Styring og ledelse

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at instituttstyret selv tar stilling til:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Instituttstyrets retningslinjer: NTNUs styringsreglement
 

Sammensetning:

Instituttstyret ledes av instituttleder, og består for øvrig av

  • 3 representanter fra de faste ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling
  • 1 representant fra de midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling
  • 1 representant fra de faste og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger
  • 2 studentrepresentanter
  • 2 eksterne medlemmer

For hver gruppe velges/utpekes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.
 

Valg/oppnevning:

De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement , studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte for ett år og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene oppnevnes av dekanus etter forslag fra instituttleder.