Eksamen

Hvordan kan jeg søke om tilrettelegging på eksamen?

Les mer om tilrettelegging på eksamen på Innsida

Hvordan finner jeg ut om jeg er godkjent til eksamen?

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. I tillegg må du ha registrert vurderingsmelding for inneværende semester. Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter kan være gyldig i en begrenset periode (f.eks. bare 2 semester). Informasjon om dette står oppført i emnebeskrivelsen. Ta kontakt med studieveileder studieveiledning-isl@hf.ntnu.no dersom du er usikker på om du er godkjent til eksamen.

Jeg fikk ikke levert obligatorisk aktivitet. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med emneansvarlig for eventuelle spørsmål dersom du ikke fikk levert obligatorisk aktivitet innen fristen.

Jeg fikk ikke godkjent obligatorisk aktivitet. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke får obligatorisk aktivitet godkjent i et emne, får du ikke ta eksamen i emnet inneværende semester. Du kan imidlertid registrere ny undervisnings- og vurderingsmelding i emnet neste gang det blir undervist.

Hvor finner jeg informasjon om tid og sted for eksamen?

Tid og sted for eksamen finner du i Studentweb eller på emnets nettside. Romplassering på skriftlige eksamener blir oppgitt tre dager før eksamen. Er det oppgitt flere rom, finner du ditt rom i StudentWeb.

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk før/under en eksamen?

Kan du ikke møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, må du sende søknad om å få fraværet godkjent som gyldig forfall. Informasjon om frister og andre opplysninger finner du på https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Syk+p%C3%A5+eksamen  

Blir du syk under eksamen: Gi beskjed til inspektør i eksamenslokalet eller til eksaminator/intern sensor ved muntlig eksamen. Du må oppsøke lege straks og levere legeattest til Studieavdelingen senest innen en uke.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke møtte til eksamen?

Dersom du ikke møtte til eksamen, kan du registrere ny undervisnings- og vurderingsmelding i emnet neste gang emnet blir undervist. Hvis du har fått godkjent obligatorisk aktivitet, og denne fremdeles er gyldig, kan du melde deg til eksamen neste semester, uavhengig av når emnet blir undervist. Ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-isl@hf.ntnu.no dersom du er usikker på om din obligatoriske aktivitet er gyldig.

Du har ikke anledning til å ta eksamen i samme emne mer enn tre ganger. Dersom du ikke møter ved eksamen, telles dette allikevel som et forsøk på å ta eksamen.

Hva gjør jeg dersom jeg strøk til eksamen?

Dersom du strøk til eksamen, kan du registrere ny undervisnings- og vurderingsmelding i emnet neste gang emnet blir undervist. Dersom din obligatoriske aktivitet fremdeles er gyldig, kan du melde deg til eksamen neste semester, uavhengig av undervisningstermin. Ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-isl@hf.ntnu.no dersom du er usikker på om din obligatoriske aktivitet er gyldig.

Du har ikke anledning til å ta eksamen i samme emne mer enn tre ganger.

Kan jeg ta opp igjen eksamen?

Dersom du ikke møtte, strøk på eksamen, eller vil forbedre karakteren, kan du undervisnings- og vurderingsmelde deg på nytt i emnet neste gang emnet blir undervist. Hvis du har fått godkjent obligatorisk aktivitet, og denne fremdeles er gyldig, kan du melde deg til eksamen neste semester, uavhengig av undervisningstermin. Ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-isl@hf.ntnu.no dersom du er usikker på om din obligatoriske aktivitet er gyldig.

Du har ikke anledning til å ta eksamen i samme emne mer enn tre ganger.

Må jeg ta opp igjen obligatorisk aktivitet hvis jeg må ta opp eksamen?

I mange emner er de obligatoriske aktivitetene bare gyldige i et begrenset antall semester. Du må ha gyldig obligatorisk aktivitet for å ta opp eksamen. Ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-isl@hf.ntnu.no dersom du er usikker på om din obligatoriske aktivitet er gyldig.

 

Hvor finner jeg tidligere eksamensoppgaver?

Fusk på eksamen

Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet vil bli annullert. Les mer om eksempler på juks og konsekvenser av juks på eksamen.

Kan jeg ta opp igjen bacheloroppgaven? Kan jeg i så fall velge et helt annet tema?

Dersom du har fått bestått karakter på bacheloroppgaven din, kan du skrive en ny bacheloroppgave for å forbedre karakteren din. Du må imidlertid skrive en helt ny oppgave med ny problemstilling eller en ny innfallsvinkel, og oppgavens tema må være innenfor det samme fagområdet som første gang du skrev bacheloroppgave.

Dersom du ikke fikk bestått karakter på bacheloroppgaven din, kan du selvsagt også skrive en ny oppgave. Du har ikke anledning til å levere en forbedret versjon av oppgaven du skrev første gang, men må velge en ny problemstilling for oppgaven.

Timeplan

Hvor finner jeg timeplanen min?

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen til emnet. Emnebeskrivelsen finner du ved å søke på emnekode eller -tittel på følgende nettside: https://www.ntnu.no/studier/emnesok

Du må selv sette sammen din egen timeplan for alle emner du skal ta i løpet av samme semester. Vær oppmerksom på at det kan bli gjort endringer i timeplanen på nettsidene helt fram til semesterstart, og du bør derfor sjekke timeplanen og Blackboard så nært opp til undervisningsstart hvert semester som mulig. Dersom det blir nødvendig å gjøre endringer i timeplanen for et emne i løpet av semesteret, vil disse endringene bli annonsert på emnesiden i den elektroniske læringsplattformen.

Om timeplan på Innsida

Hvordan leser jeg timeplanen?

Timeplanen oppgir hvilke ukedager det foregår undervisning i et emne, tidspunkt for undervisningen, hvilke uker i løpet av et semester da det normalt er undervisning, og hvilket rom undervisningen foregår i på ulike dager. Ved å trykke på romangivelsen i timeplanen, får du opp en mer detaljert beskrivelse av rommet, hvilket utstyr som finnes i rommet og på hvilken campus (Dragvoll, Gløshaugen osv.) og hvilken del av campus rommet befinner seg i.

I tillegg kan du lese ut av timeplanen hvilken type undervisning som er planlagt på ulike tidspunkt:

Forelesning betyr vanligvis at alle studenter som tar emnet samles i en forelesningssal der faglærer presenterer sentrale tema og problemstillinger på pensum i emnet.

Seminar innebærer undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I seminarundervisningen gjennomgås ofte andre tema fra pensum enn de som blir behandlet i forelesning, eller tema fra forelesningen blir drøftet fra andre synsvinkler, eller i mer detalj. Det blir vanligvis forventet at du som student deltar mer aktivt på seminarer enn i forelesninger.

Gruppe/øving innebærer også undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I gruppetimer vektlegges ofte arbeid med øvingsoppgaver og praktisk arbeid med noe av stoffet som har blitt gjennomgått på forelesninger.

Det er vanlig at du må melde deg på seminarer eller gruppetimer, og mer informasjon om hvor og hvordan du skal melde deg på denne delen av undervisningen vil bli gitt av faglærer på forelesning, eller via Blackboard.

Dersom du ikke får annen beskjed fra faglærer på Blackboard, skal du i de fleste emner møte opp på alle forelesninger som blir gitt i emnet hver uke. Det betyr at dersom det står oppgitt mer enn et tidspunkt for forelesning i timeplanen, skal du møte på alle oppgitte tidspunkt.

Står det derimot oppgitt mer enn ett tidspunkt for seminar eller gruppetimer i timeplanen, kan du regne med at du skal velge ett av disse tidspunktene hver uke. Dersom du ikke mottar annen beskjed fra faglærer, kan du selv velge det seminaret eller den gruppetimen som passer best med din timeplan når du ser alle emnene dine i sammenheng.

Timeplanen inneholder også informasjon om hvem undervisningen er «planlagt for». Du trenger ikke å forholde deg til denne informasjonen når det gjelder emner i språk og litteratur.

Hva gjør jeg dersom forelesningene mine kolliderer?

Instituttet garanterer kollisjonsfrihet for emner som inngår i samme semester i studieplanen din, men vi garanterer ikke kollisjonsfrihet for emner som ikke ligger planlagt i samme semester. Det er ikke mulig å flytte undervisning i emner som kolliderer dersom de ikke er planlagt i samme semester i studieplanen for ditt fag. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Pensum

Hvor finner jeg pensumlister?