Profesjonell og institusjonell kommunikasjon

Kommunikasjon

Forskningen innenfor profesjonell og institusjonell kommunikasjon har en tverrfaglig, problembasert innfallsvinkel til studiet av muntlige og skriftlige kommunikative praksiser. Vi arbeider med autentisk materiale, og samarbeid mellom forsker og profesjonsutøver er en integrert del av forskningsmetodikken.

I dagens arbeidsliv er språk og kommunikasjon bærebjelken i den virksomheten som utøves. Bedrifter og organisasjoner kommuniserer internt og eksternt, og medarbeidere kommuniserer med hverandre og med kunder/medborgere/pasienter/brukere. Dette gjelder overalt: i politi og rettsvesen, i helsevesenet og kommunale og statlige forvaltninger, i utdanningssystemet og i private bedrifter.

Profesjonsutøveren, (læreren, legen, saksbehandleren, avhørslederen, asylintervjueren, lederen, logopeden osv.) har ansvar for å ivareta institusjonens mål i kommunikasjonen. Av og til kan institusjonens og profesjonsutøverens mål komme i konflikt og skape kommunikative dilemmaer i den enkeltes møte med brukeren. Noen utvalgte forskningsprosjekter:

  • Decision making in multiprofessional team interactions
  • Kommunikasjonen i politiavhør
  • Rehabiliteringssamtaler: HMS-utfordringer i et kommunikasjonsperspektiv
  • Fortellinger om helse, miljø og sikkerhet. Utvikling og evaluering av en organisatorisk infrastruktur for læring og deling av kunnskap knyttet til HMS
  • Profesjonsutøvelse og barns deltakelse: kommunikasjon mellom profesjonsutøvere og enslige mindreårige asylsøkere på omsorgssenter
  • Snakk om kjønn og etnisitet: analyse av samtaler i arbeidslivet
  • Prosjekter relatert til Helsekommunikasjon