NTNUs håndtering av korona-pandemien

NTNUs håndtering av korona-pandemien

Informasjon og retningslinjer

Informasjon og retningslinjer

Informasjon og retningslinjer

For å kunne spore eventuelle smitteutbrudd på våre campuser, er det viktig at alle husker å bruke registere deg når du er i lesesaler, auditorier og andre undervisningsarealer.

 1. Skann QR-koden utenfor rommet før du går inn (logge på med Feide dersom du blir spurt)
 2. Juster starttid og sluttid om nødvendig, og fyll inn seteplass (hvis du vet det)
 3. Klikk Sjekk inn

Hva om rommet ikke har en QR-kode?

 1. Logg på NTNU Check-in  med Feide (innsida.ntnu.no/checkin)
 2. Klikk manuell registrering og søk etter rommet du er i
 3. Justere starttid og sluttid om nødvendig, fyll inn seteplass (hvis du vet det)
 4. Klikk Sjekk inn

Alle data som du registrerer, blir automatisk slettet etter ti dager. Les mer om Check-in

Undervisning

En god del av undervisningen ved NTNU skjer fysisk på campus. For å få plass til mer undervisning på campus legges også undervisning til klokken 18.

Du finner oversikt over timeplanene på de enkelte emnesidene eller på min side i Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha.

Kommunikasjon om endring skal primært foregå i Blackboard, eller i annen kanal som benyttes i forbindelse med undervisning.


Studenter i praksis

Hvis du ikke kan møte til praksis eller må avbryte denne på grunn av koronavirus, vil du få mulighet til ny praksis. Mer om retningslinjene for praksis


For ansatte


Booking av lesesalplass for bachelorstudenter

Book lesesalplass via timeplansystemet (TP).

For Universitetsbibliotekets studentarbeidsplasser vil det ikke være mulighet for bestilling av plasser gjennom TP, men det vil etableres en registrering av bruk. Se oversikten over rom og utstyr for mer informasjon, regler for bruk og hvordan du reserverer rom.


Eksamen

Informasjon om eventuell endret eksamensform blir lagt ut fortløpende og alle emnebeskrivelser skal være oppdatert.  Se egen temaside om eksamen


Studentveksling

NTNU åpner opp for studentutveksling til Europa  våren 2021. Les mer om hvordan koronaviruset påvirker deg som har planer om å dra på utveksling.

Hvis du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon må du gå å hjem umiddelbart hvis du er på campus eller andre steder. Les mer om symtomer på luftveisinfeksjon og opphold på campus

Se retningslinjer for fysisk oppmøte på campus og for arbeid i laboratorier og verksteder


Opphold på fellesarealer

Det er kun ferdsel relatert til undervisning som skal foregå på fellesarealene på campus. Det vil ikke være mulig å bruke fellesområder eller vrimleareal til noen for former for sosiale arrangement eller sammenkomster i august og september.

Gå utomhus

Når det gjelder ferdsel inn og ut av undervisningsrom fra fellesarealer, vil det være oppslag ved alle rom. Ferdsel mellom ulike undervisningsarealer må så langt det er mulig skje utendørs, for å unngå trengsel i korridorer og ganger.

Tiltak på fellesarealer

 • Sperrebånd/skilting, «enveiskjøring» på Stripa
 • Plakater og skilting på sentrale steder og oppmerking på gulv (f.eks. der det danner seg kø, ved innganger, i trapper, ved heis o.l.
 • «Vaskestasjoner» med hånddesinfeksjon
 • Nettbasert løsning og utendørs hentepunkt for å avverge trengsel og kø ved uttak av adgangskort ved semesterstart
 • Fysisk avstengte områder (enkelte sosiale soner, f.eks. sitte-områder/avlukker ved Stripa)
 • Vektere ved semesterstart (august og september)
 • Åpne og skiltede nødutganger som ekstra utgang/inngang

Campusservice iverksetter også særskilte smitteforebyggende renholdstiltak


Din arbeidshverdag

Studiestart 2020 Foto: Geir Mogen

06.08.2020  De ansattes hovedarbeidsplass er på campus, men for å bidra til mindre smitte skal terskelen for hjemmekontor være lavere enn det som ble besluttet i juni.  Hjemmekontor skal avtales mellom ansatte og leder.

Reise

Fraråder fortsatt tjenestereiser til utlandet som ikke er strengt nødvendig. 

NTNU følger UDs reiseråd og legger ikke opp til egne regler for ansatte.  Du kan reise i Norge f.eks. mellom Trondheim, Gjøvik og Ålesund så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. 

Alle reiser med kollektivtransport frarådes, med mindre det er strengt nødvendig for å komme seg på jobb/studiested. Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler, dersom det er mulig.

Krav om karantene

Alle som kommer til Norge fra land og områder hvor det kreves karantene ved ankomst, skal som hovedregel ha 10 døgns karantene etter ankomst til Norge. Det kan imidlertid gjøres unntak.

Unntak fra karantene for arbeidsreisende ved testing

Personer som er bosatt i land og områder hvor det kreves karantene ved ankomst er unntatt fra karantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst. Det samme gjelder personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra disse landene.

 • Fram til første negative test foreligger: Personen kan ikke arbeide i Norge. Krav om karantene både i arbeidstiden og i fritiden
 • Ved negativ første test: Personen kan arbeide i Norge. Krav om karantene kun i fritiden. Fram til andre negative test foreligger gjelder følgende spesielt for NTNU:
  • Skal bruke munnbind på jobb.
  • Skal ikke benytte seg av kantiner og felles kjøkken/spiserom
  • Skal begrense tilstedeværelsen i fellesarealer mest mulig, bruk faste ruter inn/ut av byggene, toalettfasiliteter etc.
    
 • Ved negativ andre test: Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og i fritiden
 • Ved positiv test: Isolering. Kontaktperson ved NTNU skal da varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

Unntak fra karantene ved fare for liv og helse

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra karantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse og skal avklares med institutt/avdelingsleder.

Mer informasjon om karantene på FHIs nettsider

Når servicepersonell og andre ankommer fra utlandet for å utføre arbeid ved NTNU, er kontaktperson ved NTNU ansvarlig for:

 • Risikovurdering av arbeidet som skal utføres. Service/vedlikeholdsarbeid som krever personell fra utlandet skal kun gjennomføres hvis arbeidet er helt nødvendig for å opprettholde virksomhetskritisk drift. Oppdraget og økonomisk belastning/risiko må på forhånd avklares med instituttleder, og skal godkjennes av dekan.

 • Mottak og avklaring av innkvartering

 • Oppfølging. Dette gjelder under hele oppholdet. 

 • Å informere om gjeldende smitteverntiltak i Norge og aktuelle retningslinjer ved NTNU.
 • Organisering og finansiering av testing. Ved ankomst med fly til Norge skal den som ankommer, om mulig, teste seg på flyplassen. Skriftlig svar (SMS er ok) må fremvises til kontaktperson. Alternativt organiserer kontaktperson testing så raskt som mulig. Testing kan f.eks. bestilles hos:

Felles areal med St. Olavs hospital

Karantene eller testing etter utenlandsferie 


Bor du i kollektiv med en som er i karantene, trenger du ikke å være i karantene så lenge vedkommende ikke har symptomer.

Hold avstand til hverandre og følg ellers de generelle forebyggende hygienerådene.

Oppdatert 24.09.2020

Arrangement

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet, eller de administrative eller tekniske støttefunksjonene som er helt nødvendig for å kunne utøve vår kjernevirksomhet, kan gjennomføres såfremt smittevern ivaretas ihht. de til enhver tid gyldige retningslinjer.

Studentforeninger kan bestille rom for å gjennomføre møter og annen aktivitet som anses som nødvendig for daglig drift og som ikke kan gjennomføres digitalt uten betydelige ulemper.

Sosiale arrangementer

Ordinær undervisning og arbeid på campus omfattes ikke av dette.

Linjeforeningers generalforsamlinger og studenttingsmøter

Linjeforeningers generalforsamlinger og studenttingsmøter kan avholdes i definerte undervisningsrom fram til kl. 2300. Undervisningsrommene kan bookes av ledere i linjeforeningene og Studenttinget NTNU. Alle henvendelser for booking mellom kl.20.00 - 23.00 skal gå via Avdeling for Studieadministrasjon. Send henvendelse direkte i NTNU-hjelp, eller mail til: rom@adm.ntnu.no.

Reservasjoner kan gjøres i følgende auditorium: 

 • Trondheim - Gløshaugen: R1, R7, S2, S5
 • Trondheim - Dragvoll: D10
 • Trondheim  - Kalvskinnet: A001 
 • Gjøvik: S206 
 • Ålesund: Fogdegården 

Se retningslinjer for bruk av arealer på campus

Retningslinjer

I tillegg er det laget en egen retningslinje for aktiviteter under mottak av studenter

Test deg på campus

Slik tester du deg for Covid-19

 

smittevern video


Ofte stilte spørsmål 1292590727

Kontakt iD 1292594877

Meld fra om du er smittet

Meld fra om du er smittet

Hvis du har fått påvist covid-19 smitte eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon. For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder eller studieveileder/foreleser.

Kurs i smittevern

Kurs i smittevern

Alle ansatte og studenter må gjennomføre smittevernkurs.