Livsmestring og helse i skole, arbeidsliv og fritid - WIN

Forskningsgruppe

Livsmestring og helse i skole, arbeidsliv og fritid - WIN

Livsmestring er et sentralt begrep i vår samtid og aktualiseres ytterligere med Covid-19 pandemien som rammer verden globalt. Å mestre eget liv er viktig for mennesker i alle aldersgrupper og livsmestring blir derfor sentralt gjennom hele livsløpet. Livsmestring er nært knyttet til psykisk helse og velvære. Psykisk helse angår enkeltindivider og har samtidig en kollektiv betydning. 


Bilde

Gutt står på en fot på toppen av en varde. Bilde.
Foto: Anne Torhild Klomsten

Om oss

I lys av en optimistisk forståelse av psykisk helsebegrepet er vi i WIN opptatt av å forstå hvordan ulike arenaer hvor barn, unge og voksne oppholder seg kan legge til rette for omgivelser der deltakerne kan utvikle sine iboende potensial, oppleve trygghet, tilhørighet og ta del i og bidra til fellesskapet. Den optimistiske helseforståelsen er nært knyttet til en salutogen tilnærming (Antonovsky, 1987, 2012) hvor fokus ligger på det som bringer helse til tross for stressende livsbetingelser. 

Det tematiske fokuset i forskergruppen WIN er å studere livsmestring (wellbeing) knyttet til læringsprosesser og motivasjon i skole, i arbeidsliv og i fritid. Et sentralt mål er også at vi sammen kan utvikle forståelse for hvordan skole, organisasjoner og fritidsinstitusjoner kan bidra til å utdanne- og danne borgere som mestrer eget liv, og som kan bidra aktivt i sine omgivelser slik at andre også kan mestre eget liv. Dette er kunnskap vi søker å nå gjennom problemstillinger på et individuelt plan så vel som på et kollektivt nivå. 


Publikasjoner

Publikasjoner

Fikse, C. (2020). Relasjonell kapasitetsbygging for samskaping. I A. Myskja & C. Fikse (red.), Perspektiver på livsmestring i skolen (s. 65-94). Cappelen Damm akademisk.  

Klomsten, A.T. (2014). Psykisk helse – inn på timeplanen! Bedre skole, 1, 10-14.

Klomsten, A.T. (2018). Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. I V. Frantzen & D. Schofield (red.), Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur (s. 283–301). Bergen: Fagbokforlaget. 

Klomsten, A.T., & Stenseng, F. (2019). Behovet for å lære om egne følelser. Bedre skole, 1, 31, 55-61. 

Klomsten, A.T., & Uthus, M. (2020). En sakte forvandling. En kvalitativ studie av elevers erfaringer med å lære om psykisk helse i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14, 2, 122–139. 

Klomsten, A.T. (2020). Tiden er moden, livsmestring skal inn på timeplanen! I A. Myskja & C. Fikse (red). Perspektiver på livsmestring i skolen (s. 195–216). Cappelen Damm akademisk.  

Klomsten, A.T. (2018). Psykisk helse som eget fag i skolen. I M. Uthus (red), Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv (s. 255–285). 

Moen, T. (2020). Gode lærer-elev-relasjoner: En tilnærming til temaet livsmestring i skolen? I I A. Myskja & C. Fikse (red). Perspektiver på livsmestring i skolen (s. 49–64). Cappelen Damm akademisk.

Skaalvik, C. & Uthus, M. (red.) (2020). Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget

Uthus, M. (2020). Folkehelse og livsmestring i skolen. Hva sier elever om erfaringer med å bestemme selv i læringsaktiviteter? En kvalitativ intervjustudie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6, 191–206.

Uthus, M. (2020). Prestasjonspresset – et individuelt eller kollektivt ansvar? I A. Myskja & C. Fikse (red.) Perspektiver på livsmestring i skolen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. 

Uthus, M. (red.) (2017) Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-49389-6.

Uthus, M., & Øksnes, M. (2020). Leder: Folkehelse og livsmestring i skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6. 174–175