Områdestudier: Øst-Asia og Øst-Europa

Områdestudier er den del av den statsvitenskapelige forskningen ved ISS. Når det gjelder områdestudiene ved instituttet, så er disse i all hovedsak knyttet geografisk til de to regionene Japan/Øst-Asia og Øst-Europa.

Satsningen på Japan og Øst-Asia skjer primært innenfor rammen av NTNUs Japanprogram. Japan har vært kjernen i programmet, men forskningen har etterhvert blitt utvidet til også å omfatte Kina. Dette geografiske området er stadig mer aktuelt både på grunn av geopolitiske endringer, og den sterke økonomiske veksten i Kina. Sentrale forskningstemaer for fagmiljøet er politiske, økonomiske og sosiale faktorer som fremmer eller hemmer fornybar energi og atomkraft i Japan og Øst-Asia, og ikke-vestlige modeller for kunnskapsutvikling og teknologisk lederskap. Videre forskes det på hvordan stormaktspolitikken i Øst-Asia påvirker global sikkerhet. Forskningen har og et komparativt perspektiv, der en langs samtlige forskningsdimensjoner søker etter kunnskap og erfaringer som kan overføres til norske og skandinaviske forhold.

Fagmiljøet har aktiviteter knyttet til NTNUs tematiske satsningsområde NTNU Bærekraft, og har her et tett samarbeid med de teknologiske fagmiljøene ved NTNU. For mer informasjon se: https://www.ntnu.no/forskning/satsingsomraader Aktuelle tema for Øst- Europa forskningen ved instituttet er Øst- Europeisk historie og politikk, religion og politikk, og den politiske tenkningens historie. En sentral satsning på dette feltet har også vært bokserien om demokratisering av statene som oppstod etter Jugoslavia.

Siste publikasjoner

Axel Berkofsky, Christopher W. Hughes, Paul Midford, Marie Söderberg: The EU-Japan Partnership in the Shadow of China: the Crisis of Liberalism

 

 

 

Sabrina Ramet, Christina Hassenstab, Ola Listhaug (2017): Building Democracy in the Yugoslav Successor States. 

Tidsskriftsartikkel: Gerd Inger Ringdal og Kristen Ringdal (2016) War Experiences and General Health Among People in Bosnia-Herzegovina and Kosovo.

Bok-kapittel : Sabrina P. Ramet (2016), “Realpolitik or foreign policy surrealism:  A reconsideration of the peace treaties of Berlin (1878), London (1913), Versailles (1919), and Trianon (1920)”, i James Pettifer and Tom Buchanan (red), War in the Balkans: Conflict and Diplomacy before World War I (London:  I. B. Tauris, 2016)

 

Christine M. Hassenstab and Sabrina P. Ramet (red) (2015), Gender (In)equality and Gender Politics in Southeastern Europe: A question of justice 

 

 

 

 

Sabrina Petra Ramet, Albert Simkus og Ola Listhaug (red) (2015). Civic and uncivic values in Kosovo.

 

 

Bokanmeldelse: Eivind Lande: INTIMATE RIVALS: Japanese Domestic Politics and a Rising China. By Sheila A. Smith. New York: Columbia University Press, 2015.

 

Espen Moe (2015) Renewable Energy Transformation or Fossil Fuel Backlash Vested Interests in the Political Economy.

 

 

 

Tidsskriftsartikkel: Sabrina Petra Ramet (2015) Media and Politics in Southeastern Europe.

Tidsskriftsartikkel: Paul Midford (2015) Japan’s Approach to Maritime Security in the South China Sea. 

 

Espen Moe og Paul Midford (2014) The Political Economy of Renewable Energy and Energy Security: Common Challenges and National Responses in Japan, China and Northern Europe.

 

 

 

Tidsskriftsartikkel Espen Moe (2014) Can Japan’s feed-in tariff continue to promote growth in renewable energy?.