Det humanistiske fakultet

BREV - Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I BREV vil vi studere miljøkunnskapsledelse i norske kommuner. Kunnskapsledelse har vanligvis studert i kunnskapsintensive virksomheter, men her ønsker vi å studere miljøarbeid i kommunene som kunnskapsledelse. Hva slags miljøkunnskaper eksisterer og hvordan tilegner aktørene seg disse? Hva slags kilder for kunnskap blir brukt/tillagt vekt? Hvordan blir kunnskapen omsatt i planer og strategier? Vi vil også studere hva slags forskjellige former for kunnskap som blir tillagt vekt av forskjellige sektorer og aktører, samt forholdet mellom ulike kunnskapstyper og verdier. Et kunnskapsledelsesperspektiv fokuserer også mye på hvordan læring foregår, og hva slags systemer, redskaper og innovasjoner som blir laget for å håndtere kunnskapsstrømmer. Vi vil også se på hvordan tverrfaglighet praktiseres i kommunene. Dette vil bli gjort gjennom tre case-studier:

Den første studien er av Fremtidens byer, et nasjonalt kunnskapsdelingsprosjekt initiert av MD, bestående av et samarbeid mellom 13 utvalgte kommuner, fire departementer og KS. Vi vil se hvordan kunnskapsledelse er tenkt og praktisert i dette prosjektet, samt hvordan samspillet mellom kunnskapsarbeid på lokalt og nasjonalt nivå fungerer.

Den andre studien vil se på forsøkene på å mainstreame miljø i kommuner som har deltatt i prosjektene Livskraftige kommuner og Grønne Energikommuner. Disse hadde som mål å utvikle kunnskap og bevissthet rundt miljø i kommunene. Nedre Eiker kommune utviklet en modell for dette, som er forsøkt brukt i tre andre kommuner, og vi vil studere kunnskapsarbeidet i disse kommunene nærmere.

Den tredje studien tar for seg lokale transportsystemer i kommuner som eksplisitt har forsøkt å implementere miljø i transport. Vi har valgt å se på Bergen og Trondheim kommune som begge har satset på miljøvennlige lokal transportsystem, men valgt forskjellige løsninger, nemlig bybane vs. busser. Vi vil også se på betydningen av sykkel, elbil og parkeringsbestemmelser disse kommunene.

Kontakt: Professor Vivian Lagesen

Grønn lyspære