Relasjonell velferd og livskvalitet

Forskningsgruppe

Relasjonell velferd og livskvalitet

Forskningsgruppens formål er å fremme livskvalitet for all og støtte mennesker til å leve verdige liv, som de har grunn å sette pris på i inkluderende fellesskaper, på tvers av generasjoner og sosial bakgrunn. Gjennom innovasjons- og forskningsarbeid vil innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører, gå sammen om å bærekraftige velferdsløsninger basert i sosial retterferdighet og støttende relasjoner.


Om oss

Forskningsgruppe

Wordcloud relation welfare. Illustration

Relasjonell velferd er et begrep og en tilnærming til velferdsutvikling som ble utarbeidet av den britiske sosiale innovatøren Hillary Cottam (2011, 2018). Forskningsgruppens definisjon av relasjonell velferd er inspirert av hennes arbeid, Larry Davidsons og Alain Topors arbeid om recovery, menneskerettigheter, medborgerskap og levekår, rammeverket til Sen og Nussbaum om kapabiliteter, WHOs tilnærming til helsefremmende arbeid og Taos Institute sitt arbeider om fellesskapende praksiser:

«Relasjonell velferd er en menneskesentrert, samarbeids- og deltakerbasert tilnærming som er dypt fundert i menneskerettigheter, sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling av samfunnet. Relasjonell velferd innebærer at velferd er en verdi som mennesker skaper sammen, der deres relasjoner og livsbetingelser settes i sentrum for velferdsutviklingen. Offentlig sektors fremste oppdrag blir å bygge «fellesskapsverdier» gjennom å understøtte betingelser for at alle mennesker kan blomstre og leve et liv de setter pris på gjennom hele livet. Hensikten er å styrke personers, relasjoners og lokalsamfunnets ressurser til å skape gode livsløp og verdige hverdagsliv, nå og i fremtiden.» (Ness & Heimburg, 2020, s. 36)

Det å skape livskvalitet for alle handler grunnleggende sett om menneskerettigheter og sosial rettferdighet, og hvordan velferdsløsninger kan gjøres mer bærekraftige. Kjernen i relasjonell velferd med livskvalitet som mål, er kapasitetsbygging i mennesker, mellom mennesker, i lokalsamfunn ved å bringe offentlige, private og/eller aktører i sivilsamfunnet til å samarbeide om å skape offentlig velferd gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre. Forskningslitteraturen beskriver samskaping- og relasjonelle velferdsløsninger som en styring- og praksisform som kan redde et offentlig velferdssystem under press, i møte med knappe ressurser og stadig mer komplekse samfunnsutfordringer. Disse perspektivene handler om å flytte fokuset fra å se på bærekraft og velferd som bare offentlige organisasjoners oppdrag, atskilt mellom sektorer og profesjoner, til å se på det som et felles oppdrag på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører i samfunnet som helhet.

Offentlig sektor trenger å bygge kapasitet for å systematisk kunne prøve, teste, feile, lykkes, lære og å dele praksiser og kunnskap om relasjonelle velferdsløsninger og samskaping. Dette innebærer også hvordan en slik utvikling kan ledes. På svært få år har samskaping og relasjonell velferd gått fra å være ukjente begreper til å bli utbredt som styringsord, både i Norge og internasjonalt. Til tross for denne optimismen henger kunnskapsutviklingen på feltet langt bak. Det er et stort behov for teoriutvikling og empirisk utforsking av samskaping og relasjonell velferd. Dette er utgangspunktet for forskningsgruppen Relasjonell velferd og livskvalitet.

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter:

 • Preventing an Opioid Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT). Coordinator: University of Oslo – SERAF; funded by Norwegian Research Council 2021-2024.
 • Future Lab: Empowering children and young people through research and giving them a voice (Erasmus+ ENHANCE-project)
 • PUBLIC VALUE: PUshing the Boundaries of Leadership In Co-creating VALUE together with citizens and stakeholders
 • Feeling valued, and adding value: Mattering in co-creating Well-being Communities
 • WELCOME: WELlbeing COMmunities in Europe: Experimenting with deliberative and participatory democratic processes towards wellbeing for all
 • Recovery og recovery-orienterte tjenester og praksiser innen psykisk helse og rus
 • Public Conversations Project
 • Tverrfaglig samarbeid for oppfølging i grunnopplæringen til barn og unge som får bistand fra barnevernet (PhD-prosjekt i samarbeid med forskningsgruppen COIN)
 • Relasjonell kapasitet
 • Styrkebasert lokalsamfunnsutvikling
 • Demokratisk innovasjon
 • Nærmiljøråd
 • Folkehelse og styrkebaserte læringsfellesskaper
 • Tenk Ut – dialogiske refleksjonsgrupper i fengsler
 • Aksjonsforskning som forandrer liv og lokalsamfunn (bok-antologi)
 • Det trengs en hel landsby: Samskaping av sosial inkludering blant familier med barn i barnehage (PhD prosjekt ved Nord universitet og Levanger kommune)
 • Lokalt folkehelsearbeid: Fra forebygging til samfunnsbygging (bok-antologi).

Special issues

 1. Special Issue "Promoting Well-Being, Health Equity, and Citizenship through Inclusive Democratic Innovation" i International Journal of Environmental Research and Public Health
 2. Special Issue "Promoting Recovery, Citizenship and Well-being in Substance Use Issues and Mental Health among Young Adults" i International Journal of Environmental Research and Public Health
 3. Temanummer: «Samskabelse: perspektiver, praksisformer og kontekster.» Akademisk kvarterLast ned utlysning (på dansk) 
 4. Special Issue: Psychology for the Common Good: The Interdependence of Citizenship, Justice, and Well-being across the Globe. Frontiers in Psychology  

Samarbeidspartnere

 

Twitter relasjonell velferd