Faggruppe for språk og kommunikasjon

Faggruppe for språk og kommunikasjon

Eksperiment i språklab

Instituttet har et sterkt og bredt forskningsmiljø innenfor språk og kommunikasjon. Forskningen dekker mange områder som setningsstruktur (syntaks), ordstruktur (morfologi), lyder og lydstruktur (fonetikk og fonologi), betydning og mening (semantikk og pragmatikk), språk som sosialt system (sosiolingvistikk og oversettelse), dialekter, språkutvikling, andrespråksinnlæring samt språkvansker og språkskader.

Videre forskes det på bruk av digitale verktøy i språkforskningen, blanding av ulike språk, sammenligning av språklige strukturer og praksiser på tvers av språk, og bruk av moderne eksperimentelle metoder til å utforske språk samt på tegnspråk og ulike aspekter ved tegnspråktolking. Forskningen dreier seg i hovedsak om følgende indoeuropeiske språk:

Innenfor kommunikasjonsfeltet forskes det blant annet på tverrfaglig kommunikasjon og teamkommunikasjon, tekstkvalitet og tekstproduksjon og ekspert/lekmann kommunikasjon i en rekke profesjonelle og institusjonelle sammenhenger i offentlig forvaltning og det private næringsliv. Hovedforskningsområder er profesjonell og institusjonell kommunikasjon, tegnspråktolking og skriveopplæring og akademisk skriving. Instituttet huser SEKOM - Senter for faglig kommunikasjon