Energi, miljø og bærekraftig utvikling

Flere av våre forskere er engasjert i statsvitenskapelige problemstillinger knyttet til energi, klima, ressursforvaltning og utviklingsspørsmål. Fagmiljøet har en betydelig publiseringsaktivitet, store forskernettverk og sterke koblinger til utenlandske institusjoner. Fagmiljøet har en rekke forskningsaktiviteter knyttet til NTNU Tematiske satsningsområder, NTNU Energi og NTNU Havrom. For mer informasjon se: https://www.ntnu.no/forskning/satsingsomraader Instituttet har et langvarig tverrfaglig samarbeid med program for industriell økologi, både når det gjelder forskning og undervisning.

Tema for forskningen fremover er den fornybare energiens politiske økonomi, strukturelle endringsprosesser innen energiområdet, politiske og institusjonelle hindringer, det grønne skiftet, karbonskatter, osv. Klima-, energi- og utviklingspolitiske problemstillinger er også knyttet til energisikkerhet, ny fornybar energiteknologi, «carbon capture and storage» (CCS) og lagring av CO2 (REDD+). Utover dette er det også koblinger opp mot fagmiljøet "Internasjonale konflikter, borgerkrig og klima" ved instituttet, med en videreføring av forskningen på forholdet mellom klimaendring og konflikt.

Hav- og miljøpolitikksatsningen har et tett tverrfaglig samarbeid med fagmiljøer på Gløshaugen og SINTEF, og er knyttet opp mot NTNUs Tematiske satsningsområde Havrom. Ansatte i innen dette området har og meget aktive i internasjonale forskernettverk og internasjonalt forskningssamarbeid. Fagmiljøet har lyktes godt med eksternfinansierte prosjekter, deriblant det EU-finansierte prosjektet «Ocean Certain». Et sentralt felt innen det området er også marin arealplanlegging og integrert kystforvaltning, som involverer betydelige sosiale og økonomiske komponenter.