Praksis i helsesykepleierutdanningen ved NTNU

Informasjon til praksiskommune.

Praksis i helsesykepleierutdanningen ved NTNU

Fra høsten 2022 opphører videreutdanning i helsesykepleier og erstattes av Mastergradsprogram i helsesykepleie. Utdanningsprogrammet ved NTNU bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.  Forskriften beskriver læringsutbytter som angir kompetanse studentene besitter etter fullført utdanning.

I praksisstudiene skal studenten utvikle ferdigheter i å sammenstille teoretisk kunnskap med erfaringer, brukeres preferanser og situasjonen for øvrig til en kunnskapsbasert praksis av god kvalitet. Arbeidsplan, arbeidskrav, vurderingsdokumenter og refleksjon er med på sikre slik sammenstilling. Se lenker til disse dokumentene nederst på nettsiden. Videre styres gjennomføringen av NTNU sine Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier. Utdanningen tilbyr praksisveiledere og ledere for tjenesten deltakelse på årlig digitalt praksisseminar i forkant av praksisen der blant annet disse dokumentene og bestemmelsene gjennomgås. Årets seminar er 21. September. Invitasjonen sendes til kontaktpersonene kommunen har oppgitt. Dersom du ikke har mottatt innkalling, ta kontakt med utdanningens studiekonsulent, Cathrine Pettersen.

Praksisstudiene utgjør 10 uker, for studieåret 2022/23; uke 39 og 40 høsten 2022, og fra og med uke 10 til og med uke 18 våren 2023. Gjennom praksisstudiene skal studenten få variert erfaring i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Praksiskommunen stiller med relevante læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere.

Den faglige lederen for tjenesten har ansvar for at praksisveileder som hovedregel er helsesykepleier. Praksisveileder bidrar med den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene. Praksisveileder bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse. NTNU tilbyr  praksisveilederutdanning

En lærer (helsesykepleier) fra utdanningen følger opp sin tildelte gruppe studenter, og kan bistå praksisveileder i planlegging av relevante læresituasjoner og aktiviteter som reflekterer studieprogrammet og bistå i vurdering av studentens læring.  Vurderingssamtalene skjer fortrinnsvis digitalt.

Utdanningsinstitusjonene har inngått samarbeidsavtaler med praksiskommunene. Det betyr at studenter ikke kan avtale praksis på egen hånd.

Utdanningen er på mastergradsnivå og studentene skal skrive mastergradsoppgave. Oppgaven er et større, vitenskapelig, selvstendig skriftlig arbeid. NTNU ønsker å samarbeid med kommunene om utvikling av problemstillinger for mastergradsoppgavene. Ta kontakt med studieprogramleder Hanne Nissen Bjørnsen for mer informasjon og dialog.

13 sep 2022

Utdanning i praksisveiledning

Utdanning i praksisveiledning

NTNU arrangerer utdanning i praksisveiledning for dere som veileder våre studenter i praksisstudier. Utdanningen gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.

Utdanningen er gratis, og vil være en kombinasjon nettstudier og samlinger.

For mer informasjon om utdanningen og hvordan søke opptak