Orientering om masteroppgaven (siv.ing.)

Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester. Varigheten skal som hovedregel være 20 uker (+1 uke for påske, evt. jul). Vi gjør oppmerksom på at de som er tilsatt som vit.ass. eller und.ass. får forlenget tid etter søknad i forhold til hvor mye de arbeider.

For at du skal kunne begynne på masteroppgaven, kreves det som hovedregel at alle emner i fagkretsen skal være bestått. Jfr. utfyllende regler til studieforskriften for teknologistudiet/ sivilingeniørstudiet § 20.3.2. Som det fremgår av bestemmelsene kan fakultetet etter søknad fravike kravet om bestått eksamen i samtlige emner.

Søknad om uttak av masteroppgave med gjenstående emner som ikke er bestått, leveres til fakultetet. Søknaden må ha påtegning fra aktuell faglærer for masteroppgaven, der faglærer bekrefter at gjenstående emne(r) ikke vil ha innvirkning på studentens mulighet til å gjennomføre masteroppgaven, og at søknaden derfor anbefales. Merk at:

 • Det gis ikke dispensasjon for manglende fordypningsprosjekt. 
 • Antall gjenstående emner må ikke overskride 2 emner.
 • Alle emnene i 1. og 2. årskurs skal være beståtte i det femårige studiet. 
 • De gjenstående emner må heller ikke være vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.

For å starte masteroppgaven må du ha opparbeidet og fått godkjent 12 ukers praksis. For studenter opptatt i 2-årig masterstudium eller som er innpasset i 3. årskurs er kravet 6 uker. Det er ikke krav til praksis for de internasjonale masterprogrammene. All eventuell obligatorisk feltundervisning må også være gjennomført.
 

Uttak av masteroppgaven

Du må gjøre avtale om oppgave med en faglærer innen det aktuelle fagområde. Vi viser til de orienteringene som det enkelte institutt gir om valg av oppgave. Faglærer skal være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller universitetslektor/amanuensis. Dette gjelder også om oppgaven utføres utenfor NTNU.

Tidsfristen for det formelle uttaket av oppgaven i 2017 er 15. januar. Dette skal registreres i fakultetets webløsning for masteroppgaver, DAIM (Digital arkivering og innlevering av masteroppgaver) innen fristen.

Masterkontrakten skrives ut etter at all relevant informasjon er fylt ut i DAIM. Student og faglærer signerer deretter på masterkontrakten. Ferdig utfylt og signert masterkontrakt og eventuelle tilleggskjema og avtaler leveres deretter til ditt instituttkontor innen 15. januar

I tillegg til registreringen i DAIM må du også melde deg opp i masteroppgaven og bekrefte utdanningsplanen på Studentweb innen oppmeldingsfristen 1. februar.
 

Utførelse av oppgaven

Oppgaven kan utføres:

1. Individuelt.
2. I gruppe med individuell bedømmelse.
3. I gruppe med felles bedømmelse.

Alle studenter har krav på å få utføre oppgaven individuelt. Oppgaveform 2 og 3 kan studenter velge hvis de selv setter sammen gruppene og faglærer for oppgaven godtar det. I tilfelle 2 skal den enkelte students bidrag kunne skilles ut. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartnere er studentene i gruppen og faglærer. Det benyttes særskilte avtaleformular.

Målform og språk i masteroppgaven
Masteroppgaver som skrives på norsk skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk skal ha et kort sammendrag på norsk. Studenter som skriver sin masteroppgave på et ikke-skandinavisk språk og som selv er fremmedspråklig, skal skrive et sammendrag på engelsk.

Masteroppgave utenfor NTNU
Husk å fylle ut feltet på uttaksskjemaet med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift.

Skriftlig avtale med bedrift om masteroppgaven
Fakultetet har et utstrakt og godt næringslivssamarbeid, og mange studenter tar masteroppgaven i samarbeid med bedrift/institusjon utenfor NTNU. Fakultetet kan gi tillatelse til at masteroppgaven utføres ved bedrift/institusjon utenfor NTNU. Studenten skal da, i tillegg til en faglærer ved NTNU, også ha en veileder ved vedkommende bedrift/institusjon.

Ved utlevering av oppgaven skal det inngås en avtale mellom student, faglærer ved NTNU og bedrift/institusjon om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater i besvarelsen, såkalt standardavtale. I slike tilfeller benyttes avtaleformular med standardtekst. Den enkelte avtale godkjennes av instituttet. Standardavtalen skal fylles ut i fire eksemplarer som alle undertegnes av alle partene. Etter at avtalen er undertegnet av alle, får partene tilsendt hvert sitt eksemplar.

I tillegg kan det inngås konfidensialitetsavtale mellom student og bedrift.
 

Masteroppgave i utlandet

Tidsrammen for masteroppgaver som utføres ved et utenlandsk lærested er 6 måneder. Dersom du ikke skal tilbake til NTNU i forbindelse med innlevering av masteroppgaven, bør du levere nøkler og annet utstyr og få kvittert på innleveringsskjemaet før du reiser fra Trondheim.
 

Skal du samle inn data om personer?

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) gir informasjon om personvernombudsordningen og meldeplikten for forsknings- og student prosjekter som behandler personopplysninger. På NTNUs sentrale nettsider finner du også utfyllende informasjon om ordningen for håndtering av personopplysninger.

Forskere, veiledere, studenter og andre som har behov for råd og veiledning om behandling av personopplysninger, meldeplikt og godkjennelse av forkningsprosjekter, må gjerne ta kontakt med NTNUs kontaktperson overfor NSD, Anne Marie Snekvik.
 

Utnyttelse av masteroppgaven

Den innleverte masteroppgaven med bilag kan i henhold til utfyllende regler til studieforskriften, §20.3.6 fritt benyttes av NTNU til undervisnings- og forskningsformål. Arbeidene kan ikke nyttes til andre formål, for eksempel økonomiske, uten etter avtale mellom universitetet og vedkommende student. 

Alle masteroppgaver arkiveres elektronisk i NTNU sitt institusjonelle arkiv DIVA. Studenter som ønsker å publisere oppgaven elektronisk, må inngå en avtale om dette. Du vil finne instruks for dette i DAIM.
 

Innlevering av masteroppgaven

Innlevering skal skje innen fastsatt dato til instituttkontoret. Skjema for innlevering av masteroppgaven finnes i DAIM og skal leveres ferdig utfylt og påført alle kvitteringer til studentekspedisjonen ved fakultetet så snart du har levert oppgavebesvarelsen. Skjemaet er din utklarering fra NTNU. Her får du også rekvisisjon for kjøp av sivilingeniørringen.

Utsettelse av innlevering
Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om utsettelse ved å sende skriftlig søknad til fakultetet. Dersom masteroppgaven ikke leveres innen fristens utløp innberegnet godkjente utsettelser, ansees masteroppgaven for ikke bestått. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres én gang. Frivillig gjentak av bestått oppgave tillates ikke.
 

Har du spørsmål til ovenstående, er du velkommen til å kontakte fakultetskontoret. Her finner du studieprogrammenes studieveiledere.

 

Kontaktopplysninger

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Epost: studier@iv.ntnu.no
Epost: postmottak@iv.ntnu.no


Gløshaugen (Trondheim)

Åpningstider:

 • Ekspedisjon og generelle henvendelser:
  9.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00
 • Studieveiledning - drop-in: 12.30 - 15.00

Besøks- og leveringsadresse:

Geologibygget 1.etasje, Gløshaugen

Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim


Kalvskinnet (Trondheim)

Åpningstider:

 • Servicesenter: 08.00-11.30 / 12.00-15.30
 • Orakeltjeneste: 10.15-16.00

Adresse:

Sverresgate 12, 7012 Trondheim


Gjøvik

Studieveiledning og generell informasjon: Studenttorget i G-bygget, 1. etasje

Tlf: +47 61 13 54 00

Åpningstider: 08.00-15.30 (1. mail til 31. aug er åpningstiden 08.00-15.00)

Besøksadresse: Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik


Ålesund

Studentservice: 1. etg. B-blokka, hovedbygget

Tlf: +47 70 16 15 00

Åpningstider: mandag, onsdag, fredag: 09.00-12.00

Besøksadresse: Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

NTNU Bridge

Om NTNU Bridge

Ønsker du å skrive oppgaven din i samarbeid med en arbeidsgiver?
Da er NTNU Bridge noe for deg. Her kan du som student finne oppgaveforslag som arbeidsgivere har lagt ut.
De ønsker deg til oppgaver, praksisplasser og jobber. Bruk muligheten og ta kontakt tidlig i studieløpet.

Slik gjør du:

 1. Opprett Bridge-profil
 2. Finn oppgaven for deg under utlysninger
 3. Diskuter oppgaven med fagansvarlig
 4. Søk arbeidsgiver om oppgaven
 5. Skriv kontrakt

Nettside: www.ntnu.no/bridge
Facebook: bridgentnu