Forskning innenfor nordisk språk

Forskning innenfor nordisk språk

språkforskning på barn

Innenfor seksjonen nordisk språk drives det ulike typer forskningsvirksomhet.

Eldre språk

Forskinga innanfor eldre språk er særleg konsentrert om språklege endringar i seinmellomalderen (mellomnorsk) og runologi. Det blir òg arbeidd med andre emne i norrøn filologi og faghistorie.

Grammatikk

Forskingsaktiviteten i grammatikk konsentrerer seg om grammatikkteori og komparativ syntaks. Empirisk arbeider vi primært med moderne norsk, samt norsk og nordisk dialektsyntaks, men også t.d. med norrønt og amerikanorsk. Svært ofte er perspektivet norsk samanlikna med andre språk, og vi arbeider mykje med grammatisk språkkontakt og språkblanding, samt andrespråksgrammatikk. Internasjonalt har vi samarbeid med kolleger i Europa og USA, men også India og Kina. Sentralt i den teoretiske forskinga står grensesnittet mellom syntaks og semantikk, og mellom syntaks og leksikon. Tema som vi arbeider med, er t.d. kasus, predikasjon, tempus, modalitet, finittkategorien, og generell setningsstruktur og nominalfrasestruktur.

Pragmatikk

Forskning innenfor pragmatikk omhandler og bygger på de prinsippene som legger føringer på implisitt kommunikasjon. Hos oss har vi spesielt fokus på sammenhengen mellom generelle pragmatiske prinsipper ordenes iboende betydning, særlig ikke-sannhetsfunksjonell semantikk. Vi forsker blant annet på intonologi, refererende uttrykk og pragmatiske partikler.

Dialektologi og sosiolingvistikk

Forskning innen dialektologi og sosiolingvistikk tar for seg talemålsvariasjon og språklige ideologier i det norske språksamfunnet – med særlig vekt på følgende temaer:

  • dialektbruk og dialektutvikling
  • forholdet majoritetsspråk – gamle og nye minoritetsspråk
  • forholdet norsk – engelsk
  • faghistorie og vitenskapsteori

Norsk som andrespråk

Innenfor fagområdet norsk som andrespråk forskes det spesielt på tilegning av syntaktisk struktur samt uttale- og lytteferdigheter (CALST, L1–L2Map). Også i seksjonen norsk for utlendinger foregår det også mye FoU-arbeid innen fagområdet (NoW, LearNoW, NoWiN). Tema vi arbeider med innen forskning på tilegning av syntaktisk struktur er for eksempel anaforbinding, finittkategorien, objekt- og subjektskift, språkblanding, alder og språktilegning og tredjespråkstilegning.