Faggruppe for utenriks- og sikkerhetspolitikk

Utenrikspolitikk er territorialstatens utad- og formålsrettede virksomhet der staten velger strategier og kalibrerer virkemiddelbruk i lys av statens kollektive selvforståelse, utenrikspolitiske målsettinger, makt-ressurser og de konkrete utfordringer staten står overfor. Utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk konvergerer innenfor rammen av et utvidet sikkerhetsbegrep. I mer avgrenset forstand handler sikkerhetspolitikk om å ivareta statens mest prekære utenrikspolitiske interesser; territorielle integritet og politiske uavhengighet med utgangspunkt i statens egne og lånte tvangsmakt­-­ressurser (forsvarspolitikk og alliansetilknytning).

Forskere
Professor Torbjørn L. Knutsen, førsteamanuensis Gunnar Fermann  og førsteamanuensis Jo Jakobsen  har ansvar for kurs og veiledning i utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, internasjonal politikk og politisk risiko ved ISS. Førsteamanuensis Espen Moe er tilknyttet forskningsgruppen gjennom studer av energisikkerhetsproblematikk og amerikansk utenrikspolitikk.  Knutsen er pro­fessor II ved Luftkrigsskolen (LKSK), leder av utenriksministerens sikkerhets­politiske utvalg, og har bidratt med flere artikler og bøker om utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk. Fermann har publisert tekster innenfor utenriks­politikk, internasjonal politikk, sikkerhets­politikk og krisehånd­tering, og er leder av E.On Ruhrgas sitt stipendprogram i statsvitenskap (Europeiske studier) og faglig leder av Lektor­programmet i samfunnsfag ved NTNU. Jakobsen har publisert tekster om mellom-statelige kriger, kjernefysisk avskrekking og sammenhengen mellom økonomisk globalisering og internasjonale konflikter.

 PhD-stipendiat Per Marius Frost-Nielsen er tilknyttet forskningsgruppen gjennom prosjektet «Småstaters utenrikspolitiske handlingsrom i beslutninger vedrørende militær deltakelse i internasjonale operasjoner». PhD-stipendiat Susanne Therese Hansen er tilknyttet forskningsgruppen gjennom arbeidet med en case-studie av Barents­samarbeidet.

Prosjekter, initiativer og samarbeidspartnere 2010-13

 • Omtale om boken "Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering" på Gemini og Forskning.no
 • Ny bok 2013: "Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering" utgitt på Cappelen Damm med Gunnar Fermann som redaktør.
 • Ny bok februar 2012: "Exit Afghanistan" utgis på Universitetsforlaget med Torbjørn Knutsen og gjert Lage Dyndal som redaktører.
 • Gjestepfofessorat: Torbjørn Knutsen er utnevnt til H.C. Andersen-professor ved Syddansk universitet i Odense for våren 2012. Det er gjesteprofessorat der han er tilknyttet Institutt for statskundskap og The Center for War Studies.
 • Ledet statsviterkonferansen: Gunnar Fermann har ledet arbeidet med organisering av Den 20. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap som gikk av stabelen primo januar 2012 i Trondheim.
 • Ledet arbeidsgruppe i statsviterkonferansen: Espen Moe bidro som gruppeleder for faggruppen «internasjonal politikk og utenrikspolitikk» ved Den 20. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap primo januar 2012.
 • Fulbright-stipend: Gunnar Fermann er tildelt Fulbright-stipend for sitt forsknings­opphold ved Stanford University og University of California Berkeley 2012-13 på prosjektet «Energy security and foreign policy: Case-studies in strategic leadership».
 • Nytt bok-prosjekt: Espen Moe er ansvarlig for antologien "Common Challenges, National Responses: Renewables and energy-security in Japan, China and Norway". Utgis i 2012-13.
 • Ny artikkel november 2011: Gunnar Fermann har publisert artikkelen «Strategisk ledelse og utenrikspolitisk krisehåndtering» i Stat og styring, nr. 3, s. 15-19.
 • Konferanse november 2011: Espen Moe er organisator og chair for konferanse med internasjonal deltakelse: Renewables and energy-security in Japan, East-Asia and Norway. Konferansen er I regi av Japan-programmet, NTNU.
 • Ny artikkel oktober 2011: Per Marius Frost-Nielsen har publisert artikkelen «Politisk kontroll av militær deltakelse i internasjonale operasjoner: Restriksjoner på bruk av norske kampfly i Afghanistan» i Internasjonal politikk, nr. 3, side 358-385.
 • Åpent møte 9. september, 10.15 – 11.15, 2011, Aud. D 10, Dragvoll campus NTNU. Utenriksminister Jonas Gahr Støre: «Norsk utenrikspolitikk: Å gjøre en forskjell». Regi: Forskningsgruppe for utenriks- og sikkerhetspolitikk, ISS, NTNU. Ordstyrer: Gunnar Fermann.
 • Ny PhD-stipendiat: Per Marius Frost Nielsen er tilsatt som ny PhD-stipendiat fra 1. august 2011 med fokus på norsk militær engasjementspolitikk. Han er master i statsvitenskap fra NTNU og offiser med undervisningserfaring fra Luftkrigsskolen i Trondheim. Han veiledes av Gunnar Fermann.
 • Utenriksminiterens sikkerhetspolitiske utvalg: Torbjørn Knutsen er utnevnt som leder av Regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg.
 • Forskningsopphold: Gunnar Fermann vil være tilknyttet Stanford University høsten 2012, og University of California, Berkeley (Visiting Scholar) våren 2013. Han vil arbeide med prosjektet «Energy security and foreign policy: Case-studies in strategic leadership»
 • Bok-prosjekt: En faglig informert debatt om Afghanistan-engasjementet. Ansvarlige: Torbjørn L. Knutsen og Gjert Lage Dyndal (LKSK)
 • Nytt bok-prosjekt med publisering andre halvår 2012: Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering. Redaktør: Gunnar Fermann. Andre bidragsytere: Torbjørn L. Knutsen, Per Marius Frost-Nielsen (LKSK), Ida Maria Oma (Institutt for forsvarsstudier), Susanne T. Hansen (ISS) m.fl. Finansiering fra Forsvarsdepartementet. Utgiver: Cappelen Damm Akademisk.
 • Åpen møte 12. april 2011 kl 15.15-17, Dragvoll campus NTNU. Panel: Torbjørn L. Knutsen (ISS, NTNU), Thomas Colin Archer (tidl. generalinspektør for luftforsvaret), Monica Mattson (general­sekretær i Folk og forsvar) og Dag Henriksen (major Luftkrigsskolen). Ordstyrer: Gunnar Fermann, ISS, NTNU. Regi: Utenriksministerens sikkerhetspolitiske utvalg og Forskningsgruppe for utenriks- og sikkerhetspolitikk, ISS, NTNU
 • Ny bok 2011: Jon Hovi & Raino Malnes (red.). Anarki, normer og makt. Bidragsytere: Gunnar Fermann og Torbjørn L. Knutsen
 • Ny bok 2010: Gjert Lage Dyndal (red.): Strategisk ledelse i krise og krig. Bidragsytere: Gunnar Fermann og Torbjørn L. Knutsen