Utdanningsplan, grad og vitnemål

Hva betyr det at jeg må godkjenne utdanningsplanen min?

Utdanningsplanen er en gjensidig avtale mellom deg og NTNU som skal sørge for at du får hjelp med gjennomføringen av studiet ditt fram til avsluttet grad. Utdanningsplanen din viser hvilke emner du har tatt og hvilke emner du må ta for å fullføre graden din.  Du finner utdanningsplanen din i Studentweb. Du må godkjenne utdanningsplanen din som en del av semesterregistreringen din innen 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Å godkjenne utdanningsplanen din betyr at du bekrefter at du planlegger å avlegge eksamen i de emnene som ligger inne i utdanningsplanen din for det semesteret du er i ferd med å semesterregistrere deg for.

Du kan lese mer om utdanningsplanen din her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsplan

Dersom du trenger hjelp til å oppdatere eller rydde i utdanningsplanen din, eller hvis du har spørsmål til utdanningsplanen din, kan du kontakte studieveileder ved instituttet.

Hvor mange emner kan jeg ha i bachelorgraden min?

En bachelorgrad består av 180 studiepoeng, og for å fullføre graden må du ta emner som utgjør minimum 180 studiepoeng.

I utgangspunktet kan du ikke ha emner som utgjør mer enn dette, men unntak kan gjøres for studenter som tar deler av graden ved et annet lærested.  

Hvilke emner kan jeg ta?

Som student ved NTNU har du rett til å melde deg til undervisning og eksamen i de fleste emnene som NTNU tilbyr. Dette gjelder også emner som ligger utenfor studieprogrammet ditt, så lenge emnet ikke har adgangsbegrensning eller spesielle forkunnskaps- eller studierettskrav. Informasjon om slike krav finner du i emnebeskrivelsen på NTNUs nettsider. 
Legg merke til at selv om du står mer eller mindre fritt til å ta de emnene du vil, så er det ikke gitt at de kan inngå i graden din.

Hvordan er graden min bygd opp?

Informasjon om hvordan akkurat din grad er bygd opp, finner på du på nettsidene til studieprogrammet ditt, under fanen 'Studiets oppbygning', og i studiehåndboken: https://www.ntnu.no/hf/studier/studiehandbok 

Som student er det ditt eget ansvar å sette deg inn i hva som kreves av deg for at du skal fullføre graden din. Vi anbefaler derfor at du setter deg inn i dette så raskt som mulig, slik at du vet hvilke emner du må ta, og hvilke valgmuligheter du har innenfor ditt studieprogram.

De fleste bachelorgradene ved ISL er bygd opp på mer eller mindre samme måte, med fagfordypning, fellesemner, valgfri del og fag 2:

  • Fagfordypningen er det faget du har valgt å studere, og utgjør vanligvis 82,5 eller 90 studiepoeng.
  • Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorgrader ved Det humanistiske fakultet. De utgjør til sammen 22,5 studiepoeng og omfatter Examen philosophicum (ex.phil.), Examen facultatum (ex.fac.) og perspektivemne.
  • Valgfri del eller frie emner er, som navnet tilsier, en del av graden der du kan velge emner helt fritt. Vanligvis utgjør denne delen 7,5 eller 15 studiepoeng.
  • Fag 2 består av et årsstudium eller en vedtatt emnegruppe på 60 studiepoeng. Anbefalinger for valg av fag 2 finner du i studieplanen din i studiehåndboka, men ta gjerne kontakt med studieveileder dersom du trenger hjelp til å finne ut hvilket fag 2 du skal ta. Dersom du ønsker å velge andre emner, se spørsmålet 'kan jeg velge noe annet enn fag 2?'.   

Dersom du har spørsmål rundt oppbyggingen av graden din, eller trenger hjelp til å sette opp et studieløp som ikke følger den normerte planen, ta kontakt med studieveileder.

 

Kan jeg velge noe annet enn fag 2?

Dersom du ønsker det, kan du velge å ta andre emner enn de som inngår i årsstudiene/emnegruppene. Du kan for eksempel velge å bygge ut fagfordypningen din eller å sette sammen en mer tverrfaglig bachelorgrad, og dermed erstatte fag 2 med en fritt sammensatt del. Du kan velge blant de fleste emnene ved NTNU, så lenge de ikke er adgangsregulerte eller har spesielle forkunnskapskrav som du mangler. 

Du må imidlertid være klar over at det er ditt eget ansvar å sette sammen emner som lar seg kombinere. Du må for eksempel sjekke at du velger emner der undervisnings- og eksamenstidspunkt ikke kolliderer. Dersom du velger to emner som har undervisning på samme tidspunkt, har vi ikke mulighet til å flytte undervisningen. Det samme gjelder for eksamen.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om bacheloroppgave?

Bacheloroppgaven er ulikt organisert innenfor forskjellige studieprogram (for eksempel engelsk, nordisk, spansk).

Les mer om bacheloroppgaven her

Kan jeg ha mer enn én fordypning i graden min?

Det er ikke mulig å ha mer enn én fordypning i graden. Du har likevel mulighet til å ta en ekstra fordypning ved å ta ekstra emner etter fullført grad, men disse vil ikke være knyttet til et vitnemål. Den faglige kvalifikasjonen som disse ekstra emnene utgjør, kan formaliseres med et brev dersom du ber om dette. Ta kontakt med studieveileder ved instituttet.

Kan jeg ta opp igjen emner etter jeg har fullført graden?

Du kan ta opp igjen emner som inngår i bachelorgraden din eller mastergraden din for å forbedre karakteren din, men vær oppmerksom på at dersom du tar opp igjen emner etter at vitnemålet ditt har blitt skrevet ut ved NTNU, vil ikke karakteren i emnet du tar opp igjen stå oppført på vitnemålet. Du vil heller ikke få utstedt et nytt vitnemål.

Dersom du ønsker å ta opp igjen emner i graden din, bør du derfor sørge for å gjøre dette før vitnemålet ditt blir skrevet ut. Du kan reservere deg mot å få bachelorvitnemål utskrevet i inntil to semestre.

Mer informasjon om vitnemål og reservasjon mot utstedelse av vitnemål på bachelornivå finner du på Innsida: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Vitnem%C3%A5l+og+karakterutskrift

 

Kan jeg bytte studieprogram?

Du kan søke om overgang fra det studieprogrammet du er tatt opp på, til et annet studieprogram ved NTNU dersom du oppfyller disse kravene:

  • Du må ha fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert deg på det studieprogrammet du ble tatt opp på.
  • Du fyller opptakskravet til studieprogrammet.

Søknadsfristen er 15. februar for overgang til påfølgende semester.

Merk at det ikke er mulig å søke overgang til alle studieprogram ved NTNU, og at du ikke kan søke intern overgang til et annet bachelorprogram hvis du går ditt siste semester på bachelorprogrammet du opprinnelig ble tatt opp på.

Du kan lese mer om overgang mellom studieprogram og hvilke krav og frister som gjelder på Innsida: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Overgang+mellom+studieprogram

Jeg har tatt en bachelorgrad og vil ta en til. Kan jeg gjenbruke emner fra den første bachelorgraden i den nye graden?

Du må ta minimum 60 nye studiepoeng før du kan få tildelt en ny bachelorgrad eller et nytt vitnemål. I tillegg må du tilfredsstille alle krav til fordypning og andre deler av graden som gjelder for den nye bachelorgraden du vil ta. Det betyr at du kan gjenbruke inntil 120 studiepoeng fra den første bachelorgraden din i en bachelorgrad nummer to. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studier med vanlig studieprogresjon. Dersom du ikke har tatt mange ekstra emner utover de emnene som inngår i den første bachelorgraden din, betyr dette at du må regne med å bruke minst et studieår på å ta nok emner til å tilfredsstille minstekravet for å få utdelt en ny grad. Et studieår er halvparten av den tiden det normalt tar å fullføre en toårig mastergrad. Vi anbefaler derfor at du vurderer om du vil være bedre tjent med å ta en mastergrad enn en bachelorgrad nummer to.
 

Vær også oppmerksom på at det er mulig å ta en ekstra bachelorfordypning uten å ta en ny bachelorgrad (se spørsmål Kan jeg ha mer enn én fordypning i graden min? over.

Kan jeg fortsette å studere etter at jeg har fullført graden min?

Dersom du har fullført og bestått en bachelorgrad eller en mastergrad ved NTNU, har du mulighet til å få en såkalt emnestudierett som gir deg adgang til å ta emner ved NTNU som ikke har adgangsbegrensning eller spesielle forkunnskaps- eller studierettskrav.

For å få en slik emnestudierett, må du registrere en søknad i NTNUs Søknadsweb innen 1. september (for å ta emner i høstsemesteret) eller innen 1. februar (for å ta emner i vårsemesteret). Du kan lese mer om emnestudierett og hvordan du søker om dette på https://www.ntnu.no/studier/opptak/fullfortgrad

Hvordan regner jeg ut snittet mitt?

Gjennomsnittskarakteren kan beregnes av snittet av tellende bokstavkarakterer i alle emner som inngår i graden din, forutsatt at du har fått bokstavkarakter i minst 75% av studiepoengene som inngår i graden, og at du har bestått emner ved NTNU på til sammen minst 120 studiepoeng. Resultater som du har oppnådd ved andre læresteder enn NTNU skal ikke regnes med i snittet, selv om resultatene inngår i graden din fra NTNU. Du kan regne ut gjennomsnittskarakteren din slik:

1. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

2. Tallekvivalenten multipliseres med emnets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de emner som inngår.

3. Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle emner.

4. Kvotienten regnes ut med én desimal.

5. Gjennomsnittskarakteren blir den bokstavkarakter som har heltallet i kvotienten som tall-ekvivalent, etter at vanlig forhøyningsregel er brukt.

Hvor lenge må jeg vente på vitnemålet mitt?

Det kan hende du må vente 2-3 måneder på å få tilsendt vitnemålet ditt etter at du har fullført en bachelorgrad eller mastergrad hos oss. Det skyldes at det tar tid å kvalitetssikre alle opplysningene som inngår i vitnemålet. Dersom du har behov for en bekreftelse på at du har fullført graden din mens du venter på å få tilsendt vitnemålet, kan du kontakte din studieveileder.

Mer informasjon om vitnemål og karakterutskrifter finner du på Innsida: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Vitnem%C3%A5l+og+karakterutskrift

Må jeg bestille vitnemål?

Du trenger ikke å bestille vitnemål. Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad, så snart utdanningsplanen din oppfyller kravet til graden. Du kan lese mer om vitnemål og karakterutskrifter på Innsida: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Vitnem%C3%A5l+og+karakterutskrift

Jeg har studert tidligere. Kan jeg bruke dette i graden min?

Dersom du har studert før, i Norge eller i utlandet, kan du søke om å få disse emnene innpasset i graden din. Legg merke til at emnene må være på universitetsnivå, gi nok studiepoeng og ha relevant faglig innhold dersom du vil ha faglig fritak fra emner som inngår i graden din. 

Søknadsskjema.