Institutt for tverrfaglig kulturstudier

Velferd og teknologi

Illustrasjonsfoto av robot som hjelper en gammel dame

VelTek er siden 2014 finansiert som et spydspiss-prosjekt av Humanistisk Fakultet ved NTNU. Det har tilhørighet ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier, NTNU. Med arbeidstittelen “Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv” så gjør VelTek kvalitative studier av velferdsteknologi som policy og praksis, i samspill med kommunale tjenestebrukere, helsepersonell og tjenesteledelse. Vi fokuserer særlig på velferdsteknologi rettet mot eldre tjenestebrukere som mottar hjemmesykepleie. 

Velferdsteknologi omtales gjerne i et visjonspreget prat om «muligheter» og «potensial». For å forstå hvilken rolle velferdsteknologi har i samfunnet er det viktig med analytiske grep som fører oss over i mer produktive perspektiv enn ‘for’ eller ‘mot’. Den posthumane tilnærmingen adresserer utviklingen hvor menneskelig samhandling med teknologi er blitt mer alminnelig, mer hyppig og stadig mer intim. Tilnærmingen innebærer å fokusere på hvordan teknologien griper inn i våre liv og livsvilkår, uten at dette innebærer en a priori kritikk mot teknologi. Inspirert av denne tilnærmingen inntar prosjektgruppen et nysgjerrighetens perspektiv på teknologi i omsorg.

Spørsmål vi stiller er blant annet: Hvilken rolle spiller teknologien i teknologi-brukernes hverdagsliv, og i tenkningen om dette livet? Hvordan gjøres sentrale verdier som menneskeverd, livskvalitet, autonomi og kontroll, når teknologiske hjelpemidler integreres i eldres liv? Hvordan endrer velferdsteknologi arbeidsrelasjoner i samspillet mellom tjenesteutførelse og det offentlige tilbudet? Endrer velferdsteknologi oppfatningen av hva omsorg er, og i så fall hvordan?

Konkret har vi blant annet fulgt følgende velferdsteknologier og velferdsteknologirelaterte prosesser empirisk: Trygghetsalarm og relaterte alarm-systemer, medisindispenser, app for mobil pasientjournal og kjørerute i hjemmesykepleien, og utstillingsvinduer for velferdsteknologi. 


Aktive prosjekter

Levvel

LEVVEL er et forskningsprosjekt med fokus på bruk av velferdsteknologi. Prosjektet ble startet i 2014 og er finansiert av Humanistisk Fakultet ved NTNU. Det har tilhørighet ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier, NTNU.

Under arbeidstittelen “Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv” skal LEVVEL gjøre studier av både brukere og helsepersonell i Norge. Sentralt i prosjektet er ønsket om å ta utgangspunkt i faktiske situasjoner, teknologier og mennesker – heller enn visjonspreget tåkeprat om “muligheter” og “potensial”.

For å forstå hvilken rolle velferdsteknologi har, og skal ha, i samfunnet er det viktig å ha analytiske grep som fører oss over i mer produktive perspektiv enn ‘for’ eller ‘mot’. For oss er den posthumane tilnærmingen en slik mulighet.

Avsluttede prosjekter

RoboCare

Dette forprosjektet startet i 2016, og var finansiert av IKTPLUSS programmet fra Norsk Forskningsråd.

Involverte forskere var: Merete Lie (prosjektleder), Guro Kristensen (prosjektkoordinator), Malin Ravn (prosjektkoordinator), Margrethe AuneJenny M. Bergschöld og Roger A. Søraa.

Hvordan kan ”Robotic Care”, robotomsorg, ses på som nettverk av helse, teknologi og kultur? Velferdsteknologi har blitt et stort satsingsområde for offentlig sektor, med et ønske om at slike teknologier kan løse noen av utfordringene med en aldrende befolkning. Dette forprosjektet hadde som mål å identifisere omsorgsbehov som robotteknologi kan bidra med for en aldrende befolkning, samt utvikle og implementere kulturelt- og kontekstuelt rettede robottjenester i helse- og omsorgssektoren.

Implementeringen av velferdsteknologi er i startfasen i Norge, men robotvelferdstjenester er allerede implementert i mange andre land, med Japan i front. Det er viktig å bygge videre på eksisterende forskning og utvikling på feltet, samtidig som man anerkjenner lokal kompetanse og kulturell tilpasning. Vår forskning ser teknologi som kulturelt produsert og at implementeringen må tilpasses lokalt. Problemstillingen ble utforsket med en tverrfaglig tilnærming, med fokus på utvikling av robotvelferdstjenester i norsk kontekst.

Deltakerne representerer et radikalt tverrfaglig nettverk, som tar sikte på å undersøke og utvikle mulighetene for innovative forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor velferdsteknologi. Vi ser det som viktig at utvikling og implementering involverer omsorgspersonell og andre fagfolk som er klar over etiske, tekniske, praktiske, pedagogiske, psykologiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser.

Noen av robotene prosjektgruppa fokuserte på var sosiale roboter som Pepper, Paro og Care-o-bot (robotskjellet for løfting og mobilitet), og kommunikasjonsroboter, så som robotsjiraffer og Telenoid. 

Publikasjoner

Et utvalg av våre publikasjoner:

Bergschöld, Jenny M. (2016). Domesticating homecare services : vehicle route solver displaced. Nordic Journal of Science and Technology Studies; 4(2), s. 41-53

Kristensen, Guro K. og Ravn, Malin N. (2017). Samskapt læring – et godt arbeidsverktøy. Kommunal Rapport. Kan lastes ned fra: http://kommunal-rapport.no/meninger/kronikk/2017/02/samskapt-laering-et-godt-arbeidsverktoy

Søraa, Roger A., Tøndel, G., Bergschöld, J., M., Arntsen, T. (2017). Velferdsteknologi: Motvilje og velvilje innen kommunale pleie- og omsorgstjenester. Helse og Medisinsk Teknologi, Trondheim, 26.-27.09.2017

Tøndel, G. (2017). Alarms in action: The materialization of safety in elderly care and how it shapes the user-nurse relation. Medical Sociology 49th Annual Conference, York, UK, 13.-15.-09.2017.

Tøndel, G., Levold, N., Aune, M., Bergschöld, J., M. (2015). Visions of care. Welfare technology in the ageing welfare state. ESA, 12th Conference of the European Sociological Assocation