Avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekter

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000 var et nasjonalt samarbeidsprosjekt (med deltakere fra universitetene i Trondheim, Oslo, Bergen og Agder samt Nasjonalbiblioteket) som hadde som mål å presentere en teoretisk og empirisk oppdatert analyse av litteraturkritikkens normer, format og funksjonssammenhenger slik disse har gjort seg gjeldende fra det moderne gjennombrudds litterære offentlighet fram mot vår tids flermediale kultur. Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd (FRIHUM) for perioden 2009-2015.

Bokanmelderiet utgjør en viktig kontaktflate mellom den litterære praksis, mediefeltet, akademia og andre kulturfelt; fenomenet er derfor et velegnet undersøkelsesområde for avlesning av dominansforhold mellom ulike kulturelle diskurser slik de varierer over tid. Bokanmelderiet og andre former for litteraturkritikk ble analysert ut fra fire delvis kryssende perspektiver:

  • normativt med henblikk på verdisetting og endring/stabilitet i kvalitetskriterier,
  • retorisk med henblikk på diskursive utvekslinger og kritikkens former og sjangersærtrekk,
  • mediehistorisk med henblikk på kritikkens endrede medieteknologiske
    forutsetninger, og
  • institusjonelt med henblikk på maktrelasjoner og den kritiske praksis' rolle i et større kulturelt felt. Dette omfatter også en historiografisk refleksjon over forholdet mellom den dagsaktuelle kritikken og litteraturfagets langsiktige kunnskaps- og teoriutvikling.

Norsk litteraturkritikks historie på Facebook

Kritikkdatabase


Transkulturell estetikk

Transkulturell estetikk var et forskningsprosjekt ved tidligere Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (nå ISL). Det ble finansiert av Norges forskningsråd og ble avsluttet høsten 2013. Prosjektet besto av en prosjektgruppe på fire, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og et globalt transvitenskapelig og tverrfaglig nettverk.

Prosjektets hovedmål var å belyse samtidslitteraturens dialog med sentrale aspekter ved dagens mediekultur og utvikle analytiske redskaper som vil gjøre oss bedre i stand til å forstå og beskrive de estetiske normene, verdiene og posisjonene som denne litteraturen gir uttrykk for.

Prosjektets delmål
1) å utvikle kunnskap og kompetanse innenfor nordisk litteraturvitenskap om mediekulturens uttrykksformer, estetiske verdier og posisjoner.
2) å undersøke hvordan grenseoverskridende forhold i det litterære feltet bidrar til endring i det kreative uttrykket gjennom analyser av litterære tekster hvor mediekulturens innpregning forekommer i form av hybridisering, sjangerblanding og/eller intermedialitet og multimodalitet.

Literature in Contemporary Media Culture (redigert av Sarah J. Paulson og Anders Skare Malvik)