Studiespesialisering innen kjemisk prosessteknologi

Studiespesialisering innen kjemisk prosessteknologi

Kjemisk prosessteknologi er en av spesialiseringsretningene på det 5-årige master-/sivilingeniørprogrammet innen Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ).

På denne siden får du: 

 • Innblikk i hva kjemisk prosesteknologi er for noe
 • Grunner til å velge kjemisk prosessteknologi
 • Tips til tema du kan ta master innen
 • Oversikt over hva du kommer til å lære ved institutt for kjemisk prosessteknologi
 • Vitnesbyrd fra noen av våre studenter
 • Info om utenlandsopphold
 • Info om jobbmuligheter og intervju med tidligere studenter
 • Innblikk i noe av det vi forsker på ved instituttet

 

Hva er kjemisk prosessteknologi?

Hva er kjemisk prosessteknologi?

Kjemisk prosessteknologi handler om å videreforedle råstoff til produkter som verden har behov for. Det vil si å ta kjemien fra labskala til industriell produksjon. For å få til dette trenger vi et bredt spekter av kunnskap; fra molekylære prosesser og nanoteknologi, til bygging og drift av store prosessanlegg.

 

Fagområdet er sentralt innenfor bærekraftig utvikling, blant annet innenfor miljøvennlig og energieffektiv ressursutnyttelse, nye prosesser basert på biologisk råstoff, resirkulering, minimering av utslipp, samt gass- og vannbehandling.

Institutt for kjemisk prosessteknolog (IKP) dekker mange fagområder, blant annet katalyse, separasjonsteknikk, strømningsteknikk, termodynamikk, reaktorteknologi, biokjemiteknikk, overflate og kolloidkjemi, nanoteknologi, systembiologi, prosessdesign, kontroll og optimalisering. Og her er noen viktige anvendelsesområder for forskningen ved instituttet:

 

 

Hvorfor velge kjemisk prosessteknologi?

Hvorfor velge kjemisk prosessteknologi?

 • Du kan være med å bidra til et grønt skifte og en bærekraftig fremtid
 • Du blir en del av et hyggelig og godt studiemiljø
 • Du kan velge …
  • å fordype deg i alt fra nanoteknologi og molekyler, til design av store prosessanlegg
  • å jobbe på lab eller drive med modellering, programmering og simulering - eller litt av begge deler
 • Du får undervisning og veiledning av dyktige professorer og forelesere, som har god kontakt med studentene
 • Du får tilgang til moderne laboratorier

Hva kan du ta master innen?

Hva kan du ta master innen?

Bilde av masterstudenter
Foto: Kim Ramberghaug

Hos oss kan du ta master innen mange ulike områder. For eksempel innen:

 • Biokjemiteknikk, bioraffinering og biodrivstoff
 • Katalyse og energieffektiv produksjon
 • Kolloid- og polymerkjemi
 • Miljø- og reaktorteknologi, CO2-fangst og vannrensing
 • Prosessdesign og optimalisering 
 • Prosessmodellering og maskinlæring
 • Resirkulering av plast og batterier
 • Systembiologi

Link til masteroppgaver som er levert ved instituttet de siste årene.

Hva kommer du til å lære?

Hva kommer du til å lære?

I 3. årskurs lærer du grunnleggende tema for å utforme og analysere hvordan et kjemisk prosessanlegg virker. På høsten tar alle MTKJ-studenter to emner fra Institutt for kjemisk prosessteknologi (TKP4105 Separasjonsteknikk og TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk), og på våren har de som velger spesialisering innenfor kjemisk prosessteknologi ett valgbart emne, i tillegg til de obligatoriske fagene.

For info om hvilke emner man kan velge, se studieplanen.

PS: De som vil fordype seg i Systembiologi må velge spesifikke emner allerede i 3. årskurs.

I 4. årskurs brukes den grunnleggende kunnskapen du har tilegnet deg i løpet av studiet i prosjektarbeid.

Instituttet tilbyr landsbyer i Eksperter i Team og et prosjekteringsemne hvor studenter fra IKP jobber sammen om å utforme et prosessanlegg og beregne lønnsomheten på dette. Disse prosjektene presenteres som postere på en fagdag om bærekraft og handlekraft (IKP-dagen), som instituttet arrangerer hver høst.

I tillegg til prosjektemner, setter du sammen ulike valgemner som kan legge grunnlag for videre spesialisering. (Se studieplanen)

Ved Institutt for kjemisk prosessteknologi skjer spesialiseringen i hovedsak i 5. årskurs, med fordypning ved de ulike faggruppene våre:

Hva sier studentene våre om studiet?

Hva sier studentene våre om studiet?

Bilde av IKP-student

Jun Xing Li

Kjemisk prosessteknologi ble et naturlig valg fordi jeg er glad i skjæringspunktet mellom matematikk, kjemi og programmering. Prosessutforming og prosjektering av prosessanlegg samler alt det man har lært de første årene som gir et godt bilde på hvordan virkelige problemer løses. Jeg syntes det er ekstremt gode muligheter videre, enten om man ønsker å jobbe eksperimentelt eller teoretisk. Bredden innebærer alt fra finne reaksjonskinetikk på lab til å bygge en maskinlæringsmodell, noe jeg senere har fått en interesse for. IKP har et utrolig bra miljø hvor man som student blir hørt og ikke minst inkludert!

Bilde av IKP-student

June Marie Berg Trøan

Jeg valgte kjemisk prosessteknologi fordi jeg likte kjemisk termodynamikk og ITGK godt, fordi de begge er ganske metodiske fag og fordi jeg synes programmering er veldig kult! Jeg synes også valgfriheten som retningen har var veldig fristende, siden det gir meg en mulighet til å velge emner fra flere andre studier som jeg synes er interessante. Ellers, er også instituttet et velfungerende institutt med et godt miljø! Instituttet er tett knyttet opp mot industrien, noe som gjør arbeidslivsrelevansen stor, samtidig som de tar godt vare på studenter, ved å lytte til studentene sine og skape sosiale møteplasser.

Bilde av IKP-student

Helene Bøe

Det beste med kjemisk prosessteknologi er alle mulighetene det gir deg! Prosessteknologi er kreativt på det viset at man kan designe prosesser - for eksempel for CO2-fangst, samtidig som man lærer gode prinsipper og teori knyttet til kjemiske egenskaper og økonomi som man anvende for å sikre at produksjonen faktisk fungerer. På IKP så lærer man også hvordan man best kan styre eller kontrollere prosessen. Jeg må også nevne en kul mulighet på IKP, nemlig spesialisering innenfor systembiologi! Her er målet å analysere og modellere biologiske systemer. Klarer man det godt, kan det gi enorme muligheter i hva vi kan få mikroorganismer til å produsere for oss - alt fra mat til medisin. Jeg kan skrive under på at det er spennende!

Bilde av IKP-student

Yoonsik Oh

Jeg valgte retningen kjemisk prosessteknologi fordi jeg likte fagene Prosessteknikk og ITGK. Jeg så også at IKP tilbød fag som kunne passe meg godt, som for eksempel Reguleringsteknikk eller Kjemiteknisk Termodynamikk. Å programmere for å finne løsninger er noe jeg synes er både gøy og interessant. I tillegg til det, tilbyr IKP et bredt spekter med fag slik at du kan jobbe med akkurat det du vil, om det skulle vært bare simulering og programmering, kun på labben eller en blanding. Det er du som bestemmer. Når jeg blir ferdig på IKP så har jeg også gode jobbmuligheter, som er veldig betryggende.

 

Muligheter for spennende utenlandsopphold

Muligheter for spennende utenlandsopphold

Instituttet tilbyr en internasjonalt anerkjent utdanning innen Chemical Engineering, og siden studiet ligner på studier som tilbys ved andre læresteder rundt om i verden, er det gode muligheter for å ta deler av studiet hos universiteter i utlandet.

Eksempler på land du kan reise til:

Oversikt over land. Illustrasjon

 

Mer info om utenlandsopphold for studenter ved IKP på Innsida.

Info om utveksling for NTNU studenter.

 

Gode jobbmuligheter 

Gode jobbmuligheter 

Masterstudenter / sivilingeniører som er utdannet ved Institutt for kjemisk prosessteknologi er ettertraktet i arbeidsmarkedet og får som regel relevant arbeid etter endt utdannelse.

Mulighetene er mange - innen et bredt spekter av ingeniørselskaper, energiselskaper, kjemiske industribedrifter, konsulentselskaper, forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og utdanning. Det er muligheter for karriere både nasjonalt og internasjonalt. Her er eksempler på noen bedrifter hvor studenter fra IKP har fått jobb de siste årene:

 

Eksempler på hva tidligere IKP-studenter jobber med

Eksempler på hva tidligere IKP-studenter jobber med

Tidligere student Elise

Elise jobber i Asplan Viak med rådgivning innen vann og avløp.  

"I jobben min har jeg stort fokus på bærekraftige og energieffektive løsninger for maksimal ressursutvinning"

Tidligere student Elise

Jeg jobber med ingeniørfaglig rådgivning innen vann og avløp. Dette innebærer både prosjektering av prosessanlegg for vannbehandling og avløpsrensing, samt å utrede muligheter for renseteknologi og prosesstekniske løsninger for slike anlegg og tilhørende pumpestasjoner.

Arbeidshverdagen er svært variert, ettersom jeg i rådgivningsbransjen jobber på flere prosjekter av gangen med ulik varighet og innhold. En typisk arbeidsdag kan inkludere møte med kunder, samarbeid med andre på samme prosjekt og selvstendig arbeid. Det er heller ikke uvanlig å besøke ulike anlegg for å få omvisning og lære om driftsutfordringer.

Mine arbeidsoppgaver varierer med type prosjekt, men kan typisk inkludere dimensjonering av rør og prosessutstyr, utføre trykktapsberegninger og andre oppgaver som skal sikre optimal og sikker vannforsyning. I tillegg utfører jeg detaljprosjektering av alt fra store anlegg til små pumpestasjoner og tegner i programmer som Revit og AutoCAD for å produsere tekniske tegninger og flytskjemaer (dette er verktøy jeg ikke hadde erfaring med fra før).

Det at jeg får jobbe med både prosessteknikk og samfunnskritisk infrastruktur. Hos Asplan Viak får jeg jobbe tverrfaglig med å sikre trygg og optimal vannforsyning og samtidig ha stort fokus på bærekraftige og energieffektive løsninger for maksimal ressursutvinning. Jeg får også mulighet til å besøke ulike vannbehandlings- og renseanlegg for å se hvordan ulike løsninger fungerer i praksis.

Jeg søkte på en utlyst stilling, og ble tilbudt jobben etter noen runder med intervjuer og samtaler.

Studiet har gitt en solid prosessteknisk forståelse og en god innføring i begreper, prinsipper og metoder som brukes i bransjen. Det er likevel en del innen vann- og avløpsfagene som var ukjent for meg, men en god innføring i fluidmekanikk fra strømning og varmetransport har vært svært nyttig. I tillegg har studiet gjort meg rustet til å håndtere et bredt utvalg arbeidsoppgaver og å raskt tilegne meg mye ny kunnskap.

Vær nysgjerrig og utforsk de mulighetene som finnes. Husk at det du lærer på studiet kan anvendes til utrolig mange forskjellige formål, ikke bare slik det anvendes i et bestemt fag. Finn et fagområde eller en bransje du synes er spennende og som du er motivert for å lære og utvikle deg i. Jeg vil påstå at interesse og motivasjon står høyt i tillegg til faglig kvalifikasjon, for du er langt fra utlært når du starter i din første jobb!

Mellomrom

 

 

Tidligere student Ida

Ida forsker på kontrastmidler hos GE Healthcare.  

"Masteroppgaven min var et samarbeid med GE Healthcare Lindesnes, og var dermed direkte relevant for jobben min."

Tidligere student Ida

Jeg jobber med forskning på røntgenkontrastmidler, innenfor famasøytisk industri.

De fleste dager består av forsøk i labskala, presentasjoner/diskusjon av resultater, energiberegninger og møter med interne og eksterne samarbeidspartnere. Andre dager er jeg for eksempel i produksjonsanlegget og lærer om prosessene våre i storskala, er på NTNU i Trondheim på Kjemidagen eller på kurs i Milano.

At jeg arbeider med en engasjert og inspirerende gjeng med forskere, og samarbeider med blant annet prosessoperatører, prosessingeniører og analytikere. Forskning som felt gir grobunn for at ingen dag er helt lik den forrige. Arbeidshverdagen er dermed variert, utfordrende og lærerik, og jeg har frihet til å planlegge dagene selv.

Jeg ble anbefalt av en nåværende kollega til å søke på en stilling som skulle legges ut, videre fikk jeg intervju. Det hjalp nok at jeg skrev masteroppgave i samarbeid med bedriften.

Masteroppgaven min var et samarbeid mellom NTNU og GE Healthcare Lindesnes, og var dermed direkte relevant for jobben min. Ellers har jeg fått bruk for prosesskunnskap fra diverse fag som termodynamikk, kjemisk reaksjonsteknikk og prosjektering av prosessanlegg (favorittfaget).

Si ja til utfordringer! Man vokser mye på å gjøre ting man syns er ubehagelig og skummelt, og det gir en enormt god følelse etterpå.

Mellomrom

 

 

Info-brosjyre:

Info-brosjyre:

Tidligere student Jakob

Jakob jobber med prosess-simuleringer hos Aibel

"For å forstå hva jeg simulerer og hvordan prosessene henger sammen har mange av fagene på IKP vært uvurderlige."

Tidligere student Jakob

Jeg er ansvarlig for steady state simuleringene som blir gjort for oljeplattformen Krafla UPP som bygges av Aibel for Aker BP.

Mye av tiden min går på å jobbe med simuleringene våre i UNISIM, som er ett program som ligner veldig på HYSYS. Der simulerer jeg forskjellige scenarioer som er relevant for dag til dag produksjonen som skal skje på plattformen når den blir satt i drift.

Det beste med jobben min er at jeg får løse interessante oppgaver i ett godt arbeidsmiljø, noe som gjør jobben min spennende og gøy

Jeg var ivrig på å søke jobber i 5. året mitt og søkte på alt jeg syntes virket interessant. Annonsen til Aibel fant jeg på finn.no ved å ha aktivt søk etter graduate stillinger. Jeg var ikke sikker på hvor jeg ville jobbe, men da jeg kom på førstegangsintervjuet med Aibel og snakket med sjefen min om arbeidsoppgavene og miljøet ble jeg sikker på at jeg ønsket meg hit.

Studiene mine er kjemperelevante for jobben jeg gjør. For det tekniske rundt simuleringer har fag og masteroppgaven min lært meg opp godt. For å forstå hva jeg simulerer og hvordan prosessene henger sammen har mange av fagene på IKP vært uvurderlige.

Om du begynner tidlig å søke på jobber du ønsker deg så kommer du til å lykkes, jeg kjenner ikke en eneste person som ikke fikk jobb før de var ferdig på IKP som gjorde en ærlig innsats i jobbsøkingen. Søk på jobber selv om du ikke er sikker på om du er interessert. Det blir mye mer klart for deg om du ønsker jobben eller ikke gjennom intervjuprosessen.

Mellomrom

 

 

Følg oss på LinkedIn:

Følg oss på LinkedIn:

 

Pilde av LinkedInside

Tidligere student Sofie

Sofie jobber som data scientict in Solution Seeker.  

"Utdanningen fra IKP har gitt meg et godt kompetansegrunnlag som har gjort meg rustet til å lære nye ting på en god måte."

Tidligere student Sofie

Jeg jobber som Data Scientist i Solution Seeker, en scale-up med hovedkontor i Oslo og ett lite kontor i Brazil. Solution Seeker bruker sensordata i industriell produksjon til å lage AI- og maskinlæringsalgoritmer for å blant annet optimalisere produksjon. Som Data Scientist gjør jeg veldig mye forskjellig! Jeg behandler data, har kontakt med kunder og utvikler nye apper, for å nevne noe.

Arbeidshverdagen min og oppgavene mine er veldig varierte. Det jeg gjør aller mest er nok å programmere i Python. Jeg får også jobbe på flere ulike kundeprosjekter, som er veldig gøy.

Jeg setter veldig pris på arbeidsmiljøet på jobben og gleder meg til å komme på kontoret hver dag. Ettersom vi ikke er så mange ansatte er dette noe som prioriteres høyt. Oslokontoret har også planlagt en tur til Brazil som jeg gleder meg veldig til!

En annen ting som jeg verdsetter veldig høyt i jobben min er at jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Jeg blir utfordret og får stadig mer ansvar.

Mitt første møte med Solution Seeker var på Karrieredagene. Jeg ble fort veldig nysgjerrig og interessert i denne bedriften og søkte fast jobb med det samme. Jeg ble deretter invitert på en bedriftspresentasjon i Trondheim hvor over halvparten av de ansatte i bedriften stilte opp, noe som er ganske unikt. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av de ansatte og ble enda mer motivert for å jobbe der. Jeg syntes også at denne stillingen virket perfekt for meg, ettersom den kombinerer data, maskinlæring og industri.

Utdanningen fra IKP har gitt meg et godt kompetansegrunnlag som har gjort meg rustet til å lære nye ting på en god måte. Til tross for at det ikke var noen kjemikere i Solution Seeker fra før synes jeg også at den mer spesifikke kompetansen kommer godt med. Fag innenfor prosessregulering og selve masteroppgaven der jeg lærte meg litt maskinlæring kommer godt med. Det har også vært nyttig å ha litt industrierfaring fra tidligere sommerjobber.

Mitt beste tips er å finne ut av hva DU vil, og gjøre det. Ikke tenk på hva alle andre gjør.

Mellomrom

 

 

Vi forsker på bærekraftige prosessløsninger

Vi forsker på bærekraftige prosessløsninger

Testmetode for korona-viruset

Forskere fra IKP var med å utvikle en ny metode for korona-testing.

PhD-stipendiat Ole. Foto

Reduksjon av skadelige utslipp

Ole forsket på hvordan vi kan bruke katalysatorer til å redusere utslipp.

PhD-stipendiat Vanja. Foto

Effektiv CO2​​​​​​​-fangst

Vanja leter etter det perfekte løsemiddelet for CO2-fangst.

Postdoc Sulalit. Foto

Resirkulering av elbilbatterier 

Vi forsker på hvordan litium fra elbilbatterier kan gjenvinnes.

IKP

Vil du vite mer om Institutt for kjemisk prosesssteknologi? Besøk nettsiden vår.