Orientering om masteroppgaven i geologi

Informasjonen her er delvis en gjengivelse av "Utfyllende regler til studieforskriften for realfagstudiet vedtatt ved IME, NT og IVT 2005" - UTF. Utfyllende regler har forrang foran informasjon funnet på denne siden.

Skjemaer og retningslinjer finner du i DAIM (Digital arkivering og innlevering av masteroppgave)og skjemabank.

Masteroppgaven

Har du bestemt deg for hvilket forskningsfelt du skal velge? Mulighetene er mange, og du er sikkert opptatt av å gjøre de riktige valgene. Forskningsdelen av en master er krevende, og du skal fordype deg i ett ganske snevert forskningsfelt i flere semestre. Bruk derfor tid på å finne oppgaven din, og snakk gjerne med flere veiledere. Har du egne ønsker og ideer, så er det et bra utgangspunkt, og vær ikke redd for å diskutere disse med potensielle veiledere.

Velg en oppgave der du kan jobbe med et område du er interessert i. Du vil gjennom å fordype deg i en oppgave lære deg forskningsmetoder, kritisk tenkning, besluttsomhet og ikke minst kreativitet i forhold til hvordan du skal arbeide praktisk og hvordan du skal uttrykke deg.

Kontakt aktuelle faglærere ved instituttet. Avklar deretter veiledningsforholdet (både ansvarlig faglærer og eventuell eksterne veiledere).

Masteroppgave utenfor NTNU

Husk å fylle ut feltet i masterkontrakten med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift.

Skriftlig avtale med bedrift om masteroppgaven

Fakultetet har et utstrakt og godt næringslivssamarbeid, og mange studenter tar masteroppgaven i samarbeid med bedrift/institusjon utenfor NTNU. Studenten skal da, i tillegg til en faglærer ved NTNU, også ha en veileder ved vedkommende bedrift/institusjon.

Ved utlevering av oppgaven skal det inngås en standardavtale mellom student, faglærer ved NTNU og bedrift/institusjon om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater i besvarelsen. Den enkelte avtale godkjennes av instituttet. Standardavtalen skal fylles ut i fire eksemplarer som alle undertegnes av alle partene. Etter at avtalen er undertegnet av alle, får partene tilsendt hvert sitt eksemplar.

I tillegg kan det inngås tilleggsavtaler om båndlegging av resultater og økonomisk utnyttelse av resultater.

Målform og språk i masteroppgaven, jfr. Studieforskriftens § 34, punkt 8

Masteroppgaver som skrives på norsk skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk skal ha et kort sammendrag på norsk. Studenter som skriver sin masteroppgave på et ikke-skandinavisk språk og som selv er fremmedspråklig, skal skrive et sammendrag på engelsk.

Inngåelse av masterkontrakt

Masterkontrakten fylles ut det første semesteret på masterprogrammet. Denne skal registreres og skrives ut i DAIM (Digital arkivering og innlevering av masteroppgave).  Masterkontrakten danner grunnlaget for utdanningsplanen. Innleveringsfrist for masteravtalen er 15. oktober for opptaki høstsemesteret og 1. mars for opptaki vårsemesteret.

Masterkontrakten utarbeides i samarbeid med ansvarlig faglærer og godkjennes av instituttet.

En prosjektbeskrivelse (pkt 3) skal utarbeides i samarbeid med ansvarlig faglærer og ha et omfang på 3-4 sider. Følgende momenter skal være med:

 • Introduksjon/teori: prosjektet satt inn i en faglig sammenheng
 • Hypoteser/problemstillinger
 • Grundig beskrivelse av metodikken

Masterkontrakten skal inneholde en fagplan med tidsangivelser (pkt 59 og en semesterplan for gjennomføring av studiet (pkt 4).

Avslutning av masterstudiet

Tidspunkt for innlevering av masteroppgaven og avsluttende mastereksamen
Masteroppgaven skal leveres og eksamen avholdes innen utgangen av 4. semester.  Fristen er 15. mai i vårsemesteret og 1. desember i høstsemesteret. Innlevering av oppgaven skal registreres i DAIM. Eksamen i eventuelt spesialpensum og presentasjon/eksamen i oppgaven vil skje 4 uker etter at oppgaven er innlevert:

 •  Den avsluttende mastereksamen består i at kandidaten foretar en muntlig, offentlig presentasjon av oppgaven av minst 30 minutters varighet. Presentas­jonen skal kunne etterfølges av spørsmål til kandidaten. Sensor og veileder(e) skal være tilstede.
 • Hvis kandidaten ikke har avlagt eksamen i eventuelt spesialpensum, kan dette eksamineres i tilknytning til den avsluttende eksamen.
 • Etter presentasjonen sensureres masteroppgaven og det settes karakter.

I tillegg til registreringen i DAIM må du også melde deg opp i masteroppgaven og bekrefte utdanningsplanen på Studentweb innen oppmeldingsfristen 15. september (høstsemesteret) eller 15. februar (vårsemesteret).

Utsettelse

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om utsettelse ved å sende skriftlig søknad til fakultetet. Dersom masteroppgaven ikke leveres innen fristens utløp innberegnet godkjente utsettelser, ansees masteroppgaven for ikke bestått. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres én gang. Frivillig gjentak av bestått oppgave tillates ikke.

Har du spørsmål til ovenstående, er du velkommen til å kontakte Ann-Helen Kirknes på Fakultetskontoret.

Digital innlevering av masteroppgaven

Masteroppgaven leveres digitalt gjennom DAIMsom er fakultetets web-baserte, integrerte system for digital innlevering av masteroppgaver. Alle masteroppgaver arkiveres elektronisk i NTNU sitt institusjonelle arkiv DIVA. Studenter som ønsker å publisere oppgaven elektronisk, må inngå en avtale om dette. Du vil finne instruks om dette i DAIM.

Ikke inkluder en standard forside først i besvarelsen. Denne blir generert av trykkeriet basert på opplysninger som registreres som del av den digitale innleveringen.

Masteroppgaven skal innleveres innen innleveringsfrist fastsatt i masterkontrakten.

Den innleverte oppgaven med bilag kan av NTNU i hht utfyllende regler til Studieforskriften, § 20.3.6 fritt benyttes til undervisnings- og forskningsformål. Arbeidene kan ikke nyttes til andre formål, for eksempel økonomiske, uten etter avtale mellom universitetet og studenten.

Innlevering av materiell og opprydding av arbeidsplass

Etter at masteroppgaven er levert og før du forlater NTNU, skal et eget innleveringsskjema fylles ut og leveres til instituttet. På skjemaet må du få underskrift fra bl.a. biblioteket, Fellestjenester og drift for å bekrefte at lånte bøker, nøkler/nøkkelkort o.a. er levert tilbake.

Skjemaet skrives ut fra DAIMetter at oppgaven er innlevert. Skjemaet blir tilgjengelig i DAIM først etter at masteroppgaven er registrert innlevert.

 

Vitnemål / tildeling av grad

Vitnemålet sendes i posten etter at avsluttende mastereksamen er bestått. Sammen med vitnemålet sendes karakterutskrifter på norsk og engelsk, samt et "Diploma Supplement". Karakterene fra emner som er avlagt eksternt vil ikke fremgå på karakterutskriften som følger med vitnemålet. I slike tilfeller må karakterutskrift fra den eksterne institusjonen legges ved vitnemålet fra NTNU.

Nyttige internettsider:

Alt om studier:

Opptak

Studiehåndboka i realfag

Studieprograminformasjon

Institutt for geologi og bergteknikk sin hjemmeside

Hvordan skrive masteroppgave

Kontaktopplysninger

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Epost: studier@iv.ntnu.no
Epost: postmottak@iv.ntnu.no


Gløshaugen (Trondheim)

Åpningstider:

 • Ekspedisjon og generelle henvendelser:
  9.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00
 • Studieveiledning - drop-in: 12.30 - 15.00

Besøks- og leveringsadresse:

Geologibygget 1.etasje, Gløshaugen

Høgskoleringen 6, 7491 Trondheim


Kalvskinnet (Trondheim)

Åpningstider:

 • Servicesenter: 08.00-11.30 / 12.00-15.30
 • Orakeltjeneste: 10.15-16.00

Adresse:

Sverresgate 12, 7012 Trondheim


Gjøvik

Studieveiledning og generell informasjon: Studenttorget i G-bygget, 1. etasje

Tlf: +47 61 13 54 00

Åpningstider: 08.00-15.30 (1. mail til 31. aug er åpningstiden 08.00-15.00)

Besøksadresse: Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik


Ålesund

Studentservice: 1. etg. B-blokka, hovedbygget

Tlf: +47 70 16 15 00

Åpningstider: mandag, onsdag, fredag: 09.00-12.00

Besøksadresse: Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Lik oss på Facebook!


Følg oss gjerne på andre kanaler:

Facebook - IV-fakultetet
Twitter - @ivfakultetet
Blogger - Fra NTNU-folk