Postere

1: Analys av rättningsalgoritmer för flervalsuppgifter som examinationsform.

Jonas Persson, NTNU

I högre utbildning har användandet av flervalsuppgifter för examination ökat. Detta medför problem när man använder samma betygsgränser som för textbaserade uppgifter, då gissning blir lönsamt. Här undersöks effekterna av gissning i fallet med flervalsuppgifter och jämförelser görs mellan olika poängsättningsalgoritmer med ett standardtest med 100 frågor, där kunskapsnivån ger en poäng och resten av frågorna besvaras slumpmässigt för att imitera gissning. Resultatet är att gissning ger en icke-försumbar påverkan på sannolikheten att få ett betyg som inte svarar mot kunskapsnivån i fallet med en dikotom poängsättning.

 

2: Undersökning av studenters uppmärksamhet under föreläsningar

Jonas Persson, NTNU

Resultatet från en studie av var studenters uppmärksamhet riktas under föreläsningar presenteras. Deltagarnas uppmärksamhet studerades med eye-tracker teknik. Målet var att finna vilka objekt deltagarna fokuserade på under föreläsningen och vad avleder uppmärksamheten. Data för 28 försökspersoner i två olika kurser presenteras och visar att studenter tenderar att främst fokusera på egna anteckningar och information given i presentationen. I denna studie är den tid som ägnas åt distraktorer låg. Ingen observation av tappad uppmärksamhet efter 15 minuter observerades vilket inte stödjer myten om att studenter tappar uppmärksamheten efter en viss tid.

 

3: Prosjekt: Fleksibilisering i praktiske studier ved sykepleierutdanningen.

Grethe Dillern, Nord Universitet
Gerd H. Jakobsen, Nord Universitet

Prosjektet vårt består av en fagutviklingsdel og en forskningsdel finansiert av Norgesuniversitetet, Nord universitet og noen Nordlandskommuner. Fagutviklingsdelen består av å utvikle en veiledningsmodell, der digitale verktøy (Fronter, Adobe Connect og Mediasite) utgjør en viktig læringsressurs i praksisstudiene. Veiledningsmodellen er evaluert gjennom spørreundersøkelse og uformelle intervju. Målet er å gjøre bachelor studiet i sykepleie mer fleksibelt, samtidig som vi har fokus på å sikre kvaliteten. Målet med forskningsdelen er å få kartlagt deltakernes erfaringer og behov knyttet til å bruke digitale verktøy pedagogisk under praksisstudiene. Kvalitative intervju på Adobe Connect av 20 informanter danner grunnlaget for datamaterialet.

 

4: Spillbasert tilnærming til feltkurs ved multimedia narrativer

Jakob Cyvin, NTNU

Høsten 2016 startet vi opp et prosjekt ved geografisk institutt, der vi ved hjelp av programvaren Storymap og Wherigo har aktivisert studenter i forbindelse med feltkurs. Som forberedelse til feltkurs i samfunns, - og naturgeografi har vi snudd klasserommet, og under feltkurs har studentene brukt den Pokémon GO-lignende programvaren Wherigo, baserer på geografisk informasjonsteknologi (GIT). Vi presenterer hvordan vi har brukt programvaren og hvilke tilbakemeldinger studentene har gitt etter intervju og spørreundersøkelse. Vi viser hvordan GIT kan berike studentenes utbytte av feltkursrelatert undervisning, og hvordan dette kan gjøres rent praktisk uten å øke ressursene.

 

5: VIKO – Hjelp til oppgaveskriving fra NTNU Universitetsbiblioteket

Marit Brodshaug, NTNU
Anne Lillevoll Lorange, NTNU

NTNU Universitetsbiblioteket har utviklet nye nettsider som skal hjelpe studentene i arbeidet med akademisk skriving og det å referere riktig. I tillegg til tekstlig veiledning, vil studentene også finne korte videoer som skal bidra til å gjøre et til tider tungt innhold mer visuelt. VIKO har eksistert i mange år og er mye benyttet, men trengte en "ansiktsløfting" og har i vår kommet i ny drakt: www.ntnu.no/viko/.

 

6: WileyPlus digital learning system in Organic chemistry. Increase of learning outcome?

Elisabeth Jacobsen, NTNU

WileyPlus digital learning system was launched in 2013, it has been used in a mandatory organic chemistry course in the Chemical engineering and biotechnology and Nanotechnology master programs at NTNU. 

WileyPLUS with ORION is a personalized, adaptive learning experience that aims to help students build proficiency on topics while using their study time effectively. The system allows the teacher to gain immediate insight into how students are performing at any given time and on any topic. In addition, it is possible for the teacher to monitor the students’ strengths and weaknesses so that tailor-made instruction can be given. 

We will discuss student´s learning outcome from use of WileyPlus in different classes.

 

7: FormLAB og sandkassens plass på universitetet

Gro Rødne, NTNU

FormLAB er et læringslaboratorium for formeksperimentering. Konvensjonelle- og fastlåste tankemønstre kan stå i veien for innovative løsninger (Design fixation). For å finne/se nye muligheter må vi oppøve evnen til lateral tenkning og kreativ metodikk.

Et av tiltakene i laben er den interaktive sandkassen. Den lett formbare sanden kombineres med ulike objekter og digitale projiseringer i en hurtig tredimensjonal ide-generering. I samspill med andre kan man jobbe tilnærmelsesvis like fort som man tenker. Målet er å utforske ukjent terreng og dermed overskride læringsterskler inn mot bedre fleksibilitet og agilitet.

Formlab er et samarbeid mellom TRANSark ved pilotprosjektet Making is Thinking, Institutt for Design og Institutt for Arkitektur og teknologi ved AD Fakultetet

 

8: Studentaktivt forkurs i veiledning på nett

Nina Bjerketveit Ødegaard, HiOA
Camilla Foss, HiOA

Høsten 2016 ble det tilbudt et nettbasert forkurs innen veiledning for studenter som skulle ta videreutdanning på masternivå innen veiledning. Forkurset ble produsert i Wordpress med LearnDash plugin. Gjennom tekst, bilder og videoer tilrettelegges det for at studentene tilegner seg kunnskap om grunnleggende temaer innenfor veiledning. Til de fleste temaene er det oppgaver som studentene kan gjøre på egenhånd, og det er mulig til å dele kommentarer på noen oppgaver via diskusjonsforum. Resultatene fra et fokusgruppeintervju synliggjøres i posteren.

 

9: Mer enn SRS: Asynkron flerveiskommunikasjon i en undervisningskontekst

Nadeem Qureshi, Sembly

Vårt bidrag vil illustrere behovet for og hvordan man kan gi økt samhandling i sanntid mellom studenter, assistenter og undervisere, uten inngrep i den eksisterende forelesningsflyten, samtidig som at foreleser får kontinuerlig innsikt studentenes forståelse av fagstoffet.

 

10: Omvendte klasserom og teambasert læring (TBL) gir økt studentaktivitet og bedre læringsutbytte

Pernille Bronken Eidesen, bioCEED, Universitetsenteret på Svalbard
Tina Dahl , bioCEED, Universitetsenteret på Svalbard

Forskning viser at læringsutbyttet av studentaktive undervisningsformer er høyere enn av tradisjonelle forelesninger. Teambasert læring (TBL) i kombinasjon med omvendte klasserom er en studentaktiv undervisningsmetode utviklet for å motivere til forberedelse, aktivisere i klasserommet, fremme samarbeid og diskusjon mellom studentene, samt fremme sammenstilling av informasjon. Kort fortalt består TBL av tre hovedelementer som bygger på hverandre: 1) Forberedelse, 2) Klar-for-å-lære tester og en 3) Sammensatt oppgave hvor kunnskap må brukes mer analytisk. Kursevalueringen viste at studentene likte denne undervisningsformen svært godt, og eksamensresultatene understøttet høyere læringsutbytte enn ved tradisjonell forelesning.

 

11: Green Keen? Miniforelesninger med grønnskjerm

Gabi Høium Hurlen, HiOA

Bli med å prøv deg foran green screen, og se hvordan HiOA jobber med produksjon av miniforelesninger. Denne nye ”forelesningssalen” stiller andre krav til deg som underviser og til den som filmer. Her vil du få veiledning og tips til både forberedelse og utførelse.

I løpet av de siste to årene har vi produsert hundrevis av miniforelesninger. Trikset er kostnadseffektiv strømlinjeproduksjon, og god veiledning.

Bli med å lek litt! Se video på YouTube