Studiestart

Therese og Ole på brua

Jeg kan ikke delta på velkomstmøtet/studiestart. Hva gjør jeg?

Vi oppfordrer alle våre studenter til å delta på velkomstmøtet ved studiestart, men det blir ikke tatt fravær på møtet. Dersom du ikke har anledning til å delta, møter du i stedet sammen med alle de andre studentene på første undervisningsdag.

Hvis du bare kan delta på noen av arrangementene ved studiestart, er du velkommen til å delta på alt du har anledning til å være med på, selv om du ikke kan møte på alle arrangement.

Du er selv ansvarlig for å oppdatere deg på informasjon som blir gitt på arrangementer der du ikke er til stede.

Hvor mye må jeg være på campus?

I utgangspunktet er det å studere ment å være en heltidsjobb. Dette betyr at det blir forventet at du jobber like mye med studiene som du ville ha gjort i en hvilken som helst annen jobb. De fleste emner har ikke obligatorisk oppmøte, men vi forventer at du deltar på undervisning og gruppetimer, og at du i tillegg studerer på egen hånd.

Dersom du følger såkalt normert (vanlig) studieprogresjon på studiet ditt, skal du avlegge 30 studiepoeng hvert semester. Hvor mye undervisning du da har vil variere, men du må regne med å ha om lag fire forelesninger (à 2 x45 minutter) og fire gruppetimer eller seminarer (à 1 eller 2 x 45 minutter) hver uke. Totalt utgjør det 10-12 timer undervisning ukentlig. Resten av arbeidstiden hver uke er egenstudier.

Vi regner derfor med at du som fulltidsstudent hos oss (30 studiepoeng per semester) studerer om lag 40 timer hver uke. Det betyr at du skal jobbe om lag 30 timer med studiefaget ditt (selvstudium, forberedelse og etterarbeid til undervisning) utenom de timene du tilbringer på forelesning og i seminarer/gruppearbeid.  1 studiepoeng tilsvarer mellom 25-30 effektive arbeidstimer.

Når det er sagt, så er det svært mange av våre studenter som kombinerer studier med å jobbe kveld og helg. Men det stiller krav til at du studerer strukturert og effektivt, og at du disponerer tiden din godt.

Er undervisningen obligatorisk?

Enkelte emner og studiefag har krav om obligatorisk oppmøte til undervisning for å få avlegge eksamen. Dersom et emne har obligatorisk oppmøte, finner du informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Selv i emner der undervisningen ikke er obligatorisk, bør du delta på forelesninger og seminarer og gruppetimer så ofte som mulig. Du kan ikke forvente at faglærer vil gjøre informasjon og oppgaver som blir presentert i undervisningen tilgjengelig på andre måter (for eksempel via Blackboard).

 

Hvor ofte bør jeg sjekke student-eposten min, Innsida og itslearning?

Du bør sjekke studenteposten din, Innsida og Blackboard flere ganger i uken, gjerne hver dag, gjennom hele semesteret. Dette er de kanalene faglærere, studieveiledere og andre ved NTNU vanligvis vil bruke for å formidle viktige beskjeder og informasjon. Du er pliktig til å holde deg oppdatert på informasjonen vi gir deg via våre nettsider, Innsida, Blackboard og student-eposten din.

Hvor finner jeg emnebeskrivelser?

Alle emnebeskrivelser kan søkes opp på emnekode eller -tittel på NTNUs emnesider: https://www.ntnu.no/studier/emnesok

Hvor finner jeg timeplanen min?

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen til emnet. Emnebeskrivelsen finner du ved å søke på emnekode eller -tittel på følgende nettside: https://www.ntnu.no/studier/emnesok

Du må selv sette sammen din egen timeplan for alle emner du skal ta i løpet av samme semester. Vær oppmerksom på at det kan bli gjort endringer i timeplanen på nettsidene helt fram til semesterstart, og du bør derfor sjekke timeplanen og Blackboard så nært opp til undervisningsstart hvert semester som mulig. Dersom det blir nødvendig å gjøre endringer i timeplanen for et emne i løpet av semesteret, vil disse endringene bli annonsert på emnesiden i den elektroniske læringsplattformen.

Det finnes en egen studentutviklet timeplangenerator ved NTNU, ntnu.1024. Merk at denne timeplangeneratoren ikke alltid er pålitelig for emner fra campus Dragvoll. Du bør derfor alltid forholde deg til informasjon på emnesiden i Blackboard eller på nett dersom denne timeplanen ikke stemmer overens med timeplangeneratoren.

Hvordan leser jeg timeplanen?

Timeplanen oppgir hvilke ukedager det foregår undervisning i et emne, tidspunkt for undervisningen, hvilke uker i løpet av et semester da det normalt er undervisning, og hvilket rom undervisningen foregår i på ulike dager. Ved å trykke på romangivelsen i timeplanen, får du opp en mer detaljert beskrivelse av rommet, hvilket utstyr som finnes i rommet og på hvilken campus (Dragvoll, Gløshaugen, og så videre) og hvilken del av campus rommet befinner seg i.

I tillegg kan du lese ut av timeplanen hvilken type undervisning som er planlagt på ulike tidspunkt:

Forelesning betyr vanligvis at alle studenter som tar emnet samles i en forelesningssal der faglærer presenterer sentrale tema og problemstillinger på pensum i emnet.

Seminar innebærer undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I seminarundervisningen gjennomgås ofte andre tema fra pensum enn de som blir behandlet i forelesning, eller tema fra forelesningen blir drøftet fra andre synsvinkler, eller i mer detalj. Det blir vanligvis forventet at du som student deltar mer aktivt på seminarer enn i forelesninger.

Gruppe/øving innebærer også undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I gruppetimer vektlegges ofte arbeid med øvingsoppgaver og praktisk arbeid med noe av stoffet som har blitt gjennomgått på forelesninger.

Det er vanlig at du må melde deg på seminarer eller gruppetimer, og mer informasjon om hvor og hvordan du skal melde deg på denne delen av undervisningen vil bli gitt av faglærer på forelesning, eller via Blackboard.

Dersom du ikke får annen beskjed fra faglærer på Blackboard, skal du i de fleste emner møte opp på alle forelesninger som blir gitt i emnet hver uke. Det betyr at dersom det står oppgitt mer enn et tidspunkt for forelesning i timeplanen, skal du møte på alle oppgitte tidspunkt.

Står det derimot oppgitt mer enn ett tidspunkt for seminar eller gruppetimer i timeplanen, kan du regne med at du skal velge ett av disse tidspunktene hver uke. Dersom du ikke mottar annen beskjed fra faglærer, kan du selv velge det seminaret eller den gruppetimen som passer best med din timeplan når du ser alle emnene dine i sammenheng.

Timeplanen inneholder også informasjon om hvem undervisningen er «planlagt for». Du trenger ikke å forholde deg til denne informasjonen når det gjelder emner i språk og litteratur.