Ofte stilte spørsmål

NTNUs håndtering av korona-pandemien

Ofte stilte spørsmål

10 feb 2021

Campus

Campus

Trondheim kommune har vedtatt lettelser i tiltakene for NTNU 16. 02.2021

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. Ledere kan, i samarbeid med sine medarbeidere, utarbeide ordninger for fysisk tilstedeværelse på campus i hver enhet. 

Hvis du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon

 • Gå hjem umiddelbart hvis du er på campus eller andre steder.
 • Bli hjemme hvis du allerede er der.
 • Ta kontakt med kommunehelsetjenesten for testing og bli hjemme inntil svar på testen foreligger
 • Ved negativ test: Bli hjemme til du har vært symptomfri i minimum 1 døgn.

Hvis du har vært i nærheten av en person med symptomer på luftveisinfeksjon

 • Du kan bevege deg som normalt i samfunnet inntil du evt. blir kontaktet av kommunehelsetjenesten, som da har definert deg som nærkontakt til en bekreftet smittet person.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og kontakte kommunehelsetjenesten for testing. Bli hjemme inntil svar på testen foreligger.
 • Ved negativ test: Bli hjemme til du har vært symptomfri i minimum 1 døgn.
 • Se informasjon fra FHI om husstandsmedlemmer

Hvis du får positiv test:

 • Du må være i hjemmeisolasjon
 • Husk å varsle om påvist smitte til NTNU – telefonnummer 48 40 90 65
 • Kommunehelsetjenesten utfører smittesporing.
 • Kommunehelsetjenesten kontakter dine nærkontakter og gir beskjed om hva de skal gjøre videre.
 • Se FHI sin definisjon av nærkontakter

Ansatte og studenter trenger ikke å gå hjem fra campus dersom en kollega/medstudent utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon

Campus er åpen

Du kan bruke lesesaler, grupperom, bibliotek, kantiner og andre fellesarealer.

Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon bør de testes og holde avstand til de andre i husstanden fram til prøvesvar foreligger. De andre i husstanden er ikke i karantene før det eventuelt foreligger et positivt prøvesvar, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger og de er symptomfrie.

Dette gjelder også helsepersonell. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt dersom de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er bekreftet eller sannsynlig covid-19 syk.

Symptomer på covid-19

Trygghet for alle

Trygghet for alle

For NTNU er de til enhver tid gjeldene smittevernregler førende for den reelle graden av tilbakevending.

Der smittevernreglene ikke kan ivaretas fullt ut, skal leder i samarbeid med ansatte lage foreksempel en turnusordning som ivaretar smittevern og fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

Her finner du mer om smittevern og smittereduserende tiltak

NTNU vil ha høy beredskap og skal iverksette nødvendige tiltak hvis smittesituasjonen forverres, eksempelvis redusere gjenåpningsgraden hvis nødvendig.


Obligatorisk kurs i smittevern

Alle ansatte og studenter må gjennomføre smittevernkurs før de kommer på campus.

 

Smittevernkontoret i kommunen har ansvar for smittesporing. Se tiltak ved sterk mistanke om, eller påvist Covid-19

Munnbind skal brukes i situasjoner der det er vanskelig å holde god nok avstand på campusene i Trondheim. ​​​​​​​

Munnbind er imidlertid nå påbudt å bruke av alle som besøker kantiner, idrettsbyggene og Vitenskapsmuseet i Trondheim. I kantinene skal munnbind benyttes i kundearealet, men ikke når man sitter ved bordet for å spise.

Gjøvik og Ålesund kommuner har ikke vedtatt noen tilsvarende forskrift som i Trondheim. NTNU anbefaler likevel også der bruk av munnbind i arbeids- og undervisningssituasjoner der det kan være trangt.

Bruk av munnbind på NTNU

Det er laget en «huskeliste» for forelesere om hvordan de skal håndtere smittevern i auditorier og klasserom.

Huskelisten ligger på siden Smittevern - forelesers ansvar på Innsida. Her blir eventuelle kommende endringer innarbeidet og informasjonen ligger på ett sted lett tilgjengelig for alle.

Alle aktiviteter i regi av linjeforening/fadderfestival skal risikovurderes. Vi har en god dialog med linjeforeningene og med studentfrivilligheten. Blant annet er det utarbeidet en egen mal for risikovurdering med tanke på smittevern som skal brukes under fadderuka.

Det er også blitt lagd retningslinjer for aktiviteter for fadderutvalgene og linjeforeningene.  I år er det særlig viktig at aktivitetene ivaretar sikkerheten til deltakere og skaper en trygg ramme for sosialisering.

Ved å arrangere aktiviteter påtar linjeforeninger/fadderutvalget seg et ansvar, som innebærer å overholde gjeldende smittevernregler.

Hva gjør vi i NTNU sammenheng og hva gjør de på fritiden er to forskjellige dimensjoner. Vi skal følge de reglene som gjelder til enhver tid for hva som skjer på campus og hva som skjer i regi av NTNU. Studentfrivilligheten er ansvarlige for sine aktiviteter. Vi opplever at studentfrivilligheten tar ansvar og forstår alvoret rundt smittevern.

Konsekvensen for studentene er jo den samme som for resten av samfunnet – blir det en ny smittebølge så må vi stramme inn.

Vi anbefaler også at dere ser på råd og maler fra sikresiden.no og FHI – og bruker dette for de aktivitetene der det er relevant.

 

Bestemmes dette lokalt, eller har vi felles retningslinjer for hele NTNU?

Auditoriene på NTNU har ulik størrelse og smitteverntiltaket med én meters avstand er førende. 

Les mer om smittevern og smittereduserende tiltak

I brevet fra KD fra 12.05.20 står det: “Ved universitetene og høyskolene er det i utgangspunktet ikke krav til gruppestørrelser eller registrering av studenter og ansatte, forutsatt at smittevernbestemmelsene blir fulgt". 

Når det gjelder smittesporing, vil kommunen forholde seg til den enkelte og ikke til NTNU som organisasjon. Unntak vil være hvis kommunen ønsker at NTNU bør innføre spesielle tiltak.

For å kunne spore eventuelle smitteutbrudd på våre campuser, ønsker vi at alle studenter skal registere seg når de er i lesesaler, auditorier og andre undervisningsarealer.

Ja.

Smittevernsreglene fra 15.juni sier at fortsatt ikke skal være nærmere hverandre enn én meter. Denne begrensningen gjør at det er plass til langt færre enn vanlig i NTNUs bygninger, og at det må tas ulike hensyn for at vi skal ha et trygt opphold sammen med andre og unngå ny smittespredning. Slik det ser ut nå må antallet studenter i undervisningsrommene reduseres i forhold til normalt. Vi forventer at smittereduserende tiltak fortsatt vil gjelde hele høstsemesteret og at vi mest sannsynlig ikke er tilbake til en normalsituasjon på lang tid.

Alle reiser med kollektivtransport frarådes, med mindre det er strengt nødvendig for å komme seg på jobb/studiested. Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler, dersom det er mulig.

Folkehelseinstituttet har også gitt råd til passasjerer som må overholdes.

Ja, det er greit så lenge folk overholder de nasjonale smittevernrådene om god hoste- og håndhygiene og holder seg hjemme ved luftveissymptomer.

Studenter

Studenter

Ja. Alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. I tillegg vil noe foregå digitalt. Så forbered deg på en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Dette vil gjelde for alle emner så langt vi har tilstrekkelig med undervisningsrom. Bruken av disse må selvfølgelig tilfredsstille smittevernhensyn og skulle smittevernhensyn gi oss knapphet på egnede undervisningsrom for gruppeaktiviteter, vil førsteårsstudenter bli prioritert.

Enkelte undervisningsaktiviteter som laboratoriearbeid, gruppearbeid mm vil det være mest hensiktsmessig å ha på campus, mens rene forelesninger i mange tilfeller enklere kan erstattes med digitale løsninger.

Rektor Anne Borg jobber med å se på hvilke endringer som kreves for å åpne opp NTNU for mer fysisk undervisning fra 1.mars og vil komme tilbake til dette. ​​​​​​​

 

 

Timeplanen legges kun én gang. Det betyr at timeplanen ikke endres selv om reglene for smittevern skulle bli mindre strenge. Fagmiljøene kan innenfor eget handlingsrom gjøre tilpasninger, som å tillate større grupper av studenter, eller slå sammen mindre grupper etc.

Studenter finner oversikt over timeplanen sin på de enkelte emnesidene eller i Innsida.

Slik finner du timeplanen din: 

En god del av den timeplanfestede undervisningen ved NTNU (forelesninger, seminarer, øvinger, lab-aktivitet etc.) er planlagt å skje fysisk på campus. For å få plass til mer undervisning på campus legges også undervisning til klokken 18.

Omtrent halvparten av alle emner som er timeplanlagt har undervisningsaktivitet som går digitalt. I hovedsak gjelder dette forelesninger, og spesielt i emner med store forelesningsgrupper.

Krav til dokumentasjon

Studenter som ikke kan møte til fysisk undervisning på grunn av at de er i risikogruppe for covid-19 og som derfor har behov for tilrettelegging, må dokumentere dette med legeerklæring. Studenter som har kortvarig behov for tilrettelegging fordi de er i karantene trenger ikke å dokumentere dette.

Studenter må ta kontakt med studieveileder ved sitt studieprogram for å diskutere mulige løsninger for tilrettelegging.

Hvilken tilrettelegging er aktuell?

Målet for tilretteleggingen er at det skal være mulig for studenten å gjennomføre studiet uten å være fysisk til stede, samtidig som at læringsutbyttet likevel oppnås. Instituttet må gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle av hva som kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte. I noen emner kan filming av den fysiske undervisningen som allerede gis være et godt alternativ, mens i andre emner kan det være tilstrekkelig med alternative/ekstra oppgaver i stedet for fysisk undervisning, eller at studenten leser pensum hjemme og har en kontaktperson i fagmiljøet for avklaring av spørsmål. 

Ansatte kan kontakte NTNU Tilrettelegging for bistand til å finne gode tilretteleggingsløsninger.

Ja.

Det legges fortsatt opp til bruk av annenhver plass. Avstengte plasser skal ikke brukes.

For å kunne bruke lesesalsplassene i Trondheim må studentene booke plass via timeplansystemet (TP). 

Her gis det også oversikt over åpne lesesaler. 

På Gjøvik kan det tas kontakt med Studenttorget dersom behov for lesesalsplass.

I Ålesund vil deler av bibliotekets ubetjente lesesal være tilgjengelig for bruk.

Informasjon om eventuell endret eksamensform blir lagt ut fortløpende og alle emnebeskrivelser skal være oppdatert. 

Ved spørsmål om avvikling av eksamen kan du også henvende deg på denne e-post adressen: eksamen@adm.ntnu.no

Se egen temaside om eksamen

Styret har den 12.03.2020 gitt fakultetet fullmakt til å gi studenter anledning til å avlegge vurdering i emnet selv om obligatoriske aktiviteter ikke er godkjent. Fakultetet kan pålegge studenter å få godkjent obligatorisk aktiviteter innen en viss frist for at vurderingsresultatet ska være gyldig. Informasjon om hvilke rutiner instituttene skal følge, rundt registrering av obligatoriske aktiviteter, vil bli gitt senere. 

Alle studenter vil fortsatt få utbetalt lån og stipend

Lånekassen stopper ikke utbetalingene av lån eller stipend til studenter som eventuelt må reise hjem fra praksis, utveksling eller gradsstudier i utlandet på grunn av koronasituasjonen.

Studenter som må reise hjem fra utenlandsopphold på grunn av korona-virus vil fortsatt få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen. Kunnskapsdepartementet vil gjøre endringer i regelverket om utdanningsstøtte slik at de som på grunn av korona-viruset ikke kan være fysisk til stede på studiestedet i utlandet, likevel beholder rett til lån og stipend.

I tråd med rådet fra UD anbefaler vi alle NTNU-studenter som befinner seg utenfor Norge om å reise hjem. NTNUs reisebyrå Berg-Hansen vil gjøre det de kan for å hjelpe NTNUs ansatte og studenter som er på reise hjem.

Du finner mer informasjon til studenter i utlandet her

Må du avbryte eller utsette utvekslingsoppholdet?  Ta kontakt med studieveileder tilknyttet ditt studieprogram og forhør deg om mulighetene for å returnere til studiene her ved NTNU ​

Omfanget av hvor en kan dra på utveksling høsten 2021 er fremdeles usikkert.​​​​​​​

Det at undervisningen tilbys uten fysiske samlinger berettiger ikke en generell endring i avgiften så lenge NTNU kan tilby alternativ undervisning og gjennomføring av eksamen på faglig forsvarlig måte.

Ansatte

Ansatte

Folkehelseinstituttet har signalisert at det er greit å bruke kollektivtransport så lenge både virksomheter og passasjerer overholder generelle smitteverntiltak. Folkehelseinstituttet har også gitt råd til passasjerer som må overholdes.

Ledere skal legge til rette for fleksibilitet i oppmøtetidene slik at rushtrafikk kan unngås. De ansatte som har mulighet for det oppfordres til å sykle eller gå. NTNUs parkeringsplasser vil ikke være avgiftsbelagt ved semesterstart.

Dekker NTNU utstyr begge steder? Hvis ikke, hvordan tenker NTNU at jeg skal kunne jobbe begge steder?   Jeg er avhengig av en godt tilrettelagt arbeidsplass både på jobb og hjemme.

Dette er et vanskelig spørsmål som i første omgang må tas opp med egen leder dersom det blir nødvendig med jobbrotasjon. Hovedarbeidsplassen har godt tilrettelagt utstyr, mens den andre er av mer midlertidig karakter. 

Dersom det er slik at arbeidstakere må arbeide hjemme fordi man ikke har store nok lokaler har arbeidsgiver et ansvar også for at arbeidsmiljøet er forsvarlig hjemme

Gjeldende reiseråd, som innebærer at reiser til utlandet frarådes og reiser innenlands bare skal foretas når det er nødvendig av arbeidsmessige grunner, begrenser reisevirksomheten ved NTNU.

Redusert reisevirksomhet er et vesentlig bidrag til klimautviklingen, og innebærer spart tid og kostnad. Varig reduksjon av CO2-utslipp fra reisevirksomhet er et mål i NTNUs miljøutviklingsplan

En del rom blir oppdatert med nytt teknisk utstyr, men ikke alle. Noen rom vil ha løsning for streaming/opptak med chat (som gir en forsinkelse på ca 10–15 sek, Panopto/Omnom), og noen rom vil legge til rette for undervisning med digital sanntidsløsning med mulighet for spørsmål fra studenter (Zoom).  

Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for naturvitenskap jobber med egne retningslinjer for dette, og HMS-seksjonen ser på behovet for å endre sentral retningslinje for arbeid i laboratorier og verksteder. 

Det vil være opp til den enkelte faglærer å sikre at organiseringen tar høyde for godt smittevern. Det er derfor ikke mulig å si noe generelt om dette, annet enn at 1-meters regelen skal ivaretas. 

Ansatte som oppholder seg i et land med dårlig utbygd helsevesen og dårlig kollektiv infrastruktur, oppfordres, i tråd med rådet fra UD, om å reise hjem nå.

Ansatte må selv kreve refusjoner fra arrangører og forsikringsselskap, melder Økonomiavdelingen. De har dessverre ikke anledning til å bistå i for eksempel krav om reiserefusjoner fra forsikringsselskapet, da hver enkelt sak må behandles individuelt.

Normalt så vil du kunne få refundert deltakeravgift til konferanser og arrangementer som du skulle ha deltatt på som NTNU-ansatt.

Les mer om refusjon av reiser på Innsida

Fravær for pass av barn skal registreres i paga som omsorgsdager for barn – barnepassers sykdom/»syke barn-dager», her er kvoten 10 dager for to barn og 15 for tre eller flere – og det dobbelte for eneforsørgere. Regjerningen har varslet at den nå vurderer reglene

I tillegg gir NTNU permisjon med lønn (velferdspermisjon ihht HTA § 22). Denne rettigheten gjelder i inntil 12 arbeidsdager, men skal håndteres liberalt og i samsvar med overordnede kommunale og nasjonale føringer. Det innebærer at permisjonen kan forlenges ved behov.

Stengte skole og barnehager kan gi rett til omsorgspenger (NAV)


Fravær for pass av barn kan kombineres med hjemmekontor der det er aktuelt. Arbeidsgiver har forståelse for at en kombinasjon av hjemmekontor og en situasjon hvor barn må få omsorg hjemme kan være utfordrende, dette må hensyntas og balanseres på beste mulig måte. I slike tilfeller registreres vanlig arbeidstid. Det forutsettes videre at den ansatte her utnytter mulighetene som ligger i ordninger med fleksibel arbeidstid.

Ved bruk av hjemmekontor etter NTNUs pålegg, skal arbeidsgiver legge til rette for at du har tilstrekkelige hjelpemidler for å utføre arbeidet tilnærmet likt som i din ordinære arbeidssituasjon.

Les mer om retningslinjene for hjemmekontor

Dersom du ikke får lov til å dra på jobb på grunn av stengte campus og du ikke har mulighet til å utføre arbeidsoppgavene dine hjemmefra, skal du skrive arbeidstid som normalt.

Du må likevel til enhver tid være i beredskap for å kunne bli omdisponert til andre oppgaver, og du bør bruke arbeidsdagene til f.eks. faglig oppdatering.

Begrens bruken av VPN

Mange trenger ikke å bruke VPN for å jobbe hjemmefra. Du kan bruke Outlook eller webmail uten tilkobling til VPN. Det samme gjelder for Blackboard, Innsida, Skype for business og Sharepoint.

Det er svært viktig at VPN brukes kun når det er nødvendig. Da unngår vi at nettet går tregt. Koble av når du er ferdig med å bruke programmer som krever VPN.

Eksempler på tjenester som krever VPN-oppkobling

Slik installerer du VPN på din maskin

Dersom du har administrert Mac anbefaler vi at du bruker VMware Horizon Client

Alternativ til VPN

Ved å logge inn på siden farm.ntnu.no er du automatisk  på innsiden av NTNU, og kan bruke Paga og Basware osv, som om du var på Campus. Dette sparer VPN-nettverket for mye trafikk, og du kan jobbe fra egen maskin.

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette er hovedregelen.

Uavhengig av dette innvilger NTNU mulighet for hjemmekontor og permisjon med lønn, eventuelt i en kombinasjon av disse. Permisjon kan normalt gis i inntil 12 arbeidsdager, men skal håndteres liberalt.

Dersom man på grunn av privat reise i innland eller utland blir satt i karantene under reisen eller etter hjemkomst, er dette fravær som normalt ikke dekkes av arbeidsgiver.

Du må da enten kunne forelegge sykmelding eller vurdere å ta ut ferie, avspasering eller uttak av opparbeidet fleksitid, ev. permisjon uten lønn.

Dette gjelder reiser påbegynt fra fredag 13. mars. Det kan likevel i samråd med nærmeste leder avtales hjemmekontor hvor arbeidsoppgavene kan legges til rette for det.

Hvis du ønsker å møte studentene dine på nett, tilbyr NTNU verktøyet Blackboard Collaborate. Dette er godt egnet til nettbasert undervisning i sanntid. Her finner du anbefalinger, tips og hjelp for å komme i gang med nettbasert undervisning.

Nei. Permittering er ikke aktuelt for NTNU-ansatte.

Permittering er ikke omtalt i hovedavtalen for staten, og KMD har også på sine sider bekreftet at permittering ikke skal finne sted. Dette skyldes at NTNU har sitt budsjett og sin inntekt, og er for eksempel ikke avhengig av kunder.

Du kan ha rett til dagpenger i kombinasjon med utdanning eller opplæring, se NAV: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/student

Foreløpig gjelder ordningen til 1.september 2020 og er en midlertidig ordning som følge av koronasituasjonen.

Forskning

Forskning

Kan jeg søke Horisont 2020 høsten 2020?

Ja, det kan du. Merk at fristene kan være utsatt.

NTNU-forskere som planlegger søknader til Horisont 2020 må holde seg løpende oppdatert om endringene på Funding & tender opportunities, og på European Research Area (ERA) Corona Platform
 
NTNU-forskere som utvikler søknader til Horisont 2020 må være spesielt nøye når konsortiet settes sammen, og ha en åpen dialog med partnere om mulighetene for langsiktig forpliktelse og leveranser gjennom prosjektets levetid.  

Hvordan skal jeg forholde meg til deltakelse i mitt H2020 -prosjekt? 

Innvilgede Horisont 2020 prosjekter løper i utgangspunktet som normalt, med de tilpasninger som er nødvendige gitt Korona-situasjonen. 
 
EU-kommisjonen oppfordrer konsortiene til å finne praktiske løsninger for å kunne gjennomføre prosjektet og om nødvendig gjøre justeringer. Kommisjonen har signalisert at "maksimal fleksibilitet" vil bli praktisert.  
 
Alle NTNUs Horisont 2020 prosjekter anbefales å foreta en risikoanalyse av mulige konsekvenser av korona-situasjonen for gjenstående aktiviteter og leveranser. Dette bør skje i fellesskap for hele konsortiet og være organisert av koordinator. 
 
Det hviler et særlig ansvar på koordinatorer for prosjekter som ledes fra NTNU.

Sjekk denne siden for utsatte søknadsfrister og annen korona-relatert informasjon.

Så vidt vi vet vil Horisont Europa starte som planlagt 1. januar 2021.

Blir NFRs frister utsatt som følge av korona?  

Stort sett lyses nye prosjekter ut etter planen. Følg med på Forskningsrådets nettsider for å være sikker på at det ikke blir forsinkelser.

Jeg har et NFR-prosjekt og er redd for å bli forsinket. Hva gjør jeg?  

Ta direkte kontakt med Forskningsrådet hvis du har et pågående prosjekt og opplever problemer med gjennomføringen på grunn av pandemien.

Forskningsrådet er fleksible og har satt i gang en rekke tiltak. Søk om å gjøre endringer i prosjektet via "Min side". Dersom man får direkte forsinkelser på grunn av korona-situasjonen vil man normalt få innvilget dette.

Se informasjon fra NFR om korona her.

Disputasene vil fortsatt være delvis digitale til høsten.

Tilstedeværelse på disputaser utover veileder og kandidat vurderes på grunnlag av myndighetenes retningslinjer og muligheter til å ivareta smittevernregler i disputasrommet.

Fakultet/institutt må gjøre vurderinger for hver enkelt disputas i samråd med romeier og ph.d.-kandidat. 

Hensynet til smittevern vil være førende for hvor åpne disputaser vi vil ha mulighet til å arrangere i lang tid fremover.

Se informasjonssiden om Endringer i ph.d-forskriften på grunn av koronaviruset.

På grunn av pandemien er de fleste nye utenlandske ansatte for tiden forhindret fra å reise inn i Norge. 

Etter avtale kan de arbeide midlertidig fra hjemlandet. 

Se mer informasjon om ansettelse av nye medarbeidere som skal jobbe i utlandet.

Adgangen til laboratoriene vil skje i henhold til de gjeldende smittevernreglene. Ta kontakt med egen leder for godkjenninger.

Per i dag gjelder vedtak om Oppmøte og besøk på campus og retningslinjer for Arbeid i laboratorier og verksted.