Institutt for pedagogikk og livslang læring

Barneforskning

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) har som mål å utvikle forskningsbasert kunnskap om barndom og barns hverdagsliv i samfunn i endring. Forskningen er teoretisk og metodologisk forankret i den tverrfaglige sosiale barneforskningen der barndom forstås som et sosialt fenomen skapt i en bestemt historisk og kulturell kontekst. Det er et dynamisk forhold mellom samfunnsstrukturelle forhold, politikkutforminger og hvordan barns som sosiale aktører aktivt bidrar til å utforme sin egen barndom. Barns rettigheter og et barneperspektiv står sentralt i den pågående forskningen. Tematisk er forskningen knyttet til tre satsingsområder:

  • Institusjonalisering av barns liv i det moderne velferdssamfunn
  • Barns rettigheter i et globalt perspektiv
  • Barn som konsumenter

 

Mer informasjon:

Om Norsk senter for barneforskning

Store forskningsprosjekter ved NOSEB

Ph.d.-og postdocprosjekter i tverrfaglig barneforskning

Tidsskriftet Childhood

Tidsskriftet Barn

Publikasjoner