Velferdsstat, marked og helsepolitikk

Velferdsstat, marked og helsepolitikk

Du er nå kommet til en gammel nettside.

Se vår nye forskningsside om governance og offentlig politikk/administrasjon

Fagfeltet velferdsstat, marked og helsepolitikk er først og fremst forankret i offentlig politikk og administrasjon, og omfatter både policy-analyser, implementeringsstudier og effektstudier. Politisk økonomi gir dessuten et bidrag til å forstå kontaktflaten mellom marked og stat. Metodetilfanget er bredt, med både kvalitative og kvantitative tilnærminger.

Faggruppen er særlig opptatt av helse- og velferdspolitiske problemstillinger, og på den politiske økonomien av relevans for denne tematikken. Velferdsstaten er en institusjonell arena som gjennomgår grunnleggende og raske endringer, og stadig flere statsvitere er involvert i forskning knyttet til ledelse, organisering og styring av sektoren. Endrede offentlige og private roller, og nye modeller for finansiering, styring og levering av tjenestene, stiller viktige spørsmål fra et statsvitenskapelig perspektiv. Et særlig viktig fokus for miljøet er statens rolle i velferdsstaten og hvorvidt denne har endret seg.

Faggruppen har mange publikasjoner, og et betydelig forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt. Professor Pål Martinussen har en bistilling som forskningskoordinator for Nasjonalt Nettverk for Helsetjenesteforskning, og er medlem av ledergruppen i NTNUs Tematiske satsningsområde NTNU Helse. Ansatte i fagmiljøet deltar og i European Health Policy Group.

Noen publikasjoner

Noen publikasjoner