Ansatte i utlandet

Ansatte i utlandet


Ansatte i utlandet oppfordres sterkt til å reise hjem

Ansatte i utlandet oppfordres sterkt til å reise hjem

I tråd med rådet fra UD anbefaler vi alle NTNU-ansatte som befinner seg utenfor Norge om å reise hjem, i samsvar med rektors anbefaling.

Gi oss tilbakemelding på hva du gjør

NTNU vil hjelpe deg så godt vi kan i denne krevende situasjonen, både med å organisere hjemreisen og andre praktiske utfordringer. Ta kontakt med oss via fakultetet du tilhører, på følgende adresser. NTNU ønsker å høre fra ALLE ansatte som befinner seg i utlandet, eller har nylig kommet hjem fra et utlandsopphold:

Kontaktadresser til fakultetene:


Vurderingsmomenter

Riktig valg avhenger av hvilket land og situasjon du befinner deg i:

 • Er du på et kortvarig utenlandsopphold som for eksempel varer noen uker, må du reise hjem snarest.
 • Befinner du deg i et land uten godt helsevesen/infrastruktur, eller ikke har forsikringene i orden, er det uforsvarlig å bli værende. Reis hjem snarest.
 • Har du midlertidig flyttet til utlandet for et lengre opphold, for eksempel forskningstermin, er hovedrådet at du bør reise hjem. Ønsker du å bli værende der du er basert på vurdering av individuelle forhold og vurderinger omkring forhold som landets helsevesen, din helseforsikring og landets stabilitet og infrastruktur for øvrig, ber vi deg varsle din nærmeste leder om dette. Nærmeste leder kan også gi råd i denne vurderingen.
 • Dersom du er syk, bør du bli der du er.
 • Vurder egen helse. Befinner du deg i risikogruppen for koronavirus?
 • Dersom du velger å bli værende bør du forsikre deg om at du har gode helseforsikringer.
 • Vurder ditt sosiale nettverk der du befinner deg.


Unngå å bli sittende «korona-fast»

 • Ta hensyn til at en rekke land nå er i ferd med å stenge sine grenser.
 • Om mulig bør du unngå reiseruter som gjør at du kan bli sittende fast i et annet land hvor forholdene er dårligere og der risikoen for korona-smitte er større, enn der du befinner deg nå.
 • Det kan være spesielle hensyn å ta dersom du, eller medfølgende familie, ikke er fast bosatt i Norge eller har gyldig oppholdskort. Se UDI og https://www.ntnu.edu/corona/international-employees


Dekning av hjemreisen

 • NTNU vil dekke eventuelle ekstra reisekostnader knyttet til hjemreisen.
 • Hvis du er på privatreise i utlandet må du benytte din forsikring for å få dekket reisekostnadene.
 • Dersom du velger å komme tilbake og du har leid ut din bolig i Norge og dermed ikke har noe sted å sitte i karantene, eller dersom du er redd for å utgjøre en smittefare for familiemedlemmer som er i en risikogruppe, kan NTNU dekke kostnader knyttet til annet sted å sitte i karantene.


Økonomiske prinsipper

 • For ansatte som avbryter forskningstermin i utlandet vil mobilitetsstipend fra NTNU i utgangspunktet stanses. Ansatte vil likevel få dekket løpende utgifter de kan ha i utlandet slik at de ikke vil bli økonomisk skadelidende. Her vil hver enkelt sak vurderes individuelt.
 • For ansatte som mottar mobilitetsstipend eller utenlandsstipend fra andre kilder, må du henvende deg direkte til dem for å få mer informasjon om håndtering av stipendet.

Arrangere din reise hjem

Vår oppfordring er at dere prøver å finne en reiserute hjem. NTNU har en avtale med reisebyrået Berg-Hansen som kan hjelpe deg med å bestille billetter. Ta kontakt med byrået på billbest.trondheim@berg-hansen.no. Bruk “Ref. NTNU” i tittelfeltet. Telefon til Berg-Hansen er +47 22 00 80 50.


Dersom du velger å bli værende

Dersom du, ved hjelp av Berg Hansen, av en eller annen grunn ikke klarer å finne en trygg reiserute hjem, må du ta kontakt med fakultetet.

Dersom det er særlige tungtveiende grunner til ikke å komme hjem til Norge, vil NTNU følge opp også ved sykdom. Dette må i så fall avklares med ditt fakultet så raskt som mulig.

Dersom du velger å bli værende på tross av muligheter til å komme tilbake til Norge via en trygg og hensiktsmessig reiserute, vil NTNU som arbeidsgiver følge deg opp. Dette kan få økonomiske konsekvenser for den som velger å bli og ikke har tilfredsstillende forsikringer.

 • Kontakt ditt forsikringsselskap for å få bekreftet at du har dekning i reiseforsikringen under disse spesielle omstendighetene.

Vi oppfordrer alle som skal fortsette sitt utenlandsopphold om å registrere seg på reiseregistrering.no. Her vil du få fortløpende informasjon om situasjonen i landet du befinner deg i.


Behov for bistand

Ta kontakt med den norske utenriksstasjonen der du er hvis du har behov for konsulær bistand, for eksempel utfordringer med hjemreise, reisedokumenter og visum. NTNU har også en avtale med Sjømannskirken, som gjør at du kan få hjelp fra dem. Sjømannskirken har en nyttig app med oversikt over alle lokale nødnummer, uansett hvor i verden du er.


Ansatte på forskningstermin

For nyansatte, inkludert doktorgradskandidater og gjesteforskere, som fremdeles befinner seg på sine hjemsteder i utlandet

 • De som ikke må komme til Norge, skal ikke reise til Norge nå, men fortsette å bo i sine respektive hjemland selv om de ifølge arbeidsavtale, kontrakt eller liknende skulle ha startet sitt arbeid i Norge. Denne gruppen har i praksis hjemmekontor og må avklare med nærmeste leder hvordan jobben skal utføres.
 • De som må komme til Norge på grunn av manglende bosted, helseforsikring, tilknytning til hjemland/vertsland eller liknende, kan reise til Norge så lenge grensene er åpne. Dette skal skje i nær kontakt med arbeidsgiver.
 • NTNU iverksetter lønnsutbetaling i henhold til oppstartstidspunktet som er avtalt i arbeidsavtalen eller kontrakten.

For allerede ansatte ved NTNU som har utenlandsk statsborgerskap og som er i utlandet på grunn av forskningstermin, kurs/konferanser, private reiser eller liknende:

 • Denne gruppen kan møte innreiseproblemer og må kontakte nærmeste leder som sammen med fakultet og fellesadministrasjonen vil søke å finne løsninger på individuelt nivå. Det er viktig å kunne dokumentere jobbforhold og bostedsadresse i Norge

oppfordres til

Bolig til ansatte

Bolig til ansatte

Om din bolig i Norge er utleid og du dermed ikke har noe sted å sitte i karantene, eller er redd for å utgjøre en smittefare for familiemedlemmer i en risikogruppe, kan NTNU dekke kostnader knyttet til et annet sted å sitte i karantene.

Kontakt ditt fakultet for bistand på bolig.