Kompetanse og karriere i arbeidslivet

Det å være i arbeid anses som viktig både for det enkelte individ og for samfunnet. Gjennom livsløpet vil de fleste voksne mennesker oppleve utfordringer som påvirker deres forhold til karriere og arbeidsliv. Både livsfaser, livssituasjoner og oppfatning av identitet kan aktualisere behov for nyorientering knyttet til kompetanse- og karriereutvikling.

Vårt fokus vil særlig gjelde opplevelse og håndtering både av inntreden i og posisjonering i arbeidslivet. Her anses karriereplanlegging og kompetanseutvikling som sentrale virkemidler. I et livslangt læringsperspektiv vil følgende overgangssituasjoner kunne representere utfordringer:

utdanning  => jobb  (første kvalifisering)
jobb  => jobb  (bytte av arbeidsplass, posisjon eller yrke, både i et karriere- og et inkluderingsperspektiv)
jobb  => videreutdanning (vender tilbake for å ta mer/annen utdanning)
jobb  => ut av yrkeslivet (som pensjonist)
jobb  => ut av arbeidsmarkedet (sykdom, ufør)

Utviklingen av dette temaområdet vil dreie seg om å forske på hvordan muligheter, vilkår og utfordringer oppleves og håndteres av voksne i ulike arbeidslivskontekster, med eller uten hjelp.

Denne kunnskapen vil være underlag for tema i undervisningen ved IVR, slik at studentene får bevissthet om voksnes utfordringer, utviklingspotensial og eventuelle hjelpebehov i et arbeidslivsperspektiv.

Aktuelle prosjekter:

Kristin Landrø (2008->):

Utdanningsprosjekter innen området karriereutvikling og -veiledning. Kurs- og undervisningsportefølje opparbeidet gjennom mange år på etter- og videreutdanningsemner som gir kompetanse i bruk av coaching, karrierekartleggingsverktøy og veiledningssamtaler. 

Hovedvekten ligger på samtale og refleksjon hvor karriere ses som et helhetlig og livslangt kompetanseutviklingsprosjekt. Emnenes målgruppe er blant annet karriereveiledere i NAV, karrieresentre og attføringsbedrifter, studieveiledere og skolerådgivere, ledere, HR-ansvarlige og personalkonsulenter i privat og offentlig virksomhet. 

Se sertifiseringskurs i Prodråd karriereservice - Hvordan veilede mennesker til riktig utdanning og gjøre gode yrkesvalg?


Relevante publikasjoner

Publikasjoner - Kompetanse og karriere i arbeidslivet

 • Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart (2011). Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk.(ISBN 978-82-05-41680-2) 265 s. NTNU
 • Buland, Trond; Bungum, Brita; Tønseth, Christin; Holdt Mathiesen, Ida (2009). Delrapport: Evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID-KS. Trondheim: SINTEF. Teknologi og samfunn 2009 (ISBN 978-82-14-04823-0).
 • Buland, Trond; Bungum, Brita; Tønseth, Christin; Holdt Mathiesen, Ida (2010). Tid for samarbeid. Sluttrapport fra evaluering av sentral samarbeidsavtale AID-KSTrondheim: SINTEF Teknologi og samfunn (ISBN 978-82-14-04864-3).
 • Engesbak, Heidi; Tønseth, Christin; Fragoso, António; Lucio-Villegas, Emilio (2010). Adult education in transition: three cases and periods compared. International Journal of Lifelong Education; Volum 29 (5) s. 617-636.
 • Havn, Vidar; Teige, Berit Kvalsvik; Buland, Trond; Tønseth, Christin; Finbak, Liv; Lian, Ragnhild; Lysø, Ingunn Hybertsen (2008). Kunnskapsløftet - et løft også for fag- og yrkesopplæringen. Første delrapport. Trondheim: SINTEF(ISBN978-82-14-04596-3). 
 • Rønning, Wenche M. (2006). Liv og læring - glimt fra voksne studenters erfaring med fleksibel utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift; Volum 90.(1) s. 29-40.
 • Rønning, Wenche M.(2007). Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning. Tapir Akademisk Forlag (ISBN 978-82-519-2268-5).
 • Rønning, Wenche M. (2009). Akademia som læringsarena - utfordringer og mestring. En studie av voksne, fleksible studenters bruk av læringsstrategier og tilnærminger til læring i høyere utdanning. Ph.d avhandling. Trondheim: NTNU (ISBN 978-82-471-1451-3).
 • Rønning, Wenche M.(2009). Studiekvalitet for voksne, fleksible studenter - perspektiver og utfordringer. UNIPED (Tromsø), Volum 32 (4) s. 5-14.
 • Rønning, Wenche M. og Grepperud, Gunnar (2012). Familjen som studiemiljö.. I: Familjeliv och lärande, s. 123-146. Studentlitteratur 2012 ISBN 978-91-44-07809-0.
 • Rønning, Wenche M.(2013). En undersøkelse om nettskolestudenter. Motiver, mestring og ambisjoner (Rapport 1). Trondheim: Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap (IVR, NTNU).
 • Teige, Berit Kvalsvik; Finne, Håkon; Tønseth, Christin; Solbak, Ragnhild Lian; Buland, Trond (2009). Kunnskapsløftet på reise II: Andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet et løft også for fag- og yrkesopplæringen? SINTEF Teknologi og samfunn: SINTEF (ISBN978-82-14-04819-3).
 • Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart (2011). Voksnes læring og kompetanse. I:Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart: Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41680-2. s. 17-33.
 • Tønseth, Christin (2011). Identitetskapital som beredskapskompetanse. I: Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart. Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41680-2. s. 97-122.
 • Tønseth, Christin (2011). Identity Capital as adult learning outcome. ESREA - Access, Learning Careers and Identity Network Conference; 2011-11-24 - 2011-11-26 (conference report).
 • Tønseth, Christin (2011). Voksne i læring. Identitetskonstruksjon i lys av Kompetansereformen. Avhandling for graden Ph.D.  Trondheim: NTNU, fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. (ISBN 978- 82- 471-2952-4) 322 s. 
 • Tønseth, Christin (2012). Tid till lärande? I: Familjeliv och lärande. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07809-0. s.106-122.
 • Tønseth, Christin (2013). Identity capital – a useful competence and expertise with objective and subjective dimensions. I: Transitions and identity in learning life. Portugal: Universidade de aveiro (ISBN 978-989-97618-0-3).
 • Tøsse, Sigvart; Engesbak, Heidi; Finbak, Liv; Rønning, Wenche M; Tønseth,Christin (2008). Documentation and validation of non-formal and informal learning in Norway. Policy, initiatives and experiences. Lifelong Learning in Europe; Volum XIII-.(3) s. 172-180.