Ofte stilte spørsmål

NTNU og Koronavirus

Ofte stilte spørsmål

Vi jobber konstant med å få avklaringer og retningslinjer på flere spørsmål.


Studenter

Studenter

NTNU avlyser fysisk, timeplanfestet undervisnin, noe praksis, kurs og konferanseaktivitet. Gjelder i første omgang fra og med 12.-26.03.2020.

Du vil finne all informasjon om endret undervisningstilbud i ditt emnerom i Blackboard eller i den kanalen som alternativt benyttes i forbindelse med undervisning i emnet. Det kommer fortløpende informasjon.

For at du som student skal få et godt undervisningstilbud, rigger NTNU seg for nettbasert undervisning.

I tråd med myndighetenes instrukser er campus stengt i første omgang frem til 26. mars. Dette er for å hindre spredning av koronaviruset.

Vi avventer myndighetenes vurdering før vi kan si når campus åpner igjen.

Planlagte hjemmeeksamener våren 2020 går som normalt

NTNU jobber for at alle eksamener skal kunne gjennomføres våren 2020 og vurderer om de eksamener som krever oppmøte på campus (skriftlig og muntlig), kan endres slik at også de kan avlegges hjemmefra. Beskjed om eventuelle endringer vil komme i emnerommet ditt i Blackboard eller i alternative kanaler som benyttes for emnet.    

Styret har den 12.03.2020 gitt fakultetet fullmakt til å gi studenter anledning til å avlegge vurdering i emnet selv om obligatoriske aktiviteter ikke er godkjent. Fakultetet kan pålegge studenter å få godkjent obligatorisk aktiviteter innen en viss frist for at vurderingsresultatet ska være gyldig. Informasjon om hvilke rutiner instituttene skal følge, rundt registrering av obligatoriske aktiviteter, vil bli gitt senere. 

Studenter skal ikke delta i eksperimentell virksomhet, eller laboratoriearbeid så lenge undervisningen på campus er avlyst.

Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak for kritiske eksperimenter knyttet til masterprosjekter

Alle studenter vil fortsatt få utbetalt lån og stipend

Lånekassen stopper ikke utbetalingene av lån eller stipend til studenter som eventuelt må reise hjem fra praksis, utveksling eller gradsstudier i utlandet på grunn av koronasituasjonen.

Studenter som må reise hjem fra utenslandsopphold på grunn av korona-virus vil fortsatt få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen. Kunnskapsdepartementet vil gjøre endringer i regelverket om utdanningsstøtte slik at de som på grunn av korona-viruset ikke kan være fysisk til stede på studiestedet i utlandet, likevel beholder rett til lån og stipend.

Les mer på Lånekassens sin nettsider

Nei. Det utleveres ikke fysisk materiale og innlevering av bøker vil ikke bli mottatt. Utlånstiden vil bli forlenget fortløpende, og vi sender ikke ut purringer.

Gjerne benytt bibliotekets digitale tjenester

Spørsmål kan rettes til support@ub.ntnu.no

I tråd med rådet fra UD anbefaler vi alle NTNU-studenter som befinner seg utenfor Norge om å reise hjem. NTNUs reisebyrå Berg-Hansen vil gjøre det de kan for å hjelpe NTNUs ansatte og studenter som er på reise hjem.

Du finner mer informasjon til studenter i utlandet her

Prat med en av våre rådgivere eller helsesykepleiere om stress, struktur i hverdagen, søvn, ensomhet og alt annet du måtte ha på hjertet. 

  • Vi forholder oss hittil til søknadene som normalt, men dette kan endre seg på grunn av koronasituasjonen.
  • Det har oppstått forsinkelser i søknadsbehandlingen på grunn av koronasituasjonen.
  • Det er ikke usannsynlig at ditt utvekslingsopphold vil måtte kanselleres av NTNU eller vertsuniversitetet. Enten på grunn av at det ikke vil være tilrådelig å reise dit du tenker å dra, eller at vertsuniversitet/mottagerlandet ikke ville kunne ta imot deg. Situasjonen er som kjent meget uforutsigbar.
  • Du vil få beskjed fra oss dersom ditt utvekslingsopphold ikke kan gjennomføres. Følg også med på NTNUs sider, råd fra Folkehelseinstituttet og UDs reiseråd.

  • Dersom du har fått søknadsinfo for lærestedet i utlandet kan du følge denne som normalt.
  • På grunn av koronasituasjonen er vi forsinket med utsending av søknadsinfo, og ber om din tålmodighet dersom du ikke har hørt fra oss enda.
  • Vi behandler uansett søknader i rekkefølge etter fristene til våre partnerlæresteder, og sørger for at du får informasjon i god tid før søknadsfrist til lærestedet i utlandet.

Endring av søknad

Endring av søknad på grunn av koronasituasjonen er dessverre ikke mulig.

Trekke søknad

Dersom du ønsker å trekke din søknad buker du dette skjemaet: https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=686964

Vi setter stor pris på rask tilbakemelding dersom du allerede har bestemt deg.

  • Dersom det er mulig anbefaler vi at du utsetter utlegg i forbindelse med ditt planlagte opphold.
  • Prøv å sikre deg ved at du kjøper fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring etc.
  • Sjekk mulighetene for å få refundert eventuelle skolepenger eller gebyrer du må betale dersom du senere må avlyse utvekslingen.

Ansatte

Ansatte

Ansatte som oppholder seg i et land med dårlig utbygd helsevesen og dårlig kollektiv infrastruktur, oppfordres, i tråd med rådet fra UD, om å reise hjem nå.

NTNUs reisebyrå Berg-Hansen vil gjøre det de kan for å hjelpe NTNUs ansatte og studenter som er på reise hjem innen grensene stenger på mandag

Du finner mer informasjon om ansatte i utlandet her

Disputaser skal gjennomføres med ph.d.-kandidat og administrator fysisk tilstede så langt det lar seg gjøre, men om kandidaten ikke kan være fysisk tilstede på grunn av koronautbruddet, kan vedkommende delta via egnet digitale verktøy.

Gjennomføring av disputaser

Ansatte må selv kreve refusjoner fra arrangører og forsikringsselskap, melder Økonomiavdelingen. De har dessverre ikke anledning til å bistå i for eksempel krav om reiserefusjoner fra forsikringsselskapet, da hver enkelt sak må behandles individuelt.

Normalt så vil du kunne få refundert deltakeravgift til konferanser og arrangementer som du skulle ha deltatt på som NTNU-ansatt.

Les mer om refusjon av reiser på Innsida

Fravær for pass av barn skal registreres i paga som omsorgsdager for barn – barnepassers sykdom/»syke barn-dager», her er kvoten 10 dager for to barn og 15 for tre eller flere – og det dobbelte for eneforsørgere. Regjerningen har varslet at den nå vurderer reglene

I tillegg gir NTNU permisjon med lønn (velferdspermisjon ihht HTA § 22). Denne rettigheten gjelder i inntil 12 arbeidsdager, men skal håndteres liberalt og i samsvar med overordnede kommunale og nasjonale føringer. Det innebærer at permisjonen kan forlenges ved behov.

Stengte skole og barnehager kan gi rett til omsorgspenger (NAV)


Fravær for pass av barn kan kombineres med hjemmekontor der det er aktuelt. Arbeidsgiver har forståelse for at en kombinasjon av hjemmekontor og en situasjon hvor barn må få omsorg hjemme kan være utfordrende, dette må hensyntas og balanseres på beste mulig måte. I slike tilfeller registreres vanlig arbeidstid. Det forutsettes videre at den ansatte her utnytter mulighetene som ligger i ordninger med fleksibel arbeidstid.

Ved bruk av hjemmekontor etter NTNUs pålegg, skal arbeidsgiver legge til rette for at du har tilstrekkelige hjelpemidler for å utføre arbeidet tilnærmet likt som i din ordinære arbeidssituasjon.

Les mer om retningslinjene for hjemmekontor

Dersom du ikke får lov til å dra på jobb på grunn av stengte campus og du ikke har mulighet til å utføre arbeidsoppgavene dine hjemmefra, skal du skrive arbeidstid som normalt.

Du må likevel til enhver tid være i beredskap for å kunne bli omdisponert til andre oppgaver, og du bør bruke arbeidsdagene til f.eks. faglig oppdatering.

Begrens bruken av VPN

Mange trenger ikke å bruke VPN for å jobbe hjemmefra. Du kan bruke Outlook eller webmail uten tilkobling til VPN. Det samme gjelder for Blackboard, Innsida, Skype for business og Sharepoint.

Det er svært viktig at VPN brukes kun når det er nødvendig. Da unngår vi at nettet går tregt. Koble av når du er ferdig med å bruke programmer som krever VPN.

Eksempler på tjenester som krever VPN-oppkobling

Slik installerer du VPN på din maskin

Dersom du har administrert Mac anbefaler vi at du bruker VMware Horizon Client

Alternativ til VPN

Ved å logge inn på siden farm.ntnu.no er du automatisk  på innsiden av NTNU, og kan bruke Paga og Basware osv, som om du var på Campus. Dette sparer VPN-nettverket for mye trafikk, og du kan jobbe fra egen maskin.

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette er hovedregelen.

Uavhengig av dette innvilger NTNU mulighet for hjemmekontor og permisjon med lønn, eventuelt i en kombinasjon av disse. Permisjon kan normalt gis i inntil 12 arbeidsdager, men skal håndteres liberalt.

Dersom man på grunn av privat reise i innland eller utland blir satt i karantene under reisen eller etter hjemkomst, er dette fravær som normalt ikke dekkes av arbeidsgiver.

Du må da enten kunne forelegge sykmelding eller vurdere å ta ut ferie, avspasering eller uttak av opparbeidet fleksitid, ev. permisjon uten lønn.

Dette gjelder reiser påbegynt fra fredag 13. mars. Det kan likevel i samråd med nærmeste leder avtales hjemmekontor hvor arbeidsoppgavene kan legges til rette for det.

Hvis du ønsker å møte studentene dine på nett, tilbyr NTNU verktøyet Blackboard Collaborate. Dette er godt egnet til nettbasert undervisning i sanntid.

Det er satt opp nettbasert kurstilbud i hele uke 12 for alle som ønsker en innføring i hvordan bruke Blackboard Collaborate for å gjøre sanntidsundervisning til studenter. 

Se kurstilbudet her 

Nei. Permittering er ikke aktuelt for NTNU-ansatte.

Permittering er ikke omtalt i hovedavtalen for staten, og KMD har også på sine sider bekreftet at permittering ikke skal finne sted. Dette skyldes at NTNU har sitt budsjett og sin inntekt, og er for eksempel ikke avhengig av kunder.

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål

Kunnskapsdepartementet ønsker å presisere hva stenging av universitetet betyr, og har nå kommet med følgende uttalelse:

Med stenging av høyskoler og universiteter menes at all undervisning hvor studentene er fysisk til stede, stoppes. Dette betyr også at studentene ikke skal oppholde seg på campus. Det overordnede målet er at risikoen for smitte skal reduseres. Universitetene og høgskolene skal så langt som mulig erstatte den ordinære undervisningen med digitale undervisningstilbud.
 
Når det gjelder de ansatte ved høyskoler og universiteter, vises til rådene fra Helsedirektoratet om at de som kan, bør arbeide hjemmefra.

Det er ingen endringer i opptaksregelverket som følge av utbruddet av Koronaviruset.

Samordna opptak jobber med å vurdere eventuelle konsekvenser av Koronaviruset for søking og opptak, og forholder seg til informasjon fra myndighetene om Koronaviruset.

Følg med på Samordna opptak


Se NTNUs studietilbud

faq språk

faqbilde

Kontakt iD 1292594877

Ressurser

Ressurser

Spørsmål og svar om koronavirus og studenter i Norge

Råd om sosial distansering

Folkehelseinstituttets informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjon om tiltak

Helsenorges informasjon om korona

Informasjonsmateriell som kan lastes ned


Trondheim kommune
korona.smittevern@trondheim.kommune.no

Tlf. 90 50 90 52 (hverdager, 0800 – 1900)


Mistanke om smitte?

Ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117


Finner du ikke informasjonen du leter etter på Folkehelseinstituttets nettsider, ring 815 55 015 ( hverdager 08-18, helger 10-16)

stop bilde

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i vårt hovedmål for vår håndtering av hendelsen:

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i vårt hovedmål for vår håndtering av hendelsen: Å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning. 

Gjelder frem til 13. april. Vi avventer myndighetenes vurdering før vi kan si når campus åpner igjen.