Praksis i helsesykepleierutdanningen (helsesøster)

Informasjon til praksissted

Praksis i helsesykepleierutdanningen (helsesøster)

Helsesykepleierutdanningen skal fremme både akademisk profesjonskompetanse og organisasjonskompetanse i helsesykepleierfaget.

Akademisk profesjonskompetanse betyr å gjøre teori og forskning relevant for praksis og oppfylle kravet til kunnskapsbasert praksis, og gjennom dette bidra til å styrke yrkets profesjonalisering. Organisasjonskompetanse betyr å ha organisatorisk innsikt, forståelse for nasjonale og lokale politiske målsetninger, være ressursbevisst, koordinere og sikre pasientforløp og ha evnen til tverrprofesjonelt samarbeid.

Profesjons- og organisasjonskompetanse er gjensidig avhengig og utfyllende for å kunne yte effektive helsetjenester av god kvalitet.

Formelt samarbeid om helsesykepleierstudentenes praksisstudier

Kommunene i Trøndelag og helsesykepleierutdanningen skal samarbeide om helsesykepleierstudentenes praksisstudier i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er et uttalt mål at dette samarbeidet skal berike både praksis, utdanning og forskning. 

Nedenfor finnes informasjon om innhold i praksisstudiet og skjema for gjennomføring og vurdering av praksisstudiet. I Brev til praksisveileder og 10-ukers turnus konkretiseres samarbeidet mellom utdanning og de helsesykepleierne som veileder studentene.

I Plan for læring i praksisstudiet beskrives det faglige fokuset og formelle krav til studentens læringsprosess og læringssituasjoner i praksisperiode 1 og praksisperiode 2. Praksisveileder skal legge til rette for at helsesykepleierstudentene skal kunne nå de formelle kravene til praksisstudiet. Samarbeidet mellom praksisveileder, student og praksislærer formaliseres i en praksisavtale. Praksisheftet kan benyttes som et oppslagsverk. Heftet gir en oversikt over innholdet i praksisstudiet, en konkretisering av studentens, praksisveileders, praksislærers og emne ansvarliges ansvar, plikter og rettigheter, samt en inngående beskrivelse av utdanningens eksamens- og vurderingsordning.

I Praksisheftet konkretiseres de ulike aktørenes (utdanning, praksis og student) sine oppgaver og ansvar i forbindelse med eksamen.

Kurs i praksisveiledning

Kurs i praksisveiledning

NTNU arrangerer kurs i praksisveiledning for dere som veileder våre studenter i praksisstudier. Kurset gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.

Kurset er gratis, og vil være en kombinasjon nettstudier og samlinger.

For mer informasjon om kurset og hvordan søke opptak

 

Samarbeid om fagutvikling og forskning

Samarbeid om fagutvikling og forskning

Nettverk for samarbeid er etablert mellom ledere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og undervisere ved ISM – helsesykepleierutdanningen. Det gjennomføres to nettverkssamlinger per år. Partene er enig om å konkretisere og utvikle samarbeidet knyttet til utveksling av kompetanse og kunnskap, og samarbeid om utdanning av helsesykepleier helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Nettverket skal forankres i partenes organisasjon, og partene er enig i at samarbeidet bør formaliseres. Utdanningen skal utarbeidet et utkast til en samarbeidsavtale til neste møte i april 2021. Måle er at samarbeidsavtalen skal være undertegnet og gjelde fra høsten 2021.

Fagdag 2 før andre praksisperiode.

Praksisveileder kan delta på deler av studentenes praksisforberedende 23.02.2021. Mer informasjon finner du på siden om samarbeid mellom kommune og utdanning. 

08 jan 2021

Samarbeid mellom kommune og utdanningen

Samarbeid mellom kommune og utdanningen