Geografisk mobilitet og utvikling i rurale og urbane regioner

Forskjellige former for migrasjon og mobilitet er utgangspunktet for flere forskningsprosjekter ved instituttet. Sentralt tema er "rural mobilitet" (f.eks. inn-/utflytting, turisme, pendling) og det økende økonomiske, sosiale og kulturelle mangfold på bygdene. Blant annet studeres årsaker og effekter av internasjonal migrasjon til distriktene. Norsk senter for bygdeforskning er en viktig samarbeidspartner på flere av disse prosjektene.

Instituttets forskere studerer videre forskjellige typer lokalsamfunn (bygdesamfunn, bydeler, grender, nabolag, andre avgrensede samhandlingsgrupper) og hvordan deres utforming påvirker folks hverdagsliv.

Instituttet har økende forskning om hvordan sosial interaksjon påvirker og påvirkes av fysiske omgivelser. Dette er i første omgang knyttet til studier av bysamfunn (bygninger, plasser), samt av møteplasser og events (kaféer og annen næring, festivaler, etc.). Foretaket Sosiologisk Poliklinikk samarbeider med eksterne offentlige og private aktører (oppdragsforskning og anvendt forskning) innenfor disse temaene og er samtidig en åpen formidlingsarena for sosiologi mer generelt.

Nye bøker og tidsskriftsartikler

Aksel Tjora. Hva er fellesskap. 

 

 

 

 

Ida Marie Henriksen, Lisbeth Elvira Levang, Marianne Skaar, Aksel Tjora 2017: Vår sosiale virkelighet. En introduksjon til hverdagslivets sosiologi 

 

 

 

Ida Marie Henriksen og Gunhild Tøndel: Spontane dybdeintervjuer

Johan Fredrik Rye: Negotiation Neoliberalism: Informalisation and Reformalisation of Industrial Relations in Norway's Agricultural Industry in the 21st Century

Mariann Villa og Marit S. Haugen, Lokalsamfunn

 

 

 

 

Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S. Lokalsamfunnets betydning for eldre i bygd og by. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 s.303-321