Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Laboratorium for universell utforming

Norsk forskingslaboratorium for universell utforming ble åpnet i 2010 og er per i dag det største av sitt slag i Europa. Vi fokuserer på økt inkludering og løsninger som er likestilte i bruk, og forsker på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design. Vår visjon er bla. å bistå Regjeringen i deres mål om å gjøre Norge universelt utformet innen 2025.

Picture of student in wheelchair

Tilgang og åpningstider

For tilgang og/eller lån av utstyr i laben, vennligst kontakt Jonny Nersveen (jonny.nersveen@ntnu.no/93445121), Anne Britt Torkildsby (anne.torkildsby@ntnu.no/90193139 eller Alf Dalby (alf.dalby@ntnu.no/90542714).

Hva kan du gjøre

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming rommer bla. et sanselaboratorium for syn og hørsel, et fullskala-laboratorium for bygging og testing i målestokk 1:1, verksted – med mulighet for tradisjonell modellbygging, og undervisningsrom – med mulighet for klasseromsundervisning og forelesninger via live streaming. I tillegg har vi tilgang til 3D printing på campus (se ‘Laboratorium for additiv tilvirkning’ for mer informasjon). Til sammen gjør disse fasilitetene det mulig å drive forskning og undervisning, både praktisk og teoretisk, på forholdet mellom mennesket og omgivelsene.

Utstyr og materialer

Eksempler på utstyr i laben:

 • Dimbart taklys – både direkterettet og diffusert – som kan varieres fra 0 til 20.000 lux. I tillegg kan fargetemperaturen endres kontinuerlig mellom 3000 og 6500 Kelvin
 • Gardiner som raskt kan endre veggenes refleksjonsfaktor til h.h.v. 0, 20, 40, 60, 80 og 86 %
 • Mobile lyskastere som benyttes ved testing av munnavlesning, o.l.
 • Div. store, høyoppløste skjermer og datautstyr som virkeliggjør de ulike scenarioene for svaksynte
 • Eyetracker som måler øyebevegelser
 • Avansert høyttalersystem som kan simulere ulike lydforhold
 • Lydabsorberende gardiner og plater som lett kan endre rommets akustiske egenskaper

Vi har vitenskapelig utstyr som kan måle:

 • Lyd (dvs. desibel, lydgjennomgang, etterklangstid, trinnlyd, STIPA og STI)
 • Lys (dvs. luxmeter, luminansmeter, fargemåler, spektrometer, fargetemperatur)
 • Simulering av dagslys: opptil 20.000 lux
 • Oppfattelseshastighet og gjenkjennelse relatert til lys, farger og kontraster
 • Øyebevegelser (dvs. eyetracker som muliggjør forskning på både syns-, hørsels- og mobilitetshemninger)
 • Optometri (dvs. visus, synsfeltstørrelse, kontrastfølsomhet)
 • Fargesynkartlegging
 • Vi har også tilgang på audiografitjenester
 • Kraft (dvs. måling av nødvendig trykk- og dra kraft hos mennesker for å f.eks. åpne en branndør)
 • Betjeningsvennlighet
 • Laseravstandsmålere og helningsmålere
 • Sklisikkerhet
 • Visualiseringsverktøy som muliggjør å bevege seg virtuelt i rommet (merk at dette er viktig ved vurdering av forflytting og manøvrering med rullestol)
 • Adferd (dvs. videokameraer som filmer testpersonens adferd; inkl. webkamera montert på hode)
 • Hvordan vi går (dvs. ganglag, støhet i gange, osv.)
 • Stressmålinger
 • Testing av betjeningsutstyr i kulde (ned mot -25 oC)

Opplæring og sikkerhet

NTNUs nettbaserte HMS-kurs er obligatorisk for å bruke laben. For å gjennomføre et slikt kurs, vennligst ta kontakt med Kenneth Kalvåg (kenneth.kalvag@ntnu.no/91829570). I tillegg må det foregå individuell opplæring på hvert enkelt redskap/instrument før det gis tilgang til bruk.

Pågående forskning og prosjekter

 • Forskning, utvikling og testing av plassbesparende baderoms-konsept for omsorgs- og sykehjemsektoren med tanke på personer med store funksjonsnedsettelser
 • Forskning på arbeidsmiljø i baderom med fokus på arbeidsbelastning ved pleie av personer som har store funksjonsvansker (samarbeid med KTH)
 • Forskning på friksjon på innendørs og utendørs gangunderlag (samarbeid med Sintef)
 • Forarbeid til oppstart av et omfattende nordisk forskningssamarbeid på universell utforming i relasjon til nordiske byggeforskrifter (PhD-stipendiat)
 • Forarbeid til forskning på taktil merking i det bygde miljø for blinde og svaksynte
 • Treårig Erasmus+ prosjekt med tittelen "Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective” (TINEL) (strategisk partnerskap med bla. universitetene i Häme, York og Lund)
 • Kritisk design applisert på ulike kontekster for (universell) design, bla. empati og produktrelatert stigma. Forskningen inkluderer utvikling og utprøving av designmetodologi til bruk i undervisning og prosjekter hvor målet er å utforme produkter, tjenester, bygninger, omgivelser, osv. som fremmer menneskets funksjon, trivsel og velvære
 • Ettårig prosjekt som omhandler kompetanseheving ift. bruk av designmetodikk for universell utforming i undervisning (samarbeid med OsloMet)
 • Lærebok om belysning og svaksynthet, beregnet for høgskoler og universiteter
 • Lærebok om utendørsbelysning og svaksynthet, beregnet for høgskoler og universiteter
 • Litteraturstudium på forskning i forhold til kontraster på tvers av faggrenser (studiene skal føre til en litteratursamling som de respektive fagretningene kan bruke som felles kilde til litteratur og videre i sin forskning)
 • Forskning på inkluderende av fargekoder og fargekontraster for brukere med nedsatt fargesyn (PhD-stipendiat)

Innovasjon og entreprenørskap

For å gjenspeile vår tids globale og sosiale endringer, dvs. befolkningsvekst, aldring, innvandring, osv., er vår forskningsstrategi basert på likeverd, inkludering og mangfold. Ved å utføre teoretisk og praksisbasert forskning, tar vi sikte på å bidra til kunnskapsgrunnlaget på området for universell utforming. I tillegg bistår vi med å utruste neste generasjon designere, ingeniører, osv. med metoder og verktøy som gjør at de mestrer “Design for Diversity”, osv. når de etter endt studier skal initiere, planlegge og gjennomføre prosjekter. 

Annet

Vennligst besøk vår blogg: https://www.ntnu.no/blogger/forsklab-universell-utforming/category/universell-utforming/ 
Følg oss på Twitter: @uu_lab_ntnu