Praksis i helsesykepleierutdanningen ved NTNU

Informasjon til praksiskommune

Praksis i helsesykepleierutdanningen ved NTNU


Master i helsesykepleie ved NTNU følger  Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.  Forskriften beskriver læringsutbytter som angir kompetanse studentene besitter etter fullført utdanning. I de teoretiske emnene utvikler studenten et kunnskapsgrunnlag for yrkesutøvelsen som utvikles videre i de praktiske studiene. Praksisstudiene utgjør 10 uker, se mer informasjon om praksisperiodene.  Videre styres gjennomføringen av NTNUs Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Gjennom praksisstudiene skal studenten få variert erfaring i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Praksiskommunen stiller med relevante læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere. Den faglige lederen for tjenesten peker ut praksisveiledere og har ansvar for at praksisveileder som hovedregel er helsesykepleier. Praksisveileder bidrar med den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene. Praksisveileder bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse. NTNU tilbyr praksisveilederutdanning.

En lærer (helsesykepleier) fra utdanningen følger opp sin tildelte gruppe studenter, og kan bistå praksisveileder i planlegging av relevante læresituasjoner og aktiviteter som reflekterer studieprogrammet og bistå i vurdering av studentens læring.  Vurderingssamtalene skjer fortrinnsvis digitalt.

Utdanningsinstitusjonene har inngått samarbeidsavtaler med praksiskommunene. Det betyr at studenter ikke kan avtale praksis på egen hånd.

Utdanningen tilbyr digitale praksis-seminar for praksisveiledere, studenter og lærere der opplegget for praksisen blir gjennomgått.

 

23 feb 2023

Utdanning i praksisveiledning

Utdanning i praksisveiledning

NTNU arrangerer utdanning i praksisveiledning for dere som veileder våre studenter i praksisstudier. Utdanningen gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.

Utdanningen er gratis, og vil være en kombinasjon nettstudier og samlinger.

For mer informasjon om utdanningen og hvordan søke opptak

 

Praksisdokumenter

Praksisdokumenter

  • Arbeidsplan for praksisperiode 1 og 2:
    pdf | Word
  • Arbeidskrav 1 vaksinering: pdf | Word
  • Arbeidskrav 2 folkehelse, organisasjon og ledelse: pdf | Word
  • Praksishefte: pdf | Word
  • Vurderingsdokument: pdf | Word
  • Arbeidskrav 3: Systematisk ammeobservasjon pdf | Word
  • Skjema for systematisk amme-observasjon: pdfWord
  • Arbeidskrav 4: Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid: pdf | Word