Den nordiske modellens bærekraft i arbeidsliv og velferdsstat

ISS har hatt en omfattende forskningsaktivitet gjennom flere år på feltene arbeidsliv, velferdsstat og familie, som er og har vært sentrale områder i norsk sosiologisk forskning. Arbeidssosiologimiljøet ved instituttet har i samarbeid med SINTEF vært ett av de ledende i Norge, med tett internasjonalt samarbeid med sentrale miljøer i USA og Storbritannia. Miljøet samarbeider også med Studio Apertura ved NTNU samfunnsforskning. Instituttet har en lang tradisjon for forskning om bærekraftig organisering av og inkludering i arbeidslivet. Den nordiske modellen står sentralt i mye av denne forskningen. Et viktige kjennetegn ved den nordiske modellen er utviklingen av velferdsordninger som gjør det lettere for yrkesaktive foreldre å bli inkludert i arbeidslivet. Modellen har vist seg bærekraftig når det gjelder høy  kvinnelig yrkesdeltakelse og høy fertilitetsrate. Ett særtrekk ved den nordiske modellen er at de nordiske landene har en politikk med vekt på å minske økonomiske og sosiale skiller, samt å bygge vet velferdssamfunn basert på høy grad av tillit og sosial integrasjon.

Forskningen framover vil vektlegge følgende problemstillinger:

  • organisasjonsendringer i offentlig sektor
  • sikkerhet og den norske modellens utfordringer i møtet med internasjonalisering av norsk arbeidsliv
  • hvordan den norske modellen praktiseres i internasjonale bedrifter i Norge
  • arbeidsinnvandring
  • hvordan nye bemanningsstrategier utfordrer den norske modellen
  • sosial ulikhet i ulike befolkningsgruppers levekår, sosial deltakelse og integrering.