Fakultet for ingeniørvitenskap

Besøk oss på campus


  • Vannturbin og studenter
    Campusbesøk

Fakultet for ingeniørvitenskap består av 8 institutter, de fleste lokalisert i Trondheim og på Gløshaugen. Instituttene tilbyr blant annet undervisning til de omtrent 50 ulike studieprogrammene fakultetet har. Vi har 6 forskjellige sivilingeniørprogram her i Trondheim og 10 ulike ingeniørbachelorprogram fordelt på Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Vi ønsker skoleklasser velkommen på besøk. Her kan du få omvisninger i laboratorier og delta på ulike aktiviteter. Under følger en kort beskrivelse av de 6 instituttene vi har i Trondheim og som skoleklasser kan besøke her. Ta gjerne en titt på sidene til disse og tenk gjennom hvilke dere har lyst til å besøke før dere tar kontakt med oss for å avtale besøk.


Besøksadresse: Høgskoleringen 7a

KjøresimulatorInstitutt for bygg- og miljøteknikk

Instituttet tilbyr undervisning innenfor studieprogrammene Bygg- og miljøteknikk og byggingeniør, men deltar også i andre studieprogram. Instituttet er organisert i syv faggrupper: Bygg og anleggsteknikk, Geoteknikk, Marin byggteknikk, Veg, transport og geomatikk, vassdragsteknikk, vann- og avløpsteknikk og byggingeniør-

Her kan du blant annet oppleve kvikkleiredemonstrasjon, laserskanning og kjøresimulator.

Les mer om Institutt for bygg og miljøteknikk


Besøksadresse: Kolbjørn Hejes vei 1B

Institutt for energi- og prosessteknikkInstitutt for energi og prosessteknikk FOTO v/Geir Mogen NTNU

Her arbeider de med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

Instituttet tilbyr hovedsaklig undervisning til studieprogrammene produktutvikling og produksjon,  ingeniørvitenskap og IKT og energi og miljø.

På energi- og prosessteknikk kan du blant annet se Norges største vindtunnel, test av vannturbin og lære om varmepumper.

Les mer om Institutt for energi- og prosessteknikk


Besøksadresse: Sem Sælands vei 1

Institutt for geovitenskap og petroleumOptisk lys mikroskopering

Instituttet driver undervisning og forskning for å sikre bærekraftig produksjon og forvaltning av jordens geologiske ressurser. Dette dreier seg om ressurser som olje/gass, grunnvann og faste mineraler, men også hvordan vi utnytter berggrunnen til byggetekniske formål, som tunneler og bergrom. Sist, men ikke minst hvordan skape en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer.

Her tilbys undervisning til studieprogrammene geologi, tekniske geofag og petroleumsfag.

På Institutt for geologi og bergteknikk kan du blant annet oppleve bergartenes "indre", knusing og mikroskopering.

Les mer om Institutt for geovitenskap og petroleum


Besøksadresse: Rich. Birkelandsvei 1a

Institutt for konstruksjonsteknikkKonkurranse konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk handler om både mekanikk, materialer og laster og om hvordan man utformer, beregner og dimensjonerer byggverk som bygninger og broer og andre konstruksjoner på land og til havs.

Videregående undervisning gis her primært til studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk, men også til studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT. 

På Institutt for konstruksjonsteknikk kan du få en omvisning på flere laboratorier.

Les mer om Institutt for konstruksjonsteknikk


Besøksadresse: Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter

Institutt for marin teknikkMarin teknikk

Instituttet forsker på metoder som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, miljøvennlig energiproduksjon, fiskeri- og havbruksteknologi.

Instituttet tilbyr undervisning i studieprogrammet marin teknikk.

Marin teknikk holder til på Marinteknisk senter på Tyholt, 10 minutter busstur unna NTNU Gløshaugen.

Besøkende gjester kan blant annet få en presentasjon av studieprogrammet marin teknikk og en omvisning i skipsmodelltanken, havbassenget, motorlaboratoriet, konstruksjonslaboratoriet og ulike studentlaboratorier mm.

Les mer om Institutt for marin teknikk


Besøksadresse: Sverres gate 10B, Richard Birkelands vei 2B, S.P. Andersens veg 5

Institutt for maskinteknikk og produksjonRobollaboratorium

 Her arbeider de i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse, med problemer knyttet til driftsteknikk, industrialisering av produksjon, samt kvalitet og sikkerhet.

Instituttet er lokalisert på 3 forskjellige steder i Trondheim: Gløshaugen, Lerkendal og Kalvskinnet.

Instituttet tilbyr undervisning blant annet til studieprogrammet produktutvikling og produksjon, Ingeniørvitenskap og IKT, maskiningeniør og logistikkingeniør.

Her kan du få omvisninger i de ulike laboratoriene som hører til instituttet, blant annet robotlaboratoriet.

Les mer om Institutt for maskinteknikk og produksjon


Kontaktinformasjon:

Ønsker du å besøke Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)?

Kontakt oss på e-post: rekruttering@ivt.ntnu.no

Møt oss og studenter på Facebook