Politisk økonomi/internasjonal politisk økonomi

Deler av den statsvitenskapelige staben ved ISS har et solid tyngdepunkt innenfor politisk økonomi og internasjonal politisk økonomi. Disse fagfeltene dekker skjæringspunktet mellom økonomi og politikk på nasjonalt så vel som internasjonalt nivå. Det overordnede temaet forskningsgruppen fokuserer på, er hvordan politiske krefter former og skaper rammebetingelser for økonomiske aktørers handlinger og interaksjon – og hvordan økonomiske aktører og økonomiske realiteter på sin side påvirker politiske og samfunnsmessige forhold.

Det undervises, veiledes og publiseres aktivt på dette området. Forskningsgruppen anvender både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og gjennomfører teoretiske så vel som empiriske studier.  

Aktiviteten innen forskningsgruppen er høy, og inkluderer blant annet studier av finanspolitikk og finanskriser; multinasjonale selskaper og utenlandsinvesteringer; politisk risiko i internasjonal forretningsvirksomhet; internasjonal utvikling; årsaker til og konsekvenser av migrasjon; oljepolitikk; effekter av internasjonale og nasjonale økonomiske institusjoner; forholdet mellom økonomisk globalisering og institusjonell, sosial og økonomisk utvikling; økonomiske faktorers innvirkning på væpnede konflikter; samt klimapolitikk, energisikkerhet og energipolitikk. Sistnevnte felt har også blitt tildelt støtte fra det EU-finansierte ECHOES-prosjektet; midlene skal blant annet brukes til å ansette en postdoc som skal forske på muligheter for endring av energiadferd på makronivå. ​