AGENCY

Forskningsgruppe

AGENCY

Denne forskningsgruppen ønsker å studere human agency, forstått som menneskers evne til å ta styring i eget liv. Det å kunne påvirke eget liv og den retningen livet tar, er ikke bare et potensial vi mennesker har, vi er også sterkt motivert for det. Forventning om mestring er den viktigste byggesteinen for human agency. Dermed viser ikke begrepet bare til en kompetanse som mennesker kan utvikle, men like mye til de omgivelsene som menneskene befinner seg i, og betydningen av at disse er tilrettelagt slik at alle gis tilgang til positive mestringserfaringer.

Human agency kan på den ene siden forstås å omhandle overgripende tema i menneskers liv. For eksempel, hvis et barn drømmer om å bli jagerpilot som voksen, så viser human agency til selve opplevelsen av hensikt og mening som barnet opplever med denne drømmen, de planene barnet legger for å realisere drømmen, den selvreguleringen som kreves, og de selvrefleksjonene som gjøres underveis, på veien mot målet. På den andre siden kan human agency forstås som helt konkrete og mer avgrensede forhold i livet, som for eksempel det å kunne sette grenser for seg selv, stilt ovenfor ytre krav og press. Eller, for et menneske med funksjonstap kan human agency omhandle retten til å kunne be om hjelp når en trenger det. Alternativet, der «gode hjelpere» befinner seg tett på og setter inn hjelpen før den etterspørres, kan bidra til det motsatte av human agency, nemlig som «unhelpful help».

Human agency utgjør en sentral helsefremmende ressurs som alle mennesker kan utvikle. Helt sentralt fremgår at det å oppleve tilhørighet og inkludering i sosiale fellesskap er en sentral betingelse for å utvikle agency. I sin tur gir agency kapasitet eller overskudd til å bry seg om andre mennesker og ønske om å ta del i sosiale fellesskap.

Å vinne ny innsikt i human agency er et sentralt mål for denne forskningsgruppen; hva dette kan være stilt ovenfor menneskelig variasjon og mangfold, og hvordan legge til rette for det på ulike arenaer der mennesker oppholder seg.

Forskergruppen tar for seg forskningsspørsmål med bakgrunn i ulike teoretiske ståsted der agency inngår, samt gjennom ulike empiriske undersøkelser.