Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis stillinger

Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis stillinger

Målsettingen med tiltaket er å gi kvinner mulighet til å kvalifisere seg for professorkompetanse slik at andelen kvinner i professorater ved NTNU økes.

Tiltaket omfatter alle kvinnelige førsteamanuenser i fast stilling ved NTNU. De som tidligere har fått tildelt stipend kan ikke søke igjen. Stipendet gis som en rundsum tildeling på inntil kr. 150 000 og kan enten benyttes konsentrert i ett semester eller fordeles over to semester.

Søknader skal inneholde konkrete planer for hvordan midlene er tenkt brukt i forhold til pågående forskningsaktivitet og i forhold til tiltakets formål. Søknadene skal også inneholde søkers egen vurdering av tid igjen til oppnådd professorkompetanse, eventuelt med referanse til tidligere kompetansevurderinger. De aktiviteter det søkes midler til må være av en slik art at de bidrar til at søker vil kunne oppnå professorkompetanse innen rimelig tid. Typiske aktiviteter er frikjøp fra undervisning og administrative oppgaver, innleie av forskningsassistent og faglige reiser, men det er også mulig å søke om støtte til annen aktivitet som bidrar direkte til kompetanseheving.

Søknader skal sendes tjenestevei. Søker skal sende sin søknad til sitt institutt. Instituttet skal gjøre en faglig vurdering av søknaden, inklusiv en vurdering av tid igjen til oppnådd professorkompetanse. Dersom det er flere søkere fra samme institutt skal instituttet prioritere søknadene. Søknadene sendes deretter til fakultetet som setter opp den endelige rangeringen av søknadene. Fakultetene setter interne frister.

Merk at prioritering eller anbefaling av en søknad er å oppfatte som tilsagn om mulighet til å benytte stipendet ved en eventuell tildeling.

Vurderingskriteriene er som følger

  • Fakultetets prioritering
  • Faglig vurdering av tid igjen til søker har oppnådd professorkompetanse. (Instituttets vurdering, søkers egen vurdering og eventuelle tidligere kompetansevurderinger)
  • Plan for kvalifiseringsperioden/bruk av stipendmidlene
  • Antall kvinnelige førsteamanuenser/professorer i fagmiljøet
  • Ved ellers like søknader, en viss fordeling mellom fakultetene

Vi ønsker å understreke at kvalifiseringsstipend kommer i tillegg til ordinær forskningstermin. Søknader om kvalifiseringsstipend skal derfor vurderes helt uavhengig av termin.

Kontakt

Kontakt

Søknad sendes via institutt og fakultet til NTNUs likestillingsrådigver Svandis Benediktsdottir

Halv mill. til kvinner som vil bli professor

Halv mill. til kvinner som vil bli professor
(UA 25.4.04, 23:20)

Fem kvinnelige førsteamanuenser ved NTNU får en halv million kroner i stipend som hjelp på karriereveien. Målet er at de skal bli professorer. Navnene på de utvalgte finner du her.