om gruppen:

Fiksjon er på frammarsj i mediebildet, ikke minst på grunn av den offentlige samtalen om fjernsynsserier.

Hva særpreger mediefiksjoner, hva handler de om og hvordan kan de analyseres? Fiksjonsgruppen ønsker papers som analyserer verk (film, dataspill, fjernsyn mm) estetisk eller tematisk, såvel som teoretiske diskusjoner av for eksempel fortelling, estetikk, genre, adaptasjon og intermedialitet. Papers om produksjon, distribusjon og brukere er også velkomne.


Gr 8: Visuell kultur

Gruppe 8

Visuell kultur

Gruppeledere:

Nina Lager Vestberg og Sara Brinch, NTNU

Om gruppen:

Arbeidsgruppa visuell kultur samler forskere som interesserer seg for bildets plass i kulturen. Visualitet, synets historie og blikkets betydning er blant de sentrale stikkordene for problemstillinger som tas opp i denne gruppa. Visuell kultur og visuelle studier er en tverrvitenskapelig møteplass for forskning som berører så vel kunst- som mediefeltet, og som er rettet mot fortidige praksiser så vel som samtidens uttrykk, der spørsmål om hva bilder gjør og hva bilder er, står sentralt. Ditt paper kan presentere empiriske studier, kritiske analyser eller diskusjoner av teoretiske problemstillinger.


Gr 9: Multiplattform-medier

Gruppe 9

Multiplattform-medier

Gruppeledere:

Steen Steensen, HiOA og Lars Nyre, UiB

Om gruppen:

Denne gruppa ble startet for å diskutere vidt spekter av problemstillinger knyttet til multiplattform-medier, det vil si tjenester, formater og konsepter der to eller flere teknologiske plattformer kombineres. Noen typiske eksempler er flermediale programformater som Melodi Grand Prix, nettaviser, blogger og sosiale nettverktjenester, mobiltelefonapplikasjoner, og enkelte typer dataspill.

Satsingen på multiplattform-medier har vært sentral for en rekke medieinstitusjoner siden slutten av 1990-tallet og har utgangspunkt i digitalisering, konvergens og fremveksten av nye medieplattformer som internett og mobiltelefon. Selv om satsingen i dag kanskje kalles noe annet, er prosessene bak fremdeles like sentrale for en rekke deler av medieforskningen. Arbeidsgruppa har blant annet fokus på uttrykk som kombinerer massemediering med interpersonell mediering på en slik måte at mottakerapparatet også er sendere. Aktuelle forskningsemner kan for eksempel være; strategier og prioriteringer i mediebransjen, medieindustriell styring vs. brukerstyring; nye former for publikumsdeltakelse og publikumsaktiviteter; regulering; designutvikling; profesjonsutvikling osv. Papers med teoretiske og/eller empiriske problemstillinger knyttet til slike og nærliggende temaer ønskes velkommen.


G 10: Dataspill

Gruppe 10

Dataspill

Gruppeledere:

Faltin Karlsen, NITH og Håvard Vibeto, HiHM

Om gruppen:

Dataspill er det primære fokuset for denne gruppen. Gruppen er åpen for bidrag fra teknologiske, estetiske, sosiale, kulturelle og design-messige perspektiver.

Dataspill har i økende grad blitt en del av folks daglige medieforbruk og er et kulturelt uttrykk med stor gjennomslagskraft i populærkulturen. Fra å være et fenomen knyttet primært til barn og unge, er dataspill blitt en aktivitet som store deler av befolkningen er engasjert i. Dette skyldes blant annet nye digitale distribusjonsformer og fremveksten av «casual» spill på mobile plattformer og i sosiale medier. Dataspill brukes også til andre formål enn underholdning, blant annet til pedagogiske formål og i helse og rehabilitering. Gruppen er åpen for bidrag for som tar for seg bruk av dataspill i slike sammenhenger.

Dataspill er et relativt nytt medium, men bygger på leke- og spilltradisjoner med lange historiske røtter. I dagens samfunn er spill og lek også brukt i andre mediesammenhenger enn dataspill. Av denne grunn er gruppen også åpen for forskning på leken bruk av teknologi og medier i videre forstand. Eksempler på dette er inkorporeringen av spillmessige strukturer som «levels» og belønninger i form av poeng eller «achievements».


Retorikk og resepsjon

Midlertidig gruppe 1:

Retorikk og resepsjon

Gruppeleder:

Jens E. Kjeldsen, UiB

Om gruppen:

Kun i begrenset omfang behandler retorisk forskning den faktiske resepsjonen av retorikken. I våre dager gjør nye medier og kommunikasjonsformer det vanskeligere enn før å skille mellom avsender og mottaker; og mottagerens og brukerens aktivering og involvering er viktigere enn noen sinne tidligere.

Med denne arbeidsgruppen ønsker vi å undersøke dette: hvordan kan retorikkforskningen revurdere sin forståelse, begrepsliggjøring og undersøkelse av mottageren. Fra fortrinnsvis å tenke på publikum som en teoretisk konstruksjon som utforskes tekstlig og spekulativt, bør retorikere i høyere grad utforske reelle mottagere og brukere empirisk. Samtidig kan medie- og resepsjonsstudier dra nytte av retorikkens kunnskap om argumentasjon, samt retoriske strukturer og appellmåter.

Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap (UiB) utforsker resepsjonsforskningens verdi for retoriske studier og de retoriske studiers verdi for resepsjons- og medieforskning. Vi ønsker også å invitere interesserte fra andre institusjoner, som kan delta i diskusjonen.


Norsk reality!

Midlertidig gruppe 2:

Norsk reality!

Gruppeledere:

Gry C. Rustad, Høgskolen i Hedmark og Elin Strand Hornnes, UiO

Om gruppen:

Norsk reality har blitt et sammensatt mediefenomen, som inkluderer seermagneter som Mesternes Mester og Idol, dokusåper som Brøyt i vei og Fjorden Cowboys og såkalt «trash-reality» som Paradise Hotel og Charterfeber. Realitydeltakere inviteres til å konkurrere mot hverandre i alt fra å være den beste bakeren, den beste norsk-amerikaneren, bonden eller bare å være seg selv 120 %. Det er gjort viktig forskning på feltet, men ikke så mye helhetlig om norsk reality som fenomen over tid.

Vi inviterer derfor til en midlertidig 2-timers arbeidsgruppe som setter fokus på dette fenomenet og ønsker velkommen proposals eller diskusjonstemaer som omhandler norsk reality. Dette med håp om at arbeidsgruppen på sikt kan være begynnelsen på et større forskningsprosjekt.