Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft (WellFare)

Forskningssenter

Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft (WellFare)


Om WellFare

Jenter holder hverandre i hånda mens de løper bort fra fotografen. Foto
Foto: Josue Michel/Unsplash

Utvikler samfunn som fremmer sosial bærekraft og livskvalitet for alle


Om Wellfare

Om Wellfare

WellFare er et nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft ved NTNU. WellFare bringer sammen forskere, praktikere, studenter og andre relevante aktører fra et bredt spekter av fag og sektorer for å lede frem transdisiplinær og nyskapende forskning. WellFare jobber for å utvikle samfunn og velferdssystemer i en mer rettferdig, helsefremmende og sosialt bærekraftig retning.

Målsettinger og aktiviteter

Senterets målsettinger og aktiviteter fokuserer på fire fokusområder som henger sammen med hverandre:

God og rettferdig utvikling gjennom hele livsløpet: WellFare vektlegger sosial rettferdighet, og FNs universelle verdi om å «ikke etterlate noen» i samfunnsutviklingen. Vi fokuserer på hvordan pågående transformasjoner av de nordiske velferdsstatene kan fremme medborgerskap, demokratisk styring og kollektiv handling i hele samfunnet. Vi er også opptatt av hvordan den nordiske velferdsmodellen både kan inspirere og bli inspirert av lovende praksiser i andre land og kontekster. Målet med WellFare er å fremme helse og livskvalitet for alle som en sentral fellesskapsverdi for folk og samfunn, og som et felles oppdrag for både nåværende og fremtidige generasjoner. WellFare utforsker dermed samskaping som tilnærming til å fremme helse og livskvalitet gjennom livsløpet, og for å fremme sosialt rettferdig samfunnsutvikling takle ulikheter i prosesser og resultater.

Transformasjon av samfunn og økonomiske system: WellFare fokuserer på å transformere samfunnsplanlegging og økonomisystemer i retning av livskvalitet for alle som et felles samfunnsmål. Vi legger spesielt vekt på deltakelse, medborgerskap og et mellommenneskelig og relasjonelt ansvar for å «ikke etterlate noen» på ulike samfunnsnivå; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Med andre ord er vi opptatt til å bidra til løftet om sosial inkludering og menneskerettigheter som danner grunnlaget for  FNs 17 bærekraftsmål.

Menneskesentrert- og stedsbasert endring: WellFare er spesielt fokusert på hverdagslivets innvirkning på menneskers livskvalitet, og er opptatt av en deltakende og stedsbasert tilnærming til transformativ samfunnsendring. Vi er derfor opptatt hvilken innvirkning lokalsamfunnet og hverdagslivets arenaer og omgivelser (f.eks. lek, læring, arbeid, handel, fritid, nabolag, digitale møteplasser) har på livskvalitet og samfunnsdeltakelse, og hvordan slike steder pårvirker og påvirkes av velferdstjenester og andre demokratiske institusjoner.

Radikale og ansvarlige velferdsinnovasjoner: WellFare fokuserer på innovative velferdsløsninger. Vi bringer sammen forskere og studenter for å utvikle banebrytende forskning gjennom å eksperimentere med nye praksiser for å styrke livskvaliitet og sosial bærekraft, og samskape kunnskap og løsninger gjennom samarbeid med innbyggere, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, bedrifter, praktikere og andre forskere.

 

 

 

Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

Hva er status for Norges arbeid med å redusere sosial ulikhet i helse, og hvordan kan vi jobbe videre med denne utfordringen? 

Professor Sir Michael Marmot og hans team ved The UCL Institute of Health Equity har i samarbeid med forskningssenteret WellFare ved NTNU gjennomgått politikken i Norge når det gjelder sosial ulikhet i helse. Videre har de kommet med anbefalinger og lovende praksiser for å utjevne helseforskjellene, både for nasjonalt og kommunalt nivå.

Rapporten var en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet som del av grunnlaget for regjeringens kommende folkehelsemelding. Rapporten ble lansert og overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på et lanseringsseminar på NTNU Campus i Trondheim 10. mars, der innsatser også ble diskutert og eksempler på tiltak vist frem. Seminaret ble arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og NTNU. Det kunne følges både fysisk og digital. Mer enn 900 var påmeldt. 

Rapid review of inequalities in health and wellbeing in Norway kan lastes ned her.

Presentasjonen, vist av Sir Michael Marmot 10. mars, kan lastes ned her (pdf).

Øvrige presentasjoner fra dette lanseringsseminaret:
Trondheim kommune - Innbyggernes modell
Kristiansand kommune - Nye mønstre: Trygg oppvekst
Reynd - Bank 2: Banken som forebyggende aktør?

Program

Peter Goldblatt - “Inequalities in health and wellbeing and their social determinants: some international comparisons and recommended actions”

 

Recording of the guest lecture, and the presentation.

We are living in turbulent times, with urgent need to address social inequities in health and wellbeing that are even worsened in the aftermath of COVID 19, geopolitical instability and the cost-of-living crisis. More than ever, students and faculty staff need to become aware of the drivers of inequity and the solution space to tackle it to promote social sustainability.   

NTNU WellFare, CHAIN and Center for Health Promotion Research are honored to offer a guest lecture with professor Professor Peter Goldblatt on the topic 'Inequalities in health and wellbeing and their social determinants: some international comparisons and recommended actions.'

Professor Goldblatt is a world leading researcher on health equity and a Senior Advisor at Institute of health equity, University College London. He has contributed to inspire our centers and NTNU faculty members with his groundbreaking contributions together with the UCL Marmot team at the UCL Institute of Health Equity. 

Goldblatt is one of the key authors of the report “Rapid review of inequalities in health and wellbeing in Norway since 2014”. The report will be launched and handed over to Ingvild Kjerkol, Minister of health and care, on a seminar in Trondheim 10th of March. 

Read more about professor Goldblatt and his work.

 

Hva slags verdier har ledere i offentlig sektor og folkevalgte politikere et ansvar for? Hva slags styring og ledelse trengs, og hvordan kan administrative og politiske ledere spille bedre på lag?

 

Modell av tre måter å organisere kommune på. Illustrasjon.

 

Forskning, samarbeid og inspirasjon

Forskning, samarbeid og inspirasjon

Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling er et vitenskapelig tverrfaglig, transdisiplinært tidsskrift som fokuserer på sosiale forhold og velferdsløsninger.

Lokalt

Eksempel fra nabolag:

 • Fra oppgang til oppgang i Århus kommune, der et tverrfaglig team går sammen om å understøtte livskvalitet og samfunnsdeltakelse blant noen av bydelen mest levekårsutsatte familier 

Eksempel fra kommune:

 • Trondheim kommune har i sin oppvekststrategi «Stein-saks-papir» vektlagt sterke barnefellesskap og generasjonsfellesskap som en grunnmur for samfunnsutviklingen. Strategien er samskapt med innbyggere og lokalsamfunn, der også frivillige og private aktører har forpliktet seg til å bidra gjennom en felles erkjennelse av at fellesskap er fellesskapt. 
   
 • Wigan i Storbritannia har utviklet kommunen og deres strategiske planer for samfunnsutviklingen som en samfunnskontrakt mellom kommunen, aktører i lokalsamfunnet og innbyggerne, der de beskriver de ulike partenes ansvar og vilje til samarbeid i «the Wigan Deal».

Erfaringer fra Wigan Deal.

Nasjonalt

 • New Zealand har utviklet verdens første «livskvalitetsbudsjett» med fokus på menneskerettigheter og bærekraft, og er en toneangivende nasjon i det internasjonale samarbeidet om utvikling av ‘well-being governments’.

Internasjonalt

 • Nettverket av «Wellbeing Government» (WeGo) er et internasjonalt samarbeid på tvers av landegrenser mellom land som forplikter seg til å samarbeide, dele eksempler og bygge kapasitet for å fremme livskvalitet, bærekraft og sosial rettferdighet som sitt øverste samfunnsmål. 

Logo WellFare

Logoen til Forskningssenteret WellFare. Illustrasjon.

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg

Leder

Medlemmer

 • Larry Davidson, Professor, Yale University, USA
 • Heikki Hiilamo, Professor, Finnish Institute for Health and Welfare
 • Peter Goldblatt, Professor, Institute of Health Equity, University College London
 • Dora Gudmundsdottir, doktor, Director of Public Health at the Directorate of Health in Iceland
 • Christine Brown, professor og head WHO European Office for Investment for Health and Development
 • Sheila McNamee, professor University of New Hampshire, USA
 • Arthur Grimes, professor Victoria University of Wellington, New Zealand
 • Svend Brinkmann, professor, Aalborg University, Denmark
 • Louise Bringselius, dosent og forsker, Lund Universitet, Sverige

Forskningsnettverk

Livskvalitet og sosial bærekraft

Twitter