Doktorgrad

Tre studenter jobber på tavle. Foto.

 

NB! Dette er en utgått side som ikke lenger oppdateres. Den vil snart bli slettet. Her finner du IV-fakultetets nye side om doktorgradsutdanning.


Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Studenter jobber på tavle. Foto.

Doktorgradsutdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap er et viktig element i fakultetets forskningsstrategi og doktorgradsstudentene våre er viktige medspillere.

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre år. Det er også vanlig med et fjerde år hvor man underviser. Emneområdet for doktorgradsavhandlingen vil normalt ligge innenfor de forsknings- og utviklingsarbeider som foregår ved instituttene og samarbeidende miljøer.

Det er ingen felles søknadsfrister. Dersom du ønsker å starte på en ph.d.-utdanning kan du oppsøke fagmiljøet for å komme i kontakt med en veileder, eller du kan søke på utlyste stipendiatstillinger som er den vanligste måte å finansiere studiet på. Instituttene  har også oversikt over stillinger som blir ledige.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

NB! Dette er en utgått side som ikke lenger oppdateres. Den vil snart bli slettet. Her finner du IV-fakultetets nye side om doktorgradsutdanning.

 

Primærkontakt for studiet vil være instituttadministrasjonen, som kan være behjelpelig med å finne frem til faglærer for det aktuelle fagfeltet og gi generell informasjon.  

 Institutt

 E-post

Bygg og miljøteknikk

 phd@ibm.ntnu.no

Energi- og prosessteknikk

 ept@ivt.ntnu.no

Geovitenskap og petroleum

 kontakt@igp.ntnu.no

Konstruksjonsteknikk

 ikt-info@ivt.ntnu.no

Marin teknikk

 kontakt@marin.ntnu.no

Maskinteknikk og produksjon

 mtp-info@mtp.ntnu.no

Vareproduksjon og byggteknikk

 phd-studier@ntnu.no

Havromsoperasjoner og byggteknikk

 ssc@ntnu.no

Kontakt fakultetets studieavdeling via: phd-studier@iv.ntnu.no
Doktorgradsutvalget: Sammensetning

Besøksadresse: [ kart ]
Geologen, 1. etasje
Høgskoleringen 6, NTNU

Åpningstid: 9.30-11.30; 12.30-15.00
Telefon: (+47) 73 59 37 00
Telefax: (+47) 73 59 37 90

 

Postadresse:
Fakultet for ingeniørvitenskap
Høgskoleringen 6
7491 Trondheim

Opptak

Opptak

Opptak

NB! Dette er en utgått side som ikke lenger oppdateres. Den vil snart bli slettet. Her finner du IV-fakultetets nye side om doktorgradsutdanning.

Søknadsprosess og søknadsskjema
Søknad om opptak settes opp i samråd med aktuell hovedveileder. Søknadsskjema og andre relevante skjemaer i f.m. opptaket er tilgjengelig for nedlasting på både norsk og engelsk.

Hovedveileder
Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, som professor, førsteamanuensis eller professor II. Veileder/-ne skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet.

Søknaden om opptak
Søknaden sendes instituttet (kontaktinformasjon). Hovedveileder og institutt skal gi sin uttalelse til søknaden før den sendes fakultetet til behandling.

Doktorgradsutvalget
Doktorgradsutvalget på fakultetet har møte 3 ganger i høstsemesteret og 4 ganger i vårsemesteret. (Doktorgradsutvalgets side).

Opptaksgrunnlaget
Opptaksgrunnlaget for doktorgradsstudiet er mastergrad eller tilsvarende utdanning. Det kreves gjennomsnittskarakter B eller bedre fra de 2 siste årene i grunnstudiet (tilsvarende 120 studiepoeng).

Normert tid
Doktorgradsutdanningen er normert til 3 år. Maksimal studietid er 6 år.

Fakultetets egne bestemmelser
Fakultetet har egne bestemmelser om utforming av prosjektbeskrivelsen. [norsk ], [engelsk ]

Studieopplegget
Informasjon om studieopplegget (og ph.d.-emner) fins i Studiehåndbok ph.d.-studiet.

Emner
Søk etter informasjon og beskrivelser om emner.

Gjennomføring

Gjennomføring

NB! Dette er en utgått side som ikke lenger oppdateres. Den vil snart bli slettet. Her finner du IV-fakultetets nye side om doktorgradsutdanning.

Gjennomføring

Opplæringsdelen

 • Doktorgradsstudiet er normert til 3 års fulltidsstudier.
 • Opplæringsdelen av ph.d.-programmet skal inneholde den faglige og metodiske skoleringen og ha et samlet omfang på 30 studiepoeng.
 • IFEL8000 Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk – 4 studiepoeng, er et obligatorisk emne for ph.d.-kandidater ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi. Dette kommer i tillegg til kravet om minimum 30 studiepoeng i opplæringsdelen.
 • Minimum 20 studiepoeng skal være studieplanfestede ph.d.-emner.
 • De resterende 10 studiepoengene kan være individuelt lesepensum eller masteremner på høyere nivå.
 • Fakultetet godkjenner ikke emner av typen informasjonssøking eller vitenskapelig publisering innenfor minimumskravet på 30 studiepoent.
 • For å bestå et masteremne kreves et nivå som tilsvarer karakteren B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.
 • Søknad om endringer i vedtatt opplæringsplan settes opp i samråd med hovedveilederen og sendes fakultetet for godkjenning.

Eksamen

Kandidaten må selv melde deg opp til eksamen i samsvar med godkjent opplæringsplan. For høstsemesteret er oppmeldingsfristen 15. september og for vårsemesteret 15. februar. Frist for annullering av eksamensmelding (trekk) er 15. november i høstsemesteret og 30. april i vårsemesteret. Oppmelding til og trekk fra eksamen på Studentweb. Mer informasjon om eksamen.

Karakter

Ph.d.-studenter som får karakteren B, C, D eller E på et emne i opplæringsdelen, kan ta eksamen på nytt igjen kun én gang for å forbedre karakteren. Dersom studenten har meldt seg til eksamen og ikke trekker seg innen fristen, telles dette som et eksamensforsøk. Gjelder det et masteremne, og studenten mislykkes i å forbedre karakteren (til minst B), må de bytte ut dette emnet i opplæringsdelen.

Ph.d.-studenter som får karakteren B, C, D eller E på et emne i opplæringsdelen, har ikke rett til utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen), men må i utgangspunktet vente til neste ordinære eksamen. Det gjøres likevel et skille mellom masteremner og ph.d.-emner.

 • For ph.d.-emner står fagmiljøene friere til å arrangere eksamen utenom periodene (vanligvis semesteret etter ordinær eksamen).
 • For masteremner kan ph.d-studentene få ta utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kun dersom den arrangeres uansett, på grunn av stryk eller gyldig forfall hos andre studenter.

Det er altså kun karakteren F eller gyldig forfall som gir ubegrenset antall forsøk på eksamen og som gir rett til utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen).

Framdriftsrapport

Doktorgradskandidater og hovedveiledere skal sendes inn en framdriftsrapport på slutten av vårsemesteret hvert år, denne skal rapportere for foregående skoleår. Rapporteringen skjer elektronisk og fakultetet sender ut skjema på e-post som skal brukes for rapportering.

Utsettelse med å avslutte studiet

Begrunnet søknad settes opp i samråd med hovedveileder og sendes fakultetet . Søknaden skal inneholde en tidsplan som sannsynliggjør at avhandlingen kan innleveres innenfor den perioden det søkes utsettelse for.

Permisjoner

Permisjoner innvilges etter begrunnet søknad. Doktorgradsstudenter må søke om permisjon fra både studiene og fra eventuell tilsetting som stipendiat.

Avslutning

Avslutning

Avslutning

NB! Dette er en utgått side som ikke lenger oppdateres. Den vil snart bli slettet. Her finner du IV-fakultetets nye side om doktorgradsutdanning.

Søknad om å få avhandlingen bedømt

Søknaden rettes til fakultetet og sendes via instituttet. Dette bør skje senest 4 mnd før disputas. Foreløpig avhandling skal leveres til instituttet sammen med søknaden. Ta kontakt med instituttet for antall kopier som skal legges ved søknaden. Så snart avhandlingen er trykt, sendes 2 eksemplarer til fakultetskontoret.

Hvis avhandlingen omfatter fellesarbeid, skal kandidaten innhente erklæringer fra medforfatter(e) og herunder eventuelt hans/hennes/deres samtykke i at arbeidet benyttes som del av doktoravhandlingen (skjema - medforfattererklæring).

Bedømmelseskomite

 • Til å bedømme avhandlingen og forsvaret av den oppnevner fakultetet en sakkyndig bedømmelseskomite på minst 3 medlemmer etter begrunnet forslag fra institutt/fagmiljø. Begrunnelsen skal vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt. Forslaget skal foreligge ved innlevering av avhandlingen.
 • Minst 2 av komitemedlemmene skal være uten tilknytning til NTNU.
 • Komiteen skal ha minst ett utenlandsk medlem, fortrinnsvis fra et anerkjent utenlandsk lærested, og som har erfaring i å lede egne doktorgradskandidater eller i å bedømme avhandlinger i eget land.
 • Begge kjønn skal så fremt mulig være representert i komiteen.
 • Medlemmene skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse.
 • Fakultetet utpeker administrator for komiteen og opponenter etter forslag fra instituttet. Administrator skal normalt være det oppnevnte NTNU-medlemmet.
 • Oppnevnte veiledere kan ikke administrere komiteens arbeid.
 • Doktoranden kan gi skriftlige merknader til komiteens sammensetning innen 1 uke. Hvis doktoranden ikke har merknader, skal fakultetet underrettes snarest mulig.

Tidlige praktiske forberedelser

Disse ivaretas av institutt og administrator.

 • Tidspunkt for prøveforelesning og disputas bør avtales tidlig med komiteen.
 • Rom for disputasen (Totalrommet eller Rådsalen i Hovedbygningen), hotell for tilreisende og lignende reserveres samtidig.

 Sammendrag av avhandlingen

Du skal levere et kortfattet, separat sammendrag av avhandlingen for offentliggjøring. Dette tilsvarer sammendraget/abstract helt i begynnelsen av avhandlingen (1-2 sider), og vil bli publisert på NTNUs nettsider sammen med programmet for prøveforelesning og disputas. Avhandlingssammendraget skal sendes til phd-studier@ivt.ntnu.no.

Trykking av avhandling

Det er utarbeidet en engelskspråklig og en norskspråklig mal for NTNUs doktorgradsavhandlinger som forutsettes brukt. Malene gir avhandlingene et fellespreg på omslag og tittelblad, og gjør NTNU synlig som et enhetlig universitet.

I den felles malen inngår et eget ISSN-serienummer med serietittel Doktoravhandlinger ved NTNU, eventuelt Doctoral thesis at NTNU, etterfulgt av løpende nummerering for hvert kalenderår.

Avhandlingen skal også ha et ISBN-nummer. Denne tjenesten er nå lagt opp slik at kandidaten selv logger seg inn og henter både ISBN-nummer og nummer i serien (http://sats.itea.ntnu.no/isbnprovider/start.do). Videre følges de ledetekstene som kommer opp. Hvis kandidaten ikke har brukernavn til NTNUs datanettverk, kan han kontakte: publishing@ub.ntnu.no

Aktuelle trykkerier

For informasjon om aktuelle trykkerier og hvordan bestille trykking, klikk her.

Fordeling av trykte avhandlinger

 • Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, og fakultetet sender ett eksemplar av den trykte avhandlingen til UBiT senest tre uker før disputasen.
 • Den trykte avhandlingen sendes fakultetet i 2 eksemplarer.
 • Instituttet sender etter disputasen 7 eksemplarer til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Elektronisk utgave av avhandlingen

Alle doktoravhandlinger arkiveres og publiseres i NTNUs institusjonelle arkiv NTNU Open.

Biblioteket mottar filene av alle doktoravhandlinger som blir avlagt ved NTNU direkte fra trykkeriet for arkivering. Det vil være mulig å reservere seg mot elektronisk publisering, og dersom du har spørsmål om dette kan du kontakte biblioteket (UBiT).

Emne for prøveforelesning

Tema for prøveforelesningen (på eget skjema) bestemmes av komiteen og sendes til fakultetet senest 5 uker før disputasen. Kandidaten får emnet for prøveforelesningen utlevert på e-post 10 arbeidsdager før prøveforelesningen.

Innstilling fra bedømmelseskomiteen

 • Komiteens innstilling sendes fakultetet senest 5 uker før disputasen.
 • Kandidaten får innstillingen tilsendt og kan komme med skriftlige merknader innen 10 arbeidsdager etter at den er mottatt.

Annonsering av disputas

Disputasen kunngjøres av fakultetet på IVs nettsider og til ansatte på kanalen "Disputaser ved IV" på Innsida.

Den praktiske gjennomføringen av disputasen

 • Gjennomføringen av disputasen ivaretas av instituttet.
 • Dekanus bemyndiger normalt instituttleder til å lede disputasen.

Etter disputasen skal:

 • Administrator sender sensurskjema og et eksemplar av avhandlingen i underskrevet stand til fakultetet.
 • Fakultetet krever en plan for publisering av avhandlingen. Det skal normalt publiseres 3 artikler, hvorav 1 i et anerkjent internasjonalt tidsskrift.

Integrert ph.d.

Integrert ph.d.

Integrert ph.d.

Integrert ph.d. er en modell for doktorgradsutdanning hvor kandidaten tas opp på et ph.d-program og starter sin ph.d-utdanning før han/hun har fullført sin masterutdanning, primært i løpet av niende eller tiende semester.

Målgruppen for ordningen er masterstudenter ved IVs studieprogrammer som ønsker å starte med ph.d-utdanning, og målet er at ordningen skal gi en sømløs overgang mellom de to gradsstudiene.

I likhet med vanlig ph.d.-utdanning skal også integrert ph.d.-utdanning være på totalt tre årsverk. Ett årsverk med undervisningsassistanse (pliktarbeid) kan avtales i tillegg dersom lønnsmidler er tilgjengelig for dette.

 

Studieforløpet

Integrert ph.d. er delt i to perioder hvor første periode (integreringsperioden) må bestås for å få opptak til andre periode. Opptak til andre periode er en forutsetning for å kunne søke om disputas. Integreringsperioden er bestått når mastergrad er oppnådd med karakteren A eller B i snitt over de to siste studieår.

Integreringsperioden består av både masterutdanning og ph.d.-utdanning. Den reelle varigheten på studieløpet vil derfor være på flere kalenderår enn de normerte tre årsverk. Lønnsmidler for de tre (fire) årsverkene fordeles etter nærmere avtale med arbeidsgiver.

Det kan søkes om utsatt frist for levering av masteroppgaven slik at kandidaten beholder sin studentstatus overfor lånekassen og dermed kan være berettiget til lånekassestøtte så lenge integreringsperioden varer.

Illustrasjonen viser tre alternative studieløp som varierer med tidspunkt for opptak til integrert ph.d. og bestått integreringsperiode.

 

Ansettelse

Studenten kan ikke tilsettes i stipendiatstilling så lenge mastergrad ikke er oppnådd. Det normale er å tilsette studenten i stillingskategori for vitenskapelig assistent i integreringsperioden. Når integreringsperioden er bestått vil studenten overføres til stipendiatstilling.

Forskrifter

Forskrifter

Forskrifter og bestemmelser

NB! Dette er en utgått side som ikke lenger oppdateres. Den vil snart bli slettet. Her finner du IV-fakultetets nye side om doktorgradsutdanning.

Forskrifter og bestemmelser

 

1) Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU:

lovdata.no

2) IV-fakultetets administrative bestemmelser i tilknytning til ph.d.-forskriften:

pdf

3) Forskrift for graden dr.philos. ved NTNU:

pdf

4) Forskrift om studier ved NTNU:

lovdata.no

5) Utfyllende regler til Forskrift om studier ved NTNU:

pdf

 

Skjema og maler

Skjema og maler