Studiemiljø og studentmedvirkning

Studentenes tillitsvalgte er Katrine Hartmann Landaas, Anthony Xanthopoulos Domansky og Victor Okpe. De er studentenes stemme i instituttstyremøter og er med i det rådgivende organet Studentrådet ved HF. De tillitsvalgte tar i mot spørsmål fra medstudenter, tar initiativ til nødvendige møter og formidler eventuelle bekymringer eller forespørsler videre. Terskelen for kontakt mellom tillitsvalgte og instituttet skal være lav.

Les mer om tillitsvalgte på HF.

Kontorvakt Studentrådskontoret: fredager fra 14:10-15:00
Epostadresse: studentrad_hf-isl@org.ntnu.no

Linjeforeninger

Linjeforeningene ved ISL er med på å skape et sosialt og faglig fellesskap på instituttet. Foreningene drives av og for studenter:

Les mer om studiemiljø på de ulike studieprogrammenes nettsider.

Spørsmål og svar

Hvordan finner jeg de tillitsvalgte for mine emner?

I alle emner skal dere studenter velge tre tillitsvalgte som skal representere dere i referansegruppen for emnet. Navn og kontaktinfo til alle medlemmer i referansegruppen finner du på emnesiden i Blackboard. Dersom du ikke kan finne en oversikt over dine tillitsvalgte, ta kontakt med studieveileder ved instituttet.

Hvem er programtillitsvalgte?

Alle studieprogram har dessuten egne tillitsvalgte studenter, de programtillitsvalgte (PTV-ene). PTV-ene fungerer som et kontaktledd mellom studentene på studieprogrammet ditt og instituttet eller fakultetet som har ansvaret for programmet. PTV-ene deltar blant annet på møter i studieprogramråd, der kvaliteten på studieprogrammet blir evaluert på bakgrunn av blant annet referansegrupperapporter og emnerapporter, og der forslag til endringer av sammensetning og faglig innhold i et studieprogram drøftes. Du kan finne navn på dine PTV-er her.

Du kan også komme i kontakt med dine PTV-er gjennom de institutt-tillitsvalgte studentene.

Studentene på Institutt for språk og litteratur (ISL) har også studenter som skal representere alle program og studenter ved ISL ovenfor den faglige og administrative ledelsen på instituttet. De institutt-tillitsvalgte (ITV-ene) er studentenes stemme i instituttstyremøter og er med i det rådgivende organet Studentrådet ved HF.

Du kan finne ut hvem som er ITV-er ved ISL og lese mer om hva de jobber med her.

Hva gjør programrådet?

Studieprogramrådene har som hovedoppgave å sikre høy kvalitet i bachelor- og masterprogrammene, samt eventuelle årsstudium og andre emner som de har tilsyn med. Rådene har både en rådgivende funksjon og en tilsynsfunksjon. Det er involvert i for eksempel arbeidet med utvikling av nye emner (og eventuelt nye studieprogram og studieretninger) ved Institutt for språk og litteratur, og i arbeidet med forbedring av eksisterende emner og studieretninger. Programrådene blir også orientert om og vurderer emneevalueringer, referansegrupperapporter og periodiske evalueringer av studieprogram/studieretninger ved instituttet. Det sitter programtillitsvalgte studenter i alle instituttets programråd. Institutt for språk og litteratur har følgende studieprogramråd:

  • Engelsk
  • Fremmedspråk
  • Nordisk og allmenn litteraturvitenskap
  • Lektorutdanningen i språkfag
  • Logopedi og fonetikk
     

Hva er en referansegruppe?

Alle emner ved Institutt for språk og litteratur skal ha en referansegruppe. I referansegruppen sitter de tillitsvalgte for emnet. Referansegruppen har møter med faglærer (emneansvarlig) i emnet tre ganger i løpet av hvert semester, og er den mest effektive måten dere som studenter kan få sagt ifra dersom emner føles lite relevante, er dårlig gjennomført, har for stor arbeidsmengde eller har andre utfordringer. Det er også stedet en kan gi tilbakemelding om hva som fungerer godt og hvorfor.

Du kan lese mer om referansegrupper på en egen side utviklet av tillitsvalgte studenter.

 

Jeg er misfornøyd med undervisningen. Hva gjør jeg?

Hvis du er misfornøyd med undervisningen i et emne, bør du ta kontakt med medlemmene i referansegruppen for emnet dette gjelder. Referansegruppen gir tilbakemeldinger til faglærer.

Dersom du er misfornøyd med undervisningen i flere emner som tilhører det samme programmet, kan du også kontakte de programtillitsvalgte.

Du er også velkommen til å komme og snakke med en studieveileder ved instituttet dersom du er misfornøyd. Studieveilederne har taushetsplikt.

Hva er en linjeforening?

En linjeforening er en sosial og faglig samling som er åpen for alle studenter fra det studieprogrammet linjeforeningen er knyttet til. Mange studieprogram har egne linjeforeninger, men noen linjeforeninger er felles for flere studieprogram. Linjeforeningene arbeider for å skape et sosialt og faglig fellesskap innenfor studieprogrammet og drives på frivillig basis av studentene selv.