Instituttstyret

Instituttstyret

– ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

 

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at instituttstyret selv tar stilling til:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Instituttstyrets retningslinjer: NTNUs styringsreglement

 

Instituttstyrets sammensetning:

Instituttstyret ledes av instituttleder, og består for øvrig av:

  • 2 representanter fra de vitenskapelige ansatte, inklusive midlertidig ansatte
  • 2 studentrepresentanter
  • 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte
  • 2 eksterne medlemmer

For hver gruppe velges/utpekes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement. Studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte velges for ett år og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene oppnevnes av fakultetets dekan etter forslag fra instituttleder.

 

Instituttstyrets medlemmer

Styrets medlemmer

Leder
Professor Jens-Petter Andreassen

Eksterne medlemmer
Hanne Wigum, Equinor
Vara: Terese Løvås, Institutt for energi og prosessteknikk, IV-fakultetet, NTNU

Aslak Einbu, SINTEF Industri
Vara: Halstein Hemmer, Institutt for kjemi, NV fakultetet, NTNU

Fast vitenskapelig tilsatte

Professor Hilde Venvik
Førstemanuensis Johannes Jäschke
Førsteamanuensis Brian Grimes

Vara: Professor Jana Poplsteinove Jakobsen

Midlertidig vitenskapelig tilsatte
Stipendiat Ida Kristine Kure
Vara: Stipendiat Joakim Tafjord 

Teknisk/administrativt tilsatt
Senioringeniør Gøril Flatberg
Vara: Avdelingsingeniør Erland Strendo

Studentrepresentanter
Gina Braathen 
Mats Kulås 

Sekretær
Administrativ leder Tom Helmersen

IKPs Strategi

IKPs Strategi