Fakta om prosjektet

Fakta om prosjektet

Bildet med lenke til rapporten

Prosjektperiode: juni 2019 - februar 2020

Prosjektet er finanisert av Utvalg for likestilling og mangfold ved NTNU

 


INTMANG: Internasjonalt mangfold ved NTNU

INTMANG: Internasjonalt mangfold ved NTNU

 

Om rapporten

Målet med rapporten er å gi en økt forståelse for hvordan internasjonale forskere erfarer sin arbeidshverdag ved NTNU, og hvordan mottaksapparatet, i form av ledelse og administrasjon sentralt og lokalt på instituttene, møter internasjonale forskere. Rapporten gir også en oversikt over eksisterende forskning om internasjonalt mangfold ved norske universiteter.

I rapporten legges det vekt på å identifisere hva som fungerer godt og hva som kan gjøres bedre ut fra en tanke om å inkludere og likestille forskere med forskjellige landbakgrunner ved NTNU.

Hoveddelen av rapporten er basert på en kvalitativ intervju-undersøkelse blant ansatte ved to institutter og ett senter for fremragende forskning ved NTNU. Vi har intervjuet vitenskapelig ansatte med internasjonal bakgrunn ved disse tre enhetene, administrativt- og vitenskapelig ansatte som har ansvar for mottak av internasjonale forskere, og ansatte i det sentrale mottaksapparatet NTNU International Researcher Support (NIRS).

Det generelle bildet rapporten gir er at det er høy bevissthet rundt temaet blant administrativt ansatte, og mange internasjonalt ansatte er fornøyde med mottak på NTNU og trivsel på institutt. Der de forteller om forbedringspotensiale, ligger det mye i praktiske utfordringer knyttet til Onboarding til NTNU og Norge, vanskeligheter i møte med norsk arbeidslivskultur, sosial integrering i samfunnet og på arbeidsplassen, og spenninger knyttet til bruk av engelsk eller norsk som arbeidsspråk.

Bakgrunn


I mars 2019 utlyste NTNUs utvalg for likestilling og mangfold midler for en undersøkelse som skulle bedre kunnskapsgrunnlaget om situasjonen til internasjonalt ansatte ved NTNU, basert på NTNUs ambisjoner om økt internasjonalisering og bedre mangfoldspolitikk. Utlysningen var forankret i NTNUs handlingsplan for likestilling og mangfold i samme periode (2018-2021) hvor et tiltak er formulert som å ‘gjennomføre en studie om inkludering og mangfold ved universitetet, med det formålet å øke kunnskap og kompetanse om temaet. Studien skal bidra til god situasjonsforståelse og kartlegge utfordringer. 

Anbefalinger basert på rapporten

Med utgangspunkt i funnene som presenteres i rapporten har prosjektgruppa gitt følgende anbefalinger:

Styrking og synliggjøring av NIRS https://www.ntnu.no/adm/hr-hms/nirs

Tiltak for bedre integrasjon på instituttnivå

Tiltak for bedre og tydeligere språkpolitikk

Mer kunnskap om internasjonalt mangfold